× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้ว่าชัชชาติ เริ่มงาน เปิดตัว 4 รองฯ 4 นโยบายเร่งด่วน กทม.

ผู้ว่าชัชชาติ เริ่มงาน เปิดตัว 4 รองฯ 4 นโยบายเร่งด่วน กทม. HealthServ.net
ผู้ว่าชัชชาติ เริ่มงาน เปิดตัว 4 รองฯ 4 นโยบายเร่งด่วน กทม. HealthServ.net

กกต.ประกาศรับรอง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่ และรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 45 คน ผู้ว่าชัชชาติ ประกาศเปิดตัว 4 รองผู้ว่าฯ และ 4 นโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำทันที

ผู้ว่าชัชชาติ เริ่มงาน เปิดตัว 4 รองฯ 4 นโยบายเร่งด่วน กทม. HealthServ

กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง 

                   "ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน นั้น
                   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส.ถ./ผ.ถ.6/1) ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง"
 
1 มิถุนายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ส.ถ./ผ.ถ.6/1) โดยเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน  [ข่าว กกต.]1 มิ.ย.2565 วันแรกของการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คนที่ 17  นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ เปิดตัวคณะทำงาน ทีมที่ปรึกษาและเลขานุการ
 
ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน 
 • รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายจักกพันธุ์ ผิวงาม อดีตรองผู้ว่า กทม.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
 • นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
 
คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษา
 • ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
 • พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
 • พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
 • พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
 • ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ
 • นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี
 • นายภาณุมาศ สุขอัมพร
 • นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์
 
 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นายภิมุข สิมะโรจน์
 • นายเอกวรัญญู อัมระปาล


ประกาศ 4 นโยบายเร่งด่วน

นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร คนที่ 17 เปิดเผยถึง 4 นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการทันที หลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการแล้ว 
 
 1. การแก้ปัญหาน้ำท่วม 
 2. เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน,ทางม้าลาย
 3. เรื่องหาบเร่แผงลอย 
 4. สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว
 

งบประมาณกทม.เหลือเพียง 94 ล้านบาท

 
ในประเด็นงบประมาณปี 2565 ของ กทม.ที่เหลือเพียง 94 ล้านบาท นายชัชชาติ กล่าวว่า ไม่กังวลเรื่องงบประมาณ เพราะนโยบาย 214 ข้อ อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ใช้เงินเยอะ เพราะรู้ดีว่ามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ มีหลายเรื่องที่ใช้งบประมาณน้อย สามารถทำได้ทันที
 
สำหรับนโยบายที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ สามารถใช้รอใช้งบปี 2566 ได้ ซึ่งมีอยู่กว่า 1 หมื่นล้านบาท หรือหากจำเป็นสามารถของบฉุกเฉินได้
ผู้ว่าชัชชาติ เริ่มงาน เปิดตัว 4 รองฯ 4 นโยบายเร่งด่วน กทม. HealthServ

2 มิ.ย. 65 มอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน

 
    2 มิ.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
    สำหรับสาระสำคัญในคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วย 

ข้อ 1. มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.1 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

1.2 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา 

1.3 ผศ.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  และ

1.4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 
    ข้อ 2. ในกรณีที่รองผู้ว่าฯ ในลำดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ ในลำดับถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ส่วนกรณีรองผู้ว่าฯ ในลำดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ ในลำดับที่ 1.1 มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
 
    ข้อ 3. การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ เกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1. ให้รองผู้ว่าฯ เสนอผู้ว่าฯ เป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
   3.1 งานที่รองผู้ว่าฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบาย หรืองานที่เป็นเรื่องสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม
  3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
  3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  และ 3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
 
    ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ว่าฯ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้  ลำดับที่ 1 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม  ลำดับที่ 2 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล  ลำดับที่ 3 ผศ.ทวิดา กมลเวชช  และลำดับที่ 4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
 
    ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ เปีนไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

3 มิ.ย. สำรวจจุดเสี่ยง ถ.รัชดา [Link]

ผู้ว่าชัชชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนรัชดาภิเษก ขาเข้า ตรงข้ามศาลอาญา หลังช่วงเช้าวันนี้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต "การป้องกันแก้ไขอาจจะต้องจำกัดความเร็ว มีป้ายบอกให้ชัดเจน เพิ่มตัวจับความเร็วอัตโนมัติเพื่อเตือนคนขับ อย่างไรก็ตามถ้าขับเร็วเกินกำหนดก็ยากที่จะออกแบบให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นต้องช่วยกันสองทาง โดยคนขับก็ต้องชะลอความเร็วด้วย"

“เวลาเราจะแก้ปัญหาเราต้องเริ่มจากจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงก่อน ทั้งในแง่อาชญากรรม อุบัติเหตุ น้ำท่วม จุดรถติด โดยเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้กำหนดจุดลงในแผนที่ให้เห็นว่ามีจุดเสี่ยงตรงไหนบ้าง จุดไหนมีอุบัติเหตุมาก-น้อยแค่ไหน จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยก็จะเป็นสีแดงขึ้น และสามารถเข้าไปเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นๆได้”

การกำหนดแผนที่จุดเสี่ยงดังกล่าว เป็นหนึ่งในนโยบาย 214 ข้อ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรมและข้อมูลการรายงานจุดเสี่ยงที่รวบรวมมาจากฐานข้อมูลในแผนที่ความเสี่ยงกรุงเทพฯ (Bangkok Risk Map) เพื่อให้มีการวิเคราะห์และนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการต่าง ๆ ของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงและเพิ่มแสงสว่าง กล้องวงจรปิด การจัดจุดตรวจเวรยามเทศกิจหมุนเวียน หรือประสานงานการทำงานร่วมกับตำรวจในการยกระดับความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม สร้างเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน


ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง