News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Buddhachinaraj Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 922 เตียง เป็นโรงพยาบาลระดับภูมิภาค โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งจัดอบรมแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนเป็นโรงพยาบาลในเครือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 90 ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอ เมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ข่าวสาร/บริการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
โรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองเขื่อนขันธ์ อ.อรัญญิก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพเมืองอรัญญิก อ.อรัญญิก จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ศูนย์แพทย์ชุมชนเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี ม.4 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร.0 5598 9069
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

 
 
ประวัติโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ พ.อ. หลวงยุทธสารประสิทธ์ (เมี้ยน โรหิตเสรณี) ข้าหลวงประจำจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับพระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม และนายแพทย์เกิด ธนะชาติ ร่วมดำริจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดโดยติดต่อกรมสาธารณสุขซึ่งขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยของบประมาณสร้างโรงพยาบาล ประมูลทำสัญญาก่อสร้างในสมัยที่ พ.อ.พระศรีสงคราม (ศรี สุขะวาที) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ (ซึ่งถือเป็นวันเกิดโรงพยาบาล) บริเวณโรงเรียนครูมูลกสิกรรมเดิม ณ ฝั่งตะวันออกของลำน้ำน่าน ที่เรียกว่าสระแก้ว (บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งชุมชนไพร่พลของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชแห่งศรีสัตนาคนหุต เมื่อครั้งเสด็จมาตีเมืองพิษณุโลก) ขณะดำเนินการก่อสร้างทางจังหวัดได้ติดต่อนายแพทย์เบนทูล บุญอิต อดีตอาจารย์ ศัลยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชลล์แมนมาเป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เมื่อโรงพยาบาลก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา (วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔) เนื่องจากปัญหาผลกระทบกรณีพิพาทระหว่างไทย อินโดจีน ฝรั่งเศส นายแพทย์เบนทูล บุญอิตจึงได้ติดต่อขอเช่าสถานที่พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงพยาบาลเชลล์แมน (ซึ่งปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากขาดแพทย์) เปิดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๘๔ ในราคาเดือนละ ๑๐๐ บาท เริ่มแรกมีข้าราชการสามัญ ๙ คน วิสามัญ ๑๖ คน (แพทย์ ๒ คน พยาบาล ๕ คน)
 
เมื่อโรงพยาบาลพุทธชินราชก่อสร้างเสร็จ ส่งมอบให้จังหวัดเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ นายแพทย์เบนทูล บุญอิต พร้อมเจ้าหน้าที่กลับมาดำเนินการที่โรงพยาบาลของจังหวัด โดยเปิดดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ และมีนางผกา บุญอิตเป็นหัวหน้าพยาบาล มีเนื้อที่ ๑๖๔ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๐ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาคารโรงพยาบาลที่ก่อสร้างรุ่นแรกมี ๙ หลัง คือ ตึกอำนวยการรับตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งมีที่นั่งรอตรวจประมาณ ๕๐ คน (รื้อถอนในปี พ.ศ. ๒๕๒๓), เรือนคนไข้ชาย ๒๕ เตียง, เรือนคนไข้หญิง ๒๕ เตียง, ตึก ผ่าตัดอานันทมหิดล ๑ เตียง (รื้อถอนในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัด), โรงซักฟอก, โรงครัว, โรงเก็บศพ, เรือนแถวสิบห้องสำหรับเจ้าหน้าที่พัก และบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง (รื้อถอนเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๘) งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๔,๐๐๐ บาท (เงินงบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท และเงินพระราชทาน ๑๐,๐๐๐ บาท) บ้านพักครูเก่าใช้เป็นที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
 
โรงพยาบาลแต่เดิมชื่อโรงพยาบาลพิษณุโลก แต่ พ.อ.หลวงยุทธสารประสิทธ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดคนเดิมที่ดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลได้ขอให้เพิ่มคำว่า "พุทธชินราช" ขึ้นนำหน้าเพื่อเป็นสิริมงคล ดังนั้น โรงพยาบาลแห่งนี้จึงมีชื่อเป็นทางการว่า "โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก" อักษรย่อของโรงพยาบาลจึงเป็น พ.พ. และได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ โดย พ.ต. นายแพทย์นิตย์ เวชชวิศิษฐ์ อธิบดีกรมการแพทย์ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด
 
 
 
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ นายแพทย์เบนทูล บุญอิต กับคุณผกา บุญอิต ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลพุทธชินราชได้สำเร็จภายใต้การสนับสนุนของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกที่เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาค
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาราชแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทุกสาขาวิชาแพทย์ในระดับตติยภูมิ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการควบคุม ป้องกันโรค ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลในโครงการโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ของกระทรวง สาธารณสุขและของสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนรับนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศที่สนใจเข้าอบรมอีกด้วย
 
นอกจากนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้โรงพยาบาลพุทธชินราชซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่เป็นสถาบันการศึกษาแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งได้จัดตั้งขึ้นด้วยมติคณะรัฐมนตรีครั้งเดียวกันด้วยข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงพยาบาลพุทธชินราชจึงได้เริ่มรับนิสิตแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นรุ่นแรก ณ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีบัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษาแล้ว ๑๑ รุ่น จำนวน ๕๘๕ คน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง