× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ภาพโลโก้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667
  • 212 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
    โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 
 

 ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 600 เตียง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 390 ไร่ 98 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลโรคจิต และพันโทนายแพทย์นิตย์ เวชชวิศิษฐ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์สมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าภาคอีสานมีอาณาเขตกว้างขวาง มีจำนวนประชากร 1 ใน 3 ของประเทศ แต่ยังขาดบริการทางด้านสุขภาพจิต จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลโรคจิตขึ้น และเปิดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวช ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2490 เรียกชื่อว่า "โรงพยาบาลโรคจิตต์ ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" สังกัดกองโรงพยาบาลโรคจิต (ต่อมาเปลี่ยนเป็นกองสุขภาพจิต) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
เรือนผู้ป่วยสมัยก่อนศาลาเยี่ยม
 
ระยะแรกใช้เรือนไม้ชั้นเดียวเป็นศาลาคนไข้นอก ต่อมาสถานที่เริ่มคับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2493 และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2493
ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 21 เป็นวันกำเนิด โรงพยาบาลเพื่อให้เป็นมงคลนามและสอดคล้องกับต้นโพธิ์ที่นำมาจากประเทศศรีลังกา
มาปลูกไว้ที่วัดสุปัฏวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์" ตั้งแต่ พ.ศ. 2497
จนถึงปัจจุบัน
 
ป้ายโรงพยาบาลสมัยก่อนรถโรงพยาบาลสมัยก่อน
 
ต่อมาปี 2535 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 ให้โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วน ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของสถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 45 วันที่ 9 เมษายน 2535 และกำหนดให้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
สังกัดศูนย์สุขภาพจิต 3 สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 22
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
ปี 2537 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) 2537 ให้โอนอำนาจหน้าที่และ
กิจการบริหารของสถาบัน สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 11 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 มีหน้าที่หลักใน
การพัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนโดยครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)