× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

ภาพโลโก้โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  • 294 หมู่ 6 ถ. ปากน้ำ ต. รูสะมีแล. อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

การบริการ
  1. การบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. การบำบัดรักษาในระยะบำบัดยา
  3. การบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยนอก

การบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ติดยาและสารเสพติดทุกชนิดที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินทางกายและทางจิต  ไม่มีอาการถอนพิษยา ทั้งรูปแบบสมัครใจและบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด เฉพาะเพศชาย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจและเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมจนนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
 
F - Family 
การนำครอบครัวมีส่วนร่วมโดยนำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งกลับสู่สังคม
 
A - Alternative Treatment Activity
เป็นกิจกรรมทางเลือกในการบำบัดฟื้นฟูฯที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยค้นหาความสามารถ มองเห็นคุณค่าในตัวเอง กิจกรรมที่น่าสนใจ
 
S - Self  Help
การดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของบุคคล เพื่อให้ปกติสุข แต่ละบุคคลจำเป็นต้องมีทักษะการดำเนินชีวิต
 
T - Therapeutic Community
ชุมชนบำบัด Therapeutic  Community เป็นรูปแบบการรักษาตามแบบครอบครัวและชุมชน เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือตนเองลักษณะการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ช่วยให้แต่ละคนเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง การเพิ่มคุณค่าในตนเอง การพัฒนาการเคารพตนเอง การเรียนรู้เรื่องต่างๆ
 
 
 

การบำบัดรักษาในระยะบำบัดยา

บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ที่ไม่มีภาวะฉุกเฉินจากโรคทางกายและทางจิตเวช แบบพักค้างคืนในโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ป่วยลดความทุกข์ทรมานจากอาการขาดยา อีกทั้งเป็นระยะที่เตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการย้ายเข้าสู่ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
1. ตรวจร่างกาย
ซักประวัติเพิ่มเติมจากแผนกผู้ป่วยนอก
 
2. ประเมินอาการขาดยา
และดูแลให้ได้รับยารักษาตามอาการเพื่อให้ผู้ป่วยลดความทุกข์ทรมานจากอาการขาดยา เฝ้าระวังอาการถอนพิษสุรา และให้ยารักษาตามอาการ
 
ขั้นตอนการรักษา
3. ดูแลรักษาโรคร่วม
ทั้ง HIV และ วัณโรค ของผู้ป่วย
 
4. มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย
มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
 

การบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยนอก

ให้บริการ ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
เวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดทุกชนิด
 ทุกเพศ ในระบบสมัครใจ  และระบบบังคับบำบัด ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด (พ.ร.บ.) เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น.
ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
มีระบบบริการการรับ ส่งต่อ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ให้บริการ
ให้บริการจ่ายยา Methadone ในวันราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์เฉพาะผู้ป่วยนัด
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.
 
ให้บริการจ่ายยา Methadone เดือนรอมฎอน
เฉพาะผู้ป่วยนัด ตั้งแต่
เวลา 18.30 -19.00 น
 
ให้บริการจ่ายยา Methadone ณ เรือนจำปัตตานี
ในผู้ป่วยที่รับประทาน Methadone ต่อเนื่องที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นศาล
 
ให้บริการ
ให้บริการคลินิกพิเศษ (One Stop Service)
ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม (HIV / TB)
 
ให้บริการตรวจโรคทั่วไปเบื้องต้น
กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี เช่น ผู้ป่วยโรคทางกายที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิต ผู้ป่วยที่มีโรคทางจิตเวชระยะ Active (Psychosis) เป็นต้น
 
 
งานเตรียมการ
เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยระยะเตรียมการ และครอบครัว เพื่อให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยสามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ โดยนัดให้บริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
งานบำบัดยา
เป็นการดูแล ติดตามอาการและประเมินซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล/บรรเทาอาการไม่สุขสบายจากอาการถอนพิษยา โดยนัดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยใช้รูปแบบ จิตสังคมบำบัด (Matrix  program) ( กลุ่มยาบ้า/กระท่อม/กัญชา/สารระเหย) โดยใช้องค์ความรู้ที่จำเป็น โดยผ่านกระบวนการกลุ่มกับผู้ป่วยและครอบครัว ให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
การให้คำปรึกษารายบุคคลและครอบครัว
กลุ่มฝึกทักษะในการเลิกยาระยะต้น
กลุ่มการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ
กลุ่มให้ความรู้แก่ครอบครัว
กลุ่มสนับสนุนทางสังคม
ซึ่งใช้ระยะเวลา 4 เดือน  โดยนัดให้บริการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 – 11.00 น. และ 15.00 – 16.00 น.
 
โปรแกรมการบำบัดความคิด และพฤติกรรม cognitive behavioral therapy (CBT) นัดให้บริการ ในวันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น.  และวันพุธ เวลา 10.00- 12.00 น.
 
  • คลินิกเมทาโดน นัดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • คลินิกบำบัดบุหรี่ วันอังคาร เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • คลินิกเลิกสุรา วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ให้บริการทั้งด้านงานบริการ งานวิชาการ และงานสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยในงานบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เปิดให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรูปแบบการให้บริการเป็นประเภทคลินิกต่างๆ
งานบริการสังคมและชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีงานบริการสังคมและชุมชน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบำบัดรักษาดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยมีกิจกรรมทั้งเยี่ยมบ้าน เฝ้าระวัง ดูแล ติดตาม รวมถึงกิจกรรมค่ายและกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติดงาน ตลอดจนงานสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด งานเยี่ยมบ้าน เฝ้าระวัง ดูแล ติดตาม
คลินิกโรคทั่วไป
คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดทั่วไป
– งานให้คำปรึกษา
– งานคัดกรอง ประเมิน คัดแยกผู้ป่วย 
– งานบำบัดด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ
– งานให้การบำบัดอย่างย่อ
– งานกาย จิต สังคม บำบัด
 
งานบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยนอก (OPD)
คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะโรค
– คลินิกบุหรี่
– คลินิกสารระเหย
– คลินิกสารกระตุ้น
– คลินิกสารกดประสาท
– คลินิกสารหลอนประสาท
– คลินิกสารออกฤทธิ์ผสมผสาน
– คลินิกสุรา
 
คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดซับซ้อน
– คลินิกผู้ป่วยยาเสพติดที่ติดเชื้อแทรกซ้อน
– คลินิกลดอันตรายจากการใช้ยา
– คลินิกเมทาโดนระยะยาว
 
งานบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยใน (IPD)
สำหรับงานบริการผู้ป่วยใน (IPD) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ระยะถอนพิษยา (IPD1) จำนวน ๓๐ เตียง และระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ (IPD2) จำนวน ๘๐ เตียง ซึ่งให้บริการ
งานถอนพิษยา
งานฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบ “ชุมชนจำลอง” ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
 
– กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
– กิจกรรมนันทนาการ
– กิจกรรมทางเลือก/ฝึกอาชีพ
– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
– กิจกรรมชุมชนและศาสนบำบัด
 
ค่ายและกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยาเสพติด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพยาเสพติด
ค่ายมัสยิดศูนย์ส่องทางชีวิตใหม่
งานสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)