× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลอุทัยธานี

Uthai Thani Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลอุทัยธานี
โรงพยาบาลอุทัยธานี หนึ่งในโรงพยาบาลที่มีอายุเกิน 100 ปี (ก่อตั้ง 2461) มุ่งบริการด้านการสาธารณสุขกับประชากร ด้วยวิสัยทัศน์ การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุ น่าสนใจที่รพ.ได้มุ่งเน้นไปยังการรองรับสังคมผู้สูงอายุ คู่ไปกับการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน และยังบทบาทหน้าเป็นโรงพยาบาลฝึกสอน ร่วมผลิตแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาพยาบาล เภสัชกรรม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกด้วย
  • 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
    โทรศัพท์: 056-511081
    แฟ็กซ์: 056-512580
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลอุทัยธานี

 โรงพยาบาลบ้านไร่
 307 ต.บ้านไร่อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีโทร.0 5653 9000
 
 โรงพยาบาลลานสัก 
466 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานีโทร.0 5653 7130-1
 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
80 ต.สว่างอารมณ์อ.สว่างอารมณ์จ.อุทัยธานีโทร.0 5659 9000
 
 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
41/1 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานีโทร.0 5659 7086
 
โรงพยาบาลหนองฉาง 
345 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีโทร.0 5653 1141
 
โรงพยาบาลห้วยคต 
127 ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานีโทร.0 5651 8005
 
โรงพยาบาลทัพทัน 
375 ม.1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานีโทร.0 5654 0026

ข้อมูลโรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC)

คลินิกพิเศษในเวลาราชการ

 

 ความเป็นมาโรงพยาบาลอุทัยธานี

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหารของ “กรมสาธารณสุข” ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นกรมสาธารณสุข วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช 2485 จึงได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 (กรมการแพทย์.2553)
 
การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขในระยะเริ่มดำเนินการนั้น นายแพทย์สีพจน์ สวนศิลป์พงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี (พ.ศ. 2495-2496) ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือ“50 ปี กึ่งศตวรรษพัฒนาโรงพยาบาลแพร่” ความว่า ในระยะเริ่มแรกกระทรวงสาธารณสุข แบ่งงานเป็น 5 หน่วย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ผลิตหมอ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผลิตยา) กรมการแพทย์ (รักษา) และกรมอนามัย (ป้องกันและควบคุมโรค)
 
กรมการแพทย์มีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลนั้น เมื่อแรกก่อตั้งมีโรงพยาบาลในสังกัดเฉพาะในส่วนเพียง 3 แห่งเท่านั้น คือ วชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเลิดสิน ในส่วนโรงพยาบาลภูมิภาคไม่มีเลย จึงได้วางโครงสร้างการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครบทุกจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
1. รับโอนโรงพยาบาลของเทศบาลในจังหวัดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลนครราชสีมา
 
2. ให้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเลย
 
3. ให้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาล ในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลของมิชชันนารีหรือโรงพยาบาลทหารอยู่แล้ว
 
ปีพุทธศักราช 2485-2505 มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกรมการแพทย์อย่างมาก ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามต่อเนื่องระหว่างสงครามอินโดจีน สงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงครามสงบมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาล และต่อมามีการโอน รับโอน ปรับปรุง และก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น รวมโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งสิ้นถึง 102 แห่ง เป็นโรงพยาบาลส่วนกลาง 11 แห่งสถาบัน 2 แห่งและโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 89 แห่ง
 
ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"
 
เนื่องจากงานบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลเมืองอุทัยธานีมีทั้งประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมาใช้บริการมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้สถานที่ให้บริการผู้ป่วยมีความคับแคบ กอปรกับขณะนั้น จังหวัดอุทัยธานียังไม่มีโรงพยาบาลเพื่อรับบำบัดโรคให้แก่ประชาชน ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีจึงได้รวมกลุ่มทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายพร มากวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้น เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือที่ 1704/2439 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2489 ถึงนายพร มากวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการจังหวัดอุทัยธานีว่า “ถ้าประสงค์จะจัดตั้งโรงพยาบาลก็ให้สงวนเนื้อที่ไว้อย่างน้อยประมาณ 25 ไร่ เพื่อสะดวกแก่การขยายกิจการของโรงพยาบาลในเวลาต่อไป”
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2493 โรงพยาบาลเมืองอุทัยธานีได้โอนภารกิจงานด้านสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์และเรียกชื่อใหม่ว่า “โรงพยาบาลอุทัยธานี” ซึ่งตัวอาคารประกอบด้วย เรือนรับคนไข้ 1 หลัง จำนวน 25 เตียง โดยใช้สถานที่ดั้งเดิมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีโรงพยาบาลประจำจังหวัด
 
โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับงบประมาณในปีพ.ศ. 2493 เป็นช่วงที่ให้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค (ขั้นตอน 2 ได้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดที่ยังไม่มีโรงพยาบาลเลย) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลทั่วไปประกอบด้วย ตึกอำนวยการ 1 หลัง เรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง เรือนพักคนงาน 5 ห้อง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง โรงซักฟอก 1 หลัง และที่พักศพ 1 หลัง
 
แต่เนื่องจากสถานที่โรงพยาบาลเดิมมีเนื้อที่จำกัด ไม่สามารถขยายสร้างอาคารต่อเติมตามมาตรฐานได้ จังหวัดอุทัยธานีจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตย้ายโรงพยาบาลไปตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ บริเวณชายเขาสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นที่ดินของเทศบาลเมืองอุทัยธานีและที่ดินที่มีผู้บริจาค รวมเนื้อที่ ประมาณ 35 ไร่ 64 ตารางวา ให้ใช้เป็นที่จัดตั้งโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานีจึงได้ย้ายจากโรงพยาบาลเดิมมาสร้าง ณ ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2501

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง