× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลปากช่องนานา

Pak Chong Nana Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลปากช่องนานา
โทร 044-311856, 044-312568, 044-312699, 044-315676, 044-316747
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลปากช่องนานา

 
 
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 
111 ถ.นิเวศน์อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 9083
 
โรงพยาบาลขามสะแกแสง 
459 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4438 5034
 
 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 
197 ม.7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
 
โรงพยาบาลคง 
2 ม.16 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 5216
 
โรงพยาบาลครบุรี 
628 ม.4 ต.แซะ อ.ครบุรีจ.นครราชสีมา โทร.0 4444 4490
 
โรงพยาบาลจักราช
 272 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา โทร.0 4439 9232
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
444 ม.15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา
 
โรงพยาบาลชุมพวง 
2 ม.15 ต.บ้านโคกเจริญ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4447 7281
 
โรงพยาบาลโชคชัย 
220 ม.13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4449 1966
 
โรงพยาบาลด่านขุนทด 
142/49 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โทร.0 4438 9644
 
โรงพยาบาลโนนแดง 
113 ม.9 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 5058
 
โรงพยาบาลโนนไทย 
707 ถ.สุรนารายณ์ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4438 1066
 
โรงพยาบาลโนนสูง 
182 ม.6 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4437 9267
 
โรงพยาบาลบัวใหญ่ 
6 ถ.เทศบาล 12 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร.0 4429 2045
 
โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
 329 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
โทร.0 4438 7017
 
โรงพยาบาลประทาย 
5 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 9396
 
โรงพยาบาลปักธงชัย 
327 ถ.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4444 1011
 
โรงพยาบาลพิมาย 
138 ม.1 ถ.พิมาย-ตลาดแค อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทร.0 4447 1288
 
โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 
ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4447 7485
 
โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 
ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรีอ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
โทร.0 4442 8242
 
โรงพยาบาลสีคิ้ว 
212 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร.0 4441 1020
 
โรงพยาบาลสูงเนิน 
274/5 ถ.มิตรสัมพันธ์ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โทร.0 4441 9281
 
โรงพยาบาลเสิงสาง
 66 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4441 9281
 
โรงพยาบาลหนองบุนมาก 
198 ม.4 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.หนองบุนนาก จ.นครราชสีมา
โทร.0 4433 0105
 
โรงพยาบาลห้วยแถลง 
422 ม.1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4493 1177
 
โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
95 ม.5 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา โทร.0 4433 7371
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า100 ปีเมืองยาง
 222 ม.1 อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โทร.0 4422 9059
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่าย ถ.เทศบาล 
36 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4427 9648
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง
 111 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
โทร.0 4433 9083-5
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ 
ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป
 261 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา โทร.08 3124 4450
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนปักธงชัย 
237 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทร.08 5774 6929
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบัวใหญ่ 
รพ.บัวใหญ่ เทศบาลบัวใหญ่ต.บัวใหญ่อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา โทร.0 4429 2045
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ 
เทศบาลเมือง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
 
หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลสีคิ้ว 
60/4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร.08 9949 1315
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนขามสะแกแสง  13 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนสีดา 204 ถ.ตลาดนาบุญ ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 7 โคกกรวด ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง3 วัดบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนดอนไพล ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง12 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 290 ถ.เทศบาล 7 ต.บัวใหญ่อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองปัก ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร.0 4428 3453
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพจิตที่5 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง1 หัวทะเล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง2 วัดป่าสาละวัน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง8 ศูนย์จิตบำบัด ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง13 ต.บ้านโพธิ์อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง9 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง1 ถ.เทศบาล ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.08 9864 2007
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง2 บ้านสะพาน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.08 1997 2438
 
สถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองไผ่ 300 ถ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
สถานพยาบาลทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพรกิ 111 ต.คลองไผ่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 19 ถ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี ต.หนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.0 4499 6665
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

ข้อมูลโรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา
 
ประวัติโรงพยาบาล
เดิมเป็น “สถานีอนามัยชั้น 2 ประจำ กิ่ง อำเภอสีคิ้ว” จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตลาดปากช่อง ต่อมาในปี พ.ศ.2505 ได้รับการยกฐานะเป็น “สถานีอนามัยชั้น 1 ประจำอำเภอปากช่อง” ในขณะนั้นมีบทบาทและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 4 งาน ได้แก่การบริการสาธารณสุขผสมผสาน การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานและพัฒนาชุมชน บริหารงานวิชาการ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2518 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” ขนาด 10 เตียง
 
 
 
ในปี พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขนาด 10 เตียง โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลปากช่อง” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเล็ก นานา ได้มอบที่ดินจำนวน 30 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 4 กิโลเมตร ให้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลใหม่เป็น “โรงพยาบาลปากช่องนานา” เพื่อเป็นการขอบคุณ และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยมี นายแพทย์อุเทน จารณศรี เป็นผู้อำนวยการในขณะนั้น
 
 
 
ต่อมา พ.ศ. 2522 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีนายแพทย์นิวัฒน์ พฤฒิธาดา เป็นผู้อำนวยการ พ.ศ.2535 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง และขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ 120 เตียง ในปี พ.ศ.2537 แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมาก
 
 
 
ตามแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ โรงพยาบาลปากช่องนานาได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาดเล็ก เปิดบริการ 150 เตียง ในปี พ.ศ. 2558 ที่รับผิดชอบลูกข่ายของตนเองได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๐ แห่ง ปัจจุบันโรงพยาบาลปากช่องนานา กำลังดำเนินการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล โดยการขยายการให้บริการ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๓๐๐ เตียง (จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง เดือน เมษายน 2561 = 259 เตียง)
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง