News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

King Prajadhipok Memorial Hospital - Prapokklao Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โทร 039-319666
 • 38 ถนน เลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
 • ✅ รับบัตรทอง
  ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลพระปกเกล้า

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลแก่งหางแมว 
3 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
โทร.0 3930 8028-9
 
โรงพยาบาลขลุง
 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร.0 3944 1644
 
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ 
ม.10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี โทร.0 3930 9280
 
โรงพยาบาลเขาสุกิม 
ต.เขายายศ รีอ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.0 3949 5225-9 
 
โรงพยาบาลท่าใหม่ 
ถ.ศรีนวดิตถ์ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร.0 3943 1001 
 
โรงพยาบาลนายายอาม 
ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.0 3949 1103-5 
 
โรงพยาบาลโป่งน้ าร้อน 
ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โทร.0 3938 7003-4 
 
โรงพยาบาลมะขาม 
ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรีโทร.0 3938 9454 
โรงพยาบาลสองพี่น้อง 66 ม.5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
โทร.0 3932 0564 
 
โรงพยาบาลสอยดาว 
96/1 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ์ร.9 ต.ประตง 
อ.สอยดาว จ.จันทบุรีโทร.0 3942 1627
 
โรงพยาบาลแหลมสิงห์
 79/24 ม.5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์จ.จันทบุรี
โทร.0 3936 3760-3
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.แหลมสิงห์ ม.5 ต.ปากน้ าแหลมสิงห์อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สอยดาว ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.วัดใหม่อ.เมือง จ.จันทบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในจังหวัด
 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ห้องตรวจ
 • จักษุ
 • หู คอ จมูก
 • ทันตกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • สูติ-นารีเวชกรรม
 • จิตเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชกรรมฟื้นฟู
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกนอกเวลาราชการ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
 
 สถาบันฝึกอบรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประวัติ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง ของจังหวัดจันทบุรี และของเขตสุขภาพที่ 6 มี
ศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดจันทบุรี และจาก
โรงพยาบาลในจังหวัดภาคตะวันออก มีพื้นที่ 275 ไร่ นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตแพทย์ในโครงการแพทย์ชนบทมายาวนาน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเช่นกัน ในอดีต
เคยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้
กันโดยทั่วไป ทําให้ไม่มีแพทย์ประจําบ้านมาเข้ารับการอบรม จนกระทั่งปีพ.ศ. 2557 จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาขึ้นใหม่ จนได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้สามารถ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านได้ปีละ 5 คน ตามเกณฑศักยภาพของโรงพยาบาลที่กําหนดโดยแพทยสภา
นับจากนั้น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ก็มีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สูติ-นรีเวชวิทยา มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และ
มีอัตราการสอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรคิดเป็นร้อยละ 100
 
แต่อย่างไรก็ดีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา ก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ขึ้น ครั้งนี้ ซึ่งเป็นวาระครบกําหนด 5 ปี ในการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมด้วย ทางคณะกรรมการการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านจึงถือโอกาสนี้revise หลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจประเมิน
สถาบันฯโดยใช้หลักเกณฑของ World Federation of Medication Education (WFME) โดยได้รับความร่วมมือ
 
จากคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการศูนย์แพทย์
ศาสตร์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าธุรการในส่วน back office
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง