× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
สิทธิ์การรักษา - ข้าราชการ บัตรทอง ประกันสังคม คลินิกเฉพาะทาง แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกลางวัน คลินิกสราญใจวัยสูงอายุ คลินิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
  • 298 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์


การบริการ
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมาของ ร.พ.
 
 
สวนสราญรมย์
 
               ย้อนอดีตเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ และประทับแรม ณ พระตำหนักสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ จึงได้พระราชทานนามควนที่ประทับแห่งนี้ว่า “สวนสราญรมย์” 
 
            ต่อมา พ.ศ. 2478 กระทรวงมหาดไทย มีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลโรคจิต เพื่อรักษาคนเสียจริตเป็นการเฉพาะและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จึงมีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลโรคจิตในภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส่วนกลางลงมาสำรวจที่ดินและสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงพยาบาลโรคจิต และพบว่าสถานที่บนควนแห่งนี้มีความเหมาะสมที่สุด ดังจะเห็นได้จากบันทึกของ นายแพทย์แสง สุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในคณะอนุกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้มาเยี่ยมโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 และบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “นับแต่ พ.ศ. 2478 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้มาพิจารณาหาที่ดินสำหรับสร้างโรงพยาบาลโรคจิตภาคใต้ ข้าพเจ้าได้ตรวจพิจารณาหาที่ดินตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาทางใต้จนถึงจังหวัดปัตตานี ได้เปรียบเทียบความสำคัญในอันที่จะได้ที่ดินอันเหมาะสมหลายแห่ง ในที่สุดด้วยการชี้แจงแนะนำของเพื่อนข้าราชการหลายท่าน ตลอดจนท่านเจ้าคุณธรรมปรีชาอุดม อดีตเจ้าคณะเจ้าหวัด สุราษฎร์ธานี และนายแพทย์สกนธ์ โสภโณ ได้ให้ข้าพเจ้าไปสำรวจดูที่ดินบนควนท่าข้าม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระราชทานชื่อควนนี้ว่า “สวนสราญรมย์” เมื่อเดินสำรวจจนทั่ว ข้าพเจ้าก็ได้ตัดสินใจรายงานผู้บังคับบัญชาว่า ที่ดินตรงนี้ดี และเหมาะสมกว่าที่อื่น” 
 
            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์จึงได้ก่อสร้างขึ้น พ.ศ. 2479 เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นแห่งที่สองของประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 412 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ได้เปิดทำการรับรักษาคนไข้จิตเวชครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2480 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู จุลศักราช 1299 อธิกมาศ ในขณะนั้นมีอาคาร 7 หลัง ประกอบด้วย เรือนคนไข้ชาย 3 หลัง เรือนคนไข้หญิง 2 หลัง และโรงเลี้ยงอาหาร 2 หลัง และได้ชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิตสุราษฎร์ธานี สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลโรคจิตภาคใต้และโรงพยาบาลพุนพินตามลำดับ จากนั้นจึงเปลี่ยนมาสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2485 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสวนสราญรมย์อันเป็นมงคลนามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นศิริมงคล และโอนมาสังกัดสถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งต่อมายกฐานะเป็นกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2538 
 
            ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาล คือ นายแพทย์ขจร อ้นตระการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2480 – 2483 และมีนายแพทย์ สกนธ์ โสภโณ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ อัตรากำลังในขณะนั้นประกอบด้วย นายแพทย์ 2 คน พยาบาล 6 คน ข้าราชการสามัญ 1 คน ข้าราชการวิสามัญ 20 คน จำนวนคนไข้ที่รับครั้งแรก 31 คน เป็นคนไข้ที่รับจากเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 คน และรับโอนผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคใต้จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 19 คน การดูแลผู้ป่วยระยะแรกเป็นการใช้ยานอนหลับและรักษาตามอาการ เมื่ออาการดีขึ้นจึงฝึกให้คนไข้ทำงาน 
 
            ช่วงทศวรรษแรก ๆ ของการดำเนินงาน เช่น การพัฒนามักจะเน้นในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยจิตเวชในเขตภาคใต้ทั้งหมด หอผู้ป่วย โรงเลี้ยงอาหาร อาคารที่ทำการต่าง ๆ บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคมและชุมชน พัฒนาให้บริการเชิงรุกโดยหน่วยจิตเวชเคลื่อนที่ จนทำให้จำนวนของผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีการขยายอัตรากำลังของบุคลากรจนในที่สุดสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,300 เตียง 
 
            ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2552 โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล โดยเป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติงานด้านจิตเวชแก่นักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลจากหลายสถาบัน และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ผลจากการพัฒนาดังกล่าวมา ทำให้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับไปสู่ชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันบุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติงาน จนกระทั่งสามารถพัฒนาหน่วยงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้รับการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพในปี พ.ศ. 2550 
 
            วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นโอกาสครบรอบ 72 ปี ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ นับว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีประวัติยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นสิ่งที่บุคลากรโรงพยาบาล สวนสราญรมย์ภาคภูมิใจ อีกทั้งมีแนวคิดร่วมกันคือเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบุคลากร การบริการและงานวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านจิตเวชครบวงจร เป็นเลิศด้านพิบัติภัยธรรมชาติและเสริมสร้างคุณภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี ดังคำขวัญของโรงพยาบาล “สร้างสมดุลให้ชีวิต เสริมสุขภาพจิตให้สังคม”    


เอกลักษณ์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 
 
            ควนท่าข้ามในอดีตเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 คราวเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ โดยเสด็จมาประทับแรม 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2458 และ พ.ศ. 2460 พระองค์ได้พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี และพลับพลาที่ประทับว่า พระตำหนักสราญรมย์ อีกทั้งพระราชทานนามสวนในบริเวณนั้นว่า สวนสราญรมย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ในขณะนั้นได้ปรารภที่จะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2510 จึงมีการนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมจังหวัด สภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข กรมศิลปากร และคณะรัฐมนตรีตามลำดับ 
 
            กระทั่งวันที่ 22 มกราคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ได้ และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปประดิษฐานบนพระแท่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2521 ลักษณะของพระบรมรูป ทรงเครื่องแบบนายพลเสือป่ารมดำขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ปั้นโดยอาจารย์สนั่น ศิลากร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร 
 
            หลังจากพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นในปี 2521 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์จึงเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทำพิธีถวายราชสดุดีวันพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน มีการเดินสวนสนามและวางพวงมาลาของเหล่าลูกเสือจากอำเภอต่าง ๆ 
 
            วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานน้อมรำลึกถึงวันพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” อันมีความหมายถึงเมืองคน โดยมีการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกกุหลาบสีแดง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรด 
 
            ด้วยสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ มีประวัติเกือบหนึ่งศตวรรษ ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เนื่องจากเป็นพลับพลาประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ถึง 2 ครั้ง ถึงแม้วันนี้หลักฐานของประวัติศาสตร์จะเหลือเพียงฐานพลับพลาที่ประทับทว่าเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งแผ่นดินสยาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบารมีของพระองค์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองบุคลากรของโรงพยาบาลจึงได้จัดทำพิธีถวายราชสักการะในวันที่ 20 มีนาคม อีกวาระหนึ่ง 
 
            สวนสราญรมย์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ มากมาย มีหอผู้ป่วยชาย และหญิง แยกเป็นสัดส่วน มีถนนเล็ก ๆ หลายสายเชื่อมติดต่อกัน สลับกับพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด บางชนิดเป็นพันธุ์เก่าแก่และหายาก ทำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เน้นธรรมชาติมากกว่าโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีวัดตรณาราม ซึ่งอยู่คู่กับคนในชุมชนสราญรมย์ ชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ 
 
                   การพัฒนายกระดับฐานะขององค์กรจากโรงพยาบาลเป็นสำนักหรือสถาบัน 
                   การพัฒนายกระดับฐานะขององค์กรจากโรงพยาบาลเป็นสำนักหรือสถาบัน 
                   ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 
                   การพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชครบวงจรในระดับตติยภูมิ และมีความเป็นเลิศด้านพิบัติภัยธรรมชาติ 
                   การพัฒนาองค์กรเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
                   เครือข่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคประชาชน และสังคม 
 
            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 
 

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)