× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลโพธาราม

Photharam Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลโพธาราม
โทรศัพท์ 032-355300 ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย Fax 032-233594
  • 29 ถ.ขนานทางรถไฟ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
    โทรศัพท์ 032-355300 ระบบอัตโนมัติ 20 คู่สาย
    Fax 032-233594
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลโพธาราม

 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 132/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโทร.0 3239 7636
 
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 
ม.4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 
โรงพยาบาลบางแพ 
124 ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรีโทร.0 3238 1148
 
โรงพยาบาลปากท่อ
201/10 ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีโทร.0 3228 2677 
 
โรงพยาบาลวัดเพลง
 123 ม.5 ถ.ราชบุรี-ปากท่อ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
โทร.0 3239 9290
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
5 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 2665 
 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
152 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีโทร.0 3236 4496 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีโทร.0 3235 5300 ต่อ 412
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลจอมบึง ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางแพ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปากท่อ ม.8 ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวัดเพลง ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านสวนผึ้ง ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง ม.3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ม.5 ต.ประสาทสิทธิ์อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ม.11 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรีจ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา ม.1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

ข้อมูลโรงพยาบาลโพธาราม

 
 

 ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม

เนื่องจาก นายพิพัฒน์   ศิริเกษม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เป็นผู้คิดริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เดือดร้อน สนับสนุนการรักษาของโรงพยาบาลโพธารามและสนัสบนุนวิจัยการศึกษาค้นคว้าของโรงพยาบาล ฯ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2528 และ 26 พฤศจิกายน 2528และได้ยื่นหนังสือขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามต่อกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529  โดยมีทุน ครั้งแรก 135,659.50 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้เจ้าพนักงานจังหวัดราชบุรี รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามเป็นนิติบุคคลเลขทะเบียนลำดับที่ 3417 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2529   ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 104 ตอนที่16 หน้า 773-775  ลงประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2530 สำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกอำนวยการชั้นบน   โรงพยาบาลโพธาราม   เลขที่ 1082 ถนนทรงพล   อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
ในการจัดการของมูลนิธิ ในวาระเริ่มแรก   มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้
 
1. นายพิพัฒน์         ศิริเกษม                 ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์         พัฒโนภาษ               รองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา         โตเต็มกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี   กัลป์ยาณสุต            กรรมการ
5. นางสายทอง       รักธรรม                 กรรมการ
6. นางนรินทร์พันธ์   วิชรัตน์                  กรรมการ
7. นายไพรัช           ตั้งยิ่งยง                 กรรมการ
8. นายสุนันท์         ศุกลรัตนเมธี            กรรมการและเหรัญญิก
9. นางสาวศรีไพ     สมบัติรงรอง            กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
10. นางสายใจ         บุญยง                    กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
11. นายสมาน           วัฒนทัพ                กรรมการและเลขานุการ
12. นายนภดล         ทรงธรรมพงศ์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง