× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Chaophraya Yommaraj Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
  • 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 
ม.5 ต.ดอนเจดีย์อ.ดอนเจดีย์จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3550 7510
 
โรงพยาบาลด่านช้าง 
ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 โทร.0 3559 5032
 
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 8032
 
โรงพยาบาลบางปลาม้า 
ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3558 7265
 
โรงพยาบาลศรีประจันต์
 ม.1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3558 1749-50
 
โรงพยาบาลสามชุก 
ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 2219
 
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 7068
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (1) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โทร.08 1194 3482
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (2) วัดศรีบัวบาน 
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี
 
สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ม.6 อ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรีโทร.0 3552 2177
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม. 1 ต. หนองสะเดา อ. สามชุม จ.สุพรรณบุรีโทร. 035470434
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขนาด 634 เตียง เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2469 ชื่อของโรงพยาบาลมาจากชื่อของ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ผู้บริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล โดยตั้งติดกับบ้านยะมะรัชโช บ้านของท่านเจ้าพระยายมราช
 
 ประวัติโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 เนื้อที่ของ โรงพยาบาล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
  • อาคารที่พักคนไข้ และอาคารสนับสนุนบริการมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
  • อาคารบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ แยกออกไปตั้งอยู่บนถนนหมื่นหาญ มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 ตารางวา ห่างจากบริเวณอาคาร โรงพยาบาลออกไป ประมาณ 1 กิโลเมตร
 
ประวัติเดิมของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 
พ.ศ. 2469
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ได้สละเงินส่วนตัว 40,000 บาท (ในสมัยนั้น) สร้างตึกเจ้าพระยายมราชเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นหลังเดียว มีสภาพเป็นสุขศาลาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2469 ตัวตึกหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำท่าจีน (สุพรรณ) หรือทางทิศตะวันตก เพราะสมัยนั้นประชาชนใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคม จังหวัดสุพรรณบุรีมีถนนสายเดียวคือ ถนนพระพันวษา เริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดผ่านตลาดผ่านเทศบาล และเลยไป ผ่านหลังตึกเจ้าพระยายมราช ไปจรดแม่น้ำท่าจีน บริเวณนั้นเรียกว่า ถนนตก นับว่าอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ผู้ป่วยมารับบริการได้สะดวกทั้ง ทางน้ำ และทางบก ทั้งยังอยู่ในย่านชุมชน
 
พ.ศ.2478
ได้มีแพทย์ปริญญาคนแรกประจำ คือ นายแพทย์เคียน พานิช
พ.ศ. 2485
โรงพยาบาลได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข และมีการขยายบริการมากขึ้น มีตึกผู้ป่วยเพิ่มขึ้นคือ ตึกสูติกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรม
 
พ.ศ. 2500
ระยะต่อมา แม่น้ำตื้นเขิน การคมนาคมทางน้ำจึงลดลง การใช้ถนนมากขึ้น เนื่องจากโครงการสร้างถนนมาลัยแมน เป็นเส้นทางสายแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ.2500 คณะลูกหลานของเจ้าพระยายมราช ได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราช โดยกรมศิลปากรออกแบบสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้ที่โรงพยาบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผู้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2500 อนุสาวรีย์นี้หันหน้าออกทางถนนพระพันวษา ประกอบกับผู้รับบริการเดินทางโดยทางบกมากกว่าด้านหน้า โรงพยาบาลจึงหันหน้ามาทางถนนพระพันวษาโดยปริยาย การดำเนินงานของโรงพยาบาลเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ
 
พ.ศ. 2534
เนื่องจากบริเวณเนื้อที่ของโรงพยาบาลมีจำกัด เพราะติดกับแม่น้ำท่าจีน และถนนของเทศบาลไม่สามารถขยายออกไปได้อีก จึงได้งบประมาณ สร้างตึกผ่าตัด – อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นเงิน 144.34 ล้านบาท
 
พ.ศ. 2537
ตึกผ่าตัด – อุบัติเหตุและฉุกเฉินแล้วเสร็จ เป็นตึก 7 ชั้น มีหอผู้ป่วย 4 หอ ห้องผ่าตัด 9 ห้อง
 
พ.ศ. 2542
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม อายุรกรรม อาคารผู้ป่วยพิเศษ 5 ชั้น 60 ห้องแล้วเสร็จ และในขณะนั้นโรงพยาบาลได้ก่อสร้างอาคารรวม 11 ชั้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา โดยก่อสร้างพร้อมกับอาคารเฉลิมพระบารมี 7 ชั้นอีก 1 หลัง
 
พ.ศ. 2544
อาคารรวม 11 ชั้น และอาคารเฉลิมพระบารมี 7 ชั้นแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2544 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็น โรงพยาบาลศูนย์ขนาด 503 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
พ.ศ. 2545
ได้มีการพัฒนาขยายเตียงเพื่อเตรียมรับผู้ป่วย จำนวน 623 เตียง

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง