× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสระบุรี

Saraburi Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลสระบุรี
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสระบุรี

 โรงพยาบาลแก่งคอย
 107 ม.8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรีโทร.0 3624 4433
 
โรงพยาบาลค่ายอดิศร
 54 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร.0 3621 2172
 
 โรงพยาบาลดอนพุด
 100 ม.2 ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
โทร.0 3638 5049
 
โรงพยาบาลบ้านหมอ 
141 ม.4 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร.0 3620 1171
 
โรงพยาบาลมวกเหล็ก
 419 ม.9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทร.0 3634 1560
 
โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 
60 ม.1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร.0 3635 9134
 
โรงพยาบาลวิหารแดง 
200 ม.3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
โทร.0 3637 7601
 
โรงพยาบาลเสาไห้
 33 ม.2 ต.เสาไห้อ.เสาไห้จ.สระบุรีโทร.0 3639 1267
 
โรงพยาบาลหนองแค
 115 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรีโทร.0 3638 0866
 
โรงพยาบาลหนองแซง 
59/1 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรีโทร.0 3639 9124
 
โรงพยาบาลหนองโดน 
64 ม.9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
โทร.0 3639 7111
 
เทศบาลต าบลหนองแค 
71 ถ.ระพีพัฒน์ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
โทร.0 3637 1334
 
เทศบาลเมืองสระบุรี 
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรีโทร.0 3626 7993
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลสระบุรี

 
 

 ประวัติโรงพยาบาลสระบุรี

            โรงพยาบาลสระบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2494 ด้วยงบประมาณ 6๐๐,๐๐๐ บาท จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการก่อสร้าง ตึกอำนวยการชั้นเดียวเป็นอาคารหลังแรก นับเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 4 ที่มีในต่างจังหวัด ในปี พ.ศ. 2494ได้รับเงินงบประมาณเพิ่มเติม ก่อสร้างเรือนคนไข้บ้านพักแพทย์ เภสัชกร เรือนพักพยาบาล เริ่มรักษาคนไข้และเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีพระยาบริรักษ์เวชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2497 นับจากนั้นโรงพยาบาลสระบุรี ก็ขยายตัวเจริญขึ้นทุกด้าน มีคนไข้มารับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กับความเจริญของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางหลวงสำคัญถึง 5 สาย มุ่งสู่ตัวเมืองผลของความเจริญดังกล่าว
 
            ในปี พ.ศ. 2515- 2519 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ในภาคกลาง โดยได้รับงบประมาณและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการต่างๆให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 6๐๐ เตียง มีขีดความสามารถเป็น โรงพยาบาลศูนย์อย่างสมบูรณ์ ์ในปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา
 
            ในปี พ.ศ. 2536 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลสระบุรีได้ลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการผลิตแพทย์ และผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีข้อตกลงว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องเข้ารับการฝึก ปฏิบัติงานในชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลสระบุรีใน 5 สาขา วิชาหลัก ได้แก่ อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ–นรีเวชศาสตร์ กุมารเวชกรรมและวิสัญญีวิทยา
 
            ในปี พ.ศ. 2538 กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกขึ้นใน โรงพยาบาลศูนย์ 1๐ แห่ง (ระยะแรก) ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลสระบุรีด้วย สำหรับการบริการจัดการ ของศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการทำหน้าที่ด้านบริหาร วิชาการ พัฒนาและประเมินผล ตลอดจนกิจการนักศึกษา
 
            พ.ศ. 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
            วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานของ พรพ.
            วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ได้ผ่านการรับรองกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ Healthy Thailand ระดับ 2 จากกรมอนามัย
            พ.ศ. 2549 ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำครั้งที่ 1 (Reaccredit)
            พ.ศ. 2552 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มด้านNewborn และ Cardiac center (ระดับ 4)
            วันที่ 21 ธันวาคม 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำครั้งที่ 2 (Reaccredit)

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง