Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

การขออนุญาตปลูกกัญชง ใครปลูกได้บ้าง วิธีการ/ขั้นตอน ยื่นคำขอที่ไหน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ แบบกัญชง 1 (ขอปลูก) และ แบบกัญชง 3 (ขอนำเข้า) ยื่นได้ที่ อย.หรือสสจ.แต่ละจังหวัด

Update: 07/09/2564 View: 3,571
การขออนุญาตปลูกกัญชง เริ่มตั้งแต่ 29 มค 64 มีรายละเอียดดังนี้

ใครที่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้บ้าง?

 • เกษตรกร
 • วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์
 • ประชาชนทั่วไป
 • นิติบุคคลสัญชาติไทย
 • หน่วยงานรัฐ-เอกชน
กล่าวให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ "ทุกคน" สามารถ "ขออนุญาตปลูกกัญชง" ได้ ไม่จำกัดเหมือนการ "ปลูกกัญชา" (ที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม ไม่รวมประชาชนทั่วไป) เหตุผลหลัก เป็นเพราะ กัญชง นั้นมี THC (ที่เป็นสารเมา สารเสพติด) ในปริมาณที่ต่ำ () ตามทีกฏหมายได้กำหนด จึงไม่เป็นปัญหาใดๆในการที่ประชาชนจะสามารถปลูกได้ เหมือนพืชผลการเกษตรอื่นๆ นั่นเอง

วัตถุประสงค์ในการปลูก

 • การแพทย์
 • การค้า
 • ศึกษาวิจัย
 • ใช้ตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
 • ผลิตเมล็ดพันธ์ุรับรอง
จะเห็นว่า ในการปลูก "กัญชง" นี้ เปิดกว้างในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้ปลูกเพื่อ "การค้า" ได้เต็มที่ ไม่จำกัดจำนวนพื้นที่และปริมาณที่จะปลูก ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ไม่กำหนดรูปแบบการปลูก (แบบกัญชาที่มีเงื่อนไขกำหนดมากมายและเฉพาะเจาะจง) ผลผลิตที่ได้สามารถจำหน่าย จ่ายแจก ดัดแปลง ผลิต แปรรูป พัฒนาเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระ รวมถึงสามารถผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุรับรอง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปลูกรายอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน ส่วนด้านอื่นๆ  อาทิ ด้านการแพทย์หรือศึกษา นั้นสามารถทำได้ที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

ยื่นขออนุญาตที่ไหน

ผู้ที่ต้องการขออนุญาตให้ยื่นคำขอ ณ สถานที่ปลูกที่ตั้งอยู่
 • หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
 • ส่วนผู้ขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ให้ยื่นคำขอที่ อย.
ดาวน์โหลดเอกสาร/ฟอร์ม ปลูกกัญชง 

สอบถามโทร 1556 กด 3 

ขั้นตอนการขออนุญาตปลูก “กัญชง”

กรณีผู้ขอนำเข้า (เมล็ดพันธ์ุกัญชง) 

1.เอกสารที่ต้องเตรียม
 1. แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 3)
 2. แผนการนำเข้า แผนการใช้ประโยชน์
 3. ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น
  • หนังสือรับรองพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรม
  • ใบผลวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ
  • ใบรับรองสุขอนามัยพืช
 4. เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
2. ยื่นคำขอรับอนุญาต ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3. ตรวจสอบคำขอ
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอแล้วจะเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณา
5. ออกใบอนุญาต
 

กรณีผู้ขอผลิต (โดยการปลูก)

1. เอกสารที่ต้องเตรียม
 1. แบบคำขอรับอนุญาต (แบบกัญชง 1)
 2. แผนการผลิต แผนการใช้ประโยชน์
 3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึง
 4. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครอง
 5. แบบแปลนอาคารโรงเรือน และภาพถ่าย
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ
2. ยื่นคำขอรับอนุญาต
 • กรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่กรุงเทพฯ ให้นำเอกสารไปยื่น ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • กรณีสถานที่ปลูกตั้งอยู่ต่างจังหวัด ให้ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและสถาน
4. เสนอคณะกรรมการพิจารณา
5. ออกใบอนุญาต

สอบถาม โทร 1556 กด 3 

คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์
27/01/2021
อ่านเพิ่มเติม

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)