× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ภาพโลโก้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • 906 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ศูนย์การแพทย์
 • ศูนย์สุขภาพสตรี
 • ศูนย์เต้านม
 • ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ
 • งานรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
 • ศูนย์รังสีรักษามะเร็งวิทยา
 • ศูนย์โรคไต
 • คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี
 • คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • คลินิกจิตเวช
 • คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • คลินิกอายุกรรมโลหิตวิทยา
 • คลินิกตรวจสุขภาพ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์
 • คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด
 • ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน
 • คลินิกสูงวัยและความจำ
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เป็นโรงพยาบาลภายใต้หน่วยงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพดัานสุขภาพ ให้การบริบาลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ สิทธิประกันสังคมและบัตรทองที่ส่งต่อมาจากต้นสังกัด และให้บริการทางการแพทย์ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการวิจัย และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
 
ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการทั้งหมด 3 อาคาร ประกอบด้วย
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็งขนาด 100 เตียง และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2552  จากการอุทิศพระวรกาย เพื่อทรงนำความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งหลายของการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็ง และให้บริการเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนทุกระดับ โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (เดิม) เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชำนาญการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร ภายใต้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการตรวจและรักษาโรคมะเร็ง ควบคู่กับการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ทั้งในด้านการป้องกัน การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง โดยผู้ป่วยมะเร็งทุกรายที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จะได้รับการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญกำหนดแผนการรักษา หรือ Tumor Board ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาต่างๆ จะร่วมกันพิจารณาตัดสินแนวทางการรักษาที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสรอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมศักยภาพของการให้บริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า การตรวจวินิจฉัย และรักษามะเร็งด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หัตถการรักษามะเร็ง การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 
นอกจากนี้ ในอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมโรคต่างๆได้มากขึ้น และให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับรักษาพยาบาลที่ครบวงจรในที่เดียว
 
 
 
อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งจากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้เครื่องเพทซีทีสแกน และไซโคลตรอนในการวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท และโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาสูงให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเป็นสถานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยแก่บุคลากรระดับต่างๆทั้งใน และต่างประเทศ  
 
ด้วยพระกรุณาธิคุณใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยให้ได้รับการรักษาอย่างดียิ่ง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคร้าย และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ  
 
 
 
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงได้ดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารบนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยทั่วไป (OPD) และผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) และเป็นอาคารสนับสนุนอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอยากให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขยายการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทุกโรค และเป็นที่พึ่งพิงให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” แก่อาคารดังกล่าว โดยเสด็จพระดำเนินเปิดอาคารในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
 
อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป และ 3 ศูนย์โรคเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางครบวงจรเปิดให้บริการเพื่อรองรับการตรวจรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจัดเป็นกลุ่มโรคที่คร่าชีวิตประชาชนไทยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้าน Non-Invasive การรักษาโรคหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด และเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวที่มีความทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบัน และเป็นเครื่องแรกในอาเซียนที่ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การตรวจรักษาของแพทย์สามารถทำได้รวดเร็ว และแม่นยำ และด้วยตัวเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงที่นอกจากการตรวจรักษาโรคในหลอดเลือดหัวใจได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสามารถรองรับการตรวจรักษาหลอดเลือดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแขน ขา ได้เป็นอย่างดีด้วย ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพ และการดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง คลินิกจักษุ ให้บริการตรวจรักษาโรคทางตาทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ด้วยเครื่องตรวจตาที่ทันสมัย อาทิ ตรวจวัดสายตา กล้ามเนื้อตา ตาเขตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อต้อลม และการผ่าตัดตาด้วยกล้องผ่าตัดสามมิติ  นอกจากนี้ ผู้ป่วยสามารถตรวจจอประสาทตา โดยไม่ต้องหยอดขยายม่านตา ช่วยประหยัดเวลา และไม่มีปัญหาเรื่องตามัว ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางกระดูก และข้อด้วยศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านต่างๆ รองรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อกระดูกด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยนำมาใช้ เพื่อตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของข้อกระดูกและสามารถทำการผ่าตัดรักษาโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ และให้ผลการรักษาที่ดีกว่า
 
นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจรักษาทางด้านอื่นๆ อาทิ คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกทันตกรรม คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด และศูนย์รังสีวินิจฉัยที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ ภายในอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติได้จัดแบ่งออกเป็นโซนการศึกษาวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้วยส่วนหนึ่ง โดยมีห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเอ็มอาร์ไอ สำหรับโครงการต่างๆเพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 
 
 
โครงการด้านการบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอาคาร ได้แก่
 
ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ โครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง และศูนย์การศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โครงการตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ บนเนื้อที่ 24 ไร่ มีกำหนดเริ่มดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารในปี พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ให้เป็นชื่อของอาคาร อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ เพื่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
 
อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ศูนย์การแพทย์ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง เป็นส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำหรับให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้การรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนทุกระดับ โดยเป็นพระภารกิจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน อันสืบเนื่องมาจากพระประสงค์ที่จะดูแลผู้ป่วยอื่นๆ อย่างครบวงจร ไม่เฉพาะแต่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเท่านั้น เพราะราษฏรที่ทรงพบเห็นในถิ่นทุรกันดาร นอกเหนือจากโรคมะเร็งแล้วยังเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้จะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนพอเพียง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ จึงเป็นอาคารสำหรับการเรียนการสอน และการวิจัยของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศ มุ่งสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ พยาบาล และการสาธารณสุข ที่มีความเป็นเลิศควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตเมตตา เพื่อคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์ ซึ่งเกิดมีขึ้นได้ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งนับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)