ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Suddhavej Hospital

Logo

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิตฯลฯ โทรศัพท์ 043-021021

ที่อยู่/ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช ผ่านรับรอง HA ปี 2566

โรงพยาบาลสุทธาเวช ผ่านรับรอง HA ปี 2566 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธาเวช ผ่านรับรอง HA ปี 2566 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากสถาบันรอบรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) ผลพิจารณา วันที่ 3 มกราคม 2566
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คลินิกเฉพาะด้าน และ หน่วยงานที่ให้บริการของโรงพยาบาลสุทธาเวช
 
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)
 • คลินิกศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและความงาม(Skin)
 • ฉายแสงอาทิตย์เทียม
 • คลินิก หู คอ จมูก
 • คลินิกสุขภาพจิต
 • จักษุวิทยา
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • ฉีดวัคซีน
 • หน่วยวิสัญญีและห้องผ่าตัด(OR)
 • งานทันตกรรม
 • งานกายภาพบำบัด
 • หอผู้ป่วยในสามัญ ชั้น 8
 • หอผู้ป่วยใน ชั้น11 (ห้องพิเศษ)
 • หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(ER)
 • หน่วยไตเทียม
 • กุมารเวชกรรม
 • งานรังสีวินิจฉัย
 • งานประกันสุขภาพ
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
 • ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อ ขอใบรับรองแพทย์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
 • งานเทคนิคการแพทย์(Lab)
 • หน่วยพยาธิวิทยา
 • งานเภสัชกรรม


 
 


โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
ข้อมูลทั่วไป  : โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิตฯลฯ (รายละเอียดสิทธิ์การรักษาฯโปรดติดต่องานประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ในวัน-เวลาราชการ และที่โรงพยาบาลประกาศเพิ่มเติม”
 
ชื่อหน่วยบริการประจำ   โรงพยาบาลสุทธาเวช
ชื่อเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี 2 หน่วย คือ ศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ขามเรียง) และศูนย์บริการทางการแพทย์ (เขตพื้นที่ในเมือง)
 
ลักษณะพื้นฐานของโรงพยาบาลสุทธาเวช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ
โดยใช้ชื่อว่า “คณะแพทยศาสตร์ ” เป็นคณะนอกระบบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2546
ศูนย์บริการทางการแพทย์เป็นหน่วยงานภายในกํากับของ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม
ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์2549 ได้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2
ณ ที่ทําการคณะแพทยศาสตร์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้ผ่านการประเมินจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการประจํา (CUP : Contracting Unit For Primary Care) วันที่ 1 ตุลาคม 2552
 
ปณิธาน
เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน แพทย์แผนไทย  เวชกิจฉุกเฉิน  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและทุพพลภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
 
ปรัชญา
ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
” โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม “
 
คำอธิบาย
1 เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)
3 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์ตามหลักวิชาชีพ
 
วัฒนธรรม
“มีวินัย ใส่ใจคุณภาพและบริการ” (Discipline , Quality and Service Mind)
 
ค่านิยมของโรงพยาบาล (Core Values)
HELPS
H ( Hand ) = ร่วมมือร่วมใจ
E ( Effectiveness ) = มุ่งผลสัมฤทธิ์ยั่งยืน
L ( Learning & Innovation ) = เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
P ( Professionalism) = มืออาชีพ
S ( Smart Service ) = มุ่งเน้นลูกค้าบริการเป็นเลิศ
 
พันธกิจ (Mission)
 
ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ
วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน
ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค
เอกลักษณ์
บูรณาการพหุเวชศาสตร์เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
 
อัตลักษณ์
จิตอาสาเพื่อสังคม
 
สถานที่ตั้ง
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เลขที่ 269 ถนนนครสวรรค์   ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรสาร: 0-4371-2991 โทรศัพท์: 043-021-021
โฮมเพจ  http://www.med.msu.ac.th

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
ม.2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 9205
 
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย 
ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0 4376 1330
 
โรงพยาบาลเชียงยืน 
ม.5 ต.เชียงยนื อ.เชียงยนื จ.มหาสารคาม โทร.0 4378 1045
 
โรงพยาบาลบรบือ
 ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โทร.0 4377 1439
 
โรงพยาบาลวาปีปทุม 
ม.2 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โทร.0 4379 9110
 
โรงพยาบาลนาเชือก
 ม.2 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โทร.0 4377 9029
 
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
โทร.0 4379 1380
 
โรงพยาบาลนาดูน 
ม.9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โทร.0 4379 7015
 
โรงพยาบาลยางสีสุราช 
ม.2 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
โทร.0 4372 9172
 
โรงพยาบาลยางตลาด
 87 ม.20 ถ.ศรีจันทร์ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์โทร.0 4389 1249
 
โรงพยาบาลกุดรัง 
ม.10 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
 
ศูนย์บริการทางการแพทย์เขตพื้นที่ขามเรียง 
ม.20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทร.0 4375 4401
 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ 
วัดศรีสวัสดิ์ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร.0 4302 1021 ต่อ 7854