× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65]

การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [พ.ค.65] - HealthServ

[ล่าสุด 4 พ.ค.65] การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ภัณฑ์อาหาร ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง
**แนวทางนี้ก่อน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผล 9 มิถุนายน 2565 ** - ข้อมูลจากสถาบันกัญชาทางการแพทย์

article image1 - HealthServ
การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 
**แนวทางนี้ก่อน ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะมีผล 9 มิถุนายน 2565 **
 
1.เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งยี่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน กิจการอื่นที่ไม่ใช่การปลูกกัญชา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่
 
2.วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแล้วเข้าร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือ สถาบันการแพทย์ในพื้นที่
 
3.ยื่นขออนุญาตปลูก
ยื่นเอกสารที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจประเมินสถานที่
คณะกรรมการจังหวัดจัดประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาออกใบอนุญาต
 
4.นำใบอนุญาตยื่นขอเพิ่มวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
 
 
 

Q& A ถาม - ตอบ รอบรู้เรื่องกัญชา

 
ถาม : สามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้น จริงหรือไม่ 
ตอบ : กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ที่ขออนุญาดปลูกกัญชาได้โดยเป็นการปลูกในพื้นที่บ้านของตนเอง
 
ถาม : สามารถนำใบกัญชาไปประกอบอาหารได้หรือไม่
ตอบ : สามารถนำใบกัญชาไปประกอบอาหาร เพื่อรับประทานในครัวเรือน หรือ จำหน่ายในร้านอาหารได้ โดยต้องนำใบกัญชามาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมาย
 
 
ถาม : การปลูกที่ไม่ได้อนุญาตมีความผิดอย่างไร
ตอบ : การปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี และ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท
 
 
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต
- เอกสารตามคู่มือประชาชน
- รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หรือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- ฉลากอาหาร
 
 
ขั้นตอนการขออนุญาต
ยื่นคำขอและเอกสารผ่านระบบ e-Submission
เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอ 28 วันทำการ
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18) ใบสำคัญการอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (สบ.3/1)
 
 
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
www.medcannabis.go.thE-mail:info@medcannabis.go.th โทร.02-5901501
article image3 - HealthServ
article image4 - HealthServ

คู่มือการปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม Link

คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วงจรชีวิต พันธุ์ การผลิตกล้าพันธุ์ การปลูก ต้นทุนการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต อาการผิดปกติที่พบในการปลูก แนวทางการขึ้นทะเบียน ฯลฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
จัดทำโดย : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)