× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการบ้านเคหะสุขประชา ทั่วประเทศอีก 21 โครงการ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

โครงการบ้านเคหะสุขประชา จัดสร้างบ้านเช่าราคาถูก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณอายุ และประชาชนที่มีรายได้น้อย จำนวน 20,000 หน่วย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

article image1 - HealthServ

โครงการบ้านเคหะสุขประชา

การเคหะแห่งชาติถอดบทเรียนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นองค์ความรู้ในโครงการเคหะสุขประชา และน้อมนำปรัชญาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครูต้นแบบเศรษฐกิจสุขประชา กำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการ ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ฟื้นฟูรากฐาน พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ด้วยวิถีเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน จึงเกิดเป็นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย พร้อมดำเนินการเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะคู่ขนานกัน เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ

อัตราค่าเช่าบ้านเคหะสุขประชา

 • ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เริ่มต้น 1,500 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม.
 • กลุ่มคนโสด เริ่มต้น 2,000 บาท/เดือน พื้นที่ 30 ตร.ม.
 • กลุ่มคนทำงาน เริ่มต้น 2,500 บาท/เดือน พื้นที่ 40 ตร.ม.
 • กลุ่มครอบครัว เริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน พื้นที่ 50 ตร.ม.

แนวคิดทฤษฎีใหม่ : แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาความสามารถของผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะสุขประชา สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) แบบครบวงจรผ่านบริษัทในเครือ ทำให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะสุขประชา  ผ่านการกระจายสินค้าและบริการที่ผลิตได้สู่ระบบตลาดดิจิทัล (Market Place) ให้ลูกบ้านเดิม 1,000,000 ครัวเรือน ใน 1,000 ชุมชน ของการเคหะแห่งชาติและชุมชนข้างเคียง

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุขประชา

โครงการบ้านเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายในโครงการ โดยการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่
 
หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่
 

6 รูปแบบ เศรษฐกิจสุขประชา

 1. เกษตรอินทรีย์​ เช่น พืชระยะสั้น พืชล้มลุก ผลไม้ยืนต้น ฯลฯ
 2. ปศุสัตว์ เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา ไข่เป็ดไล่ทุ่ง ปลาดุก ปลานิล ปลาทับทิม ฯลฯ
 3. อาชีพบริการ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) สร้างงานในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
 4. ตลาด เช่น แผงตลาด ที่จอดรถ ฯลฯ
 5. อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น กระดาษสา ดอกไม้จันทน์ เย็นผ้า ฯลฯ
 6. ศูนย์การค้าปลีก-ส่ง เช่น Mini Mall คลังกระจายสินค้า ฯลฯ

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

การเข้าร่วมโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยโครงการนำร่อง“บ้านเคหะสุขประชา”
 
คุณสมบัติ ผู้จอง
 • เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
 • เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การไล่รื้อเวณคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
 • บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ
 
เงื่อนไข เข้าร่วม
 • ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา - Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
 • กรณีผู้จองสิทธิกรณีเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ
 • ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย ** ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยและพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม
 • ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
 • ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละ โครงการ ทั้งนี้ค่าเช่าและค่าบริหารส่วนกลาง ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินมัดจำการเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ จัดเก็บตามความเหมาะสม
 
หมายเหตุ
 • ระยะเวลาทำสัญญาปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
 • การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ
 
การเคหะแห่งชาติ สายด่วน 1615
905 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร +66 (02) 351 7777 อีเมล์ prnha@nha.co.th

เพื่อช่วยลดภาระของผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะจากผลกระทบโควิดยิ่งทำให้รายได้ลดลง โอกาสที่จะซื้อบ้านก็ยากขึ้น จึงให้การเคหะฯทำบ้านสำหรับเช่าเป็นหลัก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 

การมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 เพื่อส่งความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกกิจกรรมสำคัญตามภารกิจกระทรวง พม. ประกอบด้วย ของขวัญชิ้นที่ 1 คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” จำนวน 20,000 หน่วย

นายจุติ ไกรฤกษ์
รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

โครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” จัดสร้างบ้านเช่าราคาถูก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณอายุ และประชาชนที่มีรายได้น้อย จำนวน 20,000 หน่วย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ตกงาน มีรายได้ลดน้อยลง ไม่มีที่อยู่อาศัย สามารถเช่าบ้านสำหรับพักอาศัยได้ในราคาประหยัด รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ พร้อมเริ่มต้นวิถีชีวิต New Normal

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

โครงการเคะสุขประชา
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง