× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)

หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ) HealthServ.net
หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ) HealthServ.net

การเดินทาง 3 วิธี รวมถึงกำหนดประเภทและมาตรฐานรถโดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการบนรถ และระบบต่างๆที่จำเป็น

หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ) HealthServ
ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19
เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 3
 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่ เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
 
 
 อาศัยอำนาจตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด –19 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่องกำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – 19 ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 1 (10) ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด - 19 ทั้งนี้ เฉพาะผู้มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งจำกัดจำนวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน 3 คน และให้เข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกันรวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
ข้อ 1 หลักการและเหตุผล
ตามที่มีประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรองแยกกักหรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่น หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19
 
พร้อมนี้ หน่วยงานภาครัฐได้จัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้อยู่ในการกำกับ ดูแล เพื่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียบร้อยแล้ว
 
 
อนึ่ง พบว่า ปัจจุบันมีชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีภาวะเจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทย ขณะนี้ได้เปิดระบบรับผู้ป่วยและผู้ติดตามที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมสถานพยาบาลเอกชนที่สมัครเข้าร่วม (Alternative Hospital Quarantine) รองรับการกักกันตัว และการรักษาพยาบาล โดยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด


 
ข้อ 2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ติดตามผ่านทางด่านพรมแดนทางบกสามารถเดินทางได้ดังนี้
 
(1) ผู้ป่วยและผู้ติดตามประสงค์เข้าด่านพรมแดนทางบกตามที่หน่วยงานกำหนดรายละเอียดแนบท้าย
 
(2) การเดินทางของผู้ป่วยและผู้ติดตามประสงค์เข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine สามารถเดินทางได้ 3 วิธี ดังนี้
 
(2.1) เดินทางโดยรถยนต์จากด่านพรมแดนทางบกเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลโดยไม่แวะพัก (กรณีที่ 1)
 
(2.2) เดินทางโดยรถยนต์จากด่านพรมแดนทางบกเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลโดยแวะพักได้ตามจุดที่กำหนด (กรณีที่ 2)
 
(2.3) เดินทางจากด่านพรมแดนทางบกจากประเทศต้นทาง และโดยสารเครื่องบินเที่ยวบินเช่าเหมาล า (Charter Flight) ณ ท่าอากาศยานที่กำหนดเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (กรณีที่ 3)


 
ข้อ 3 ยานพาหนะในการรับ-ส่งผู้ป่วยและผู้ติดตาม ดังนี้
 
(1) ประเภทของรถโดยสาร
(1.1) รถพยาบาล (Ambulance)
(1.2) รถตู้ผลิตจากโรงงาน ไม่เกิน 11 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ
(1.3) รถตู้แบบมีห้องน้ำ ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง
(1.4) รถมินิบัส/ รถบัสมีห้องน้ำ (วิ่งระยะทางไกล) ต้องมี2 ประตูโดยแยกพนักงานขับรถกับผู้โดยสาร


 
(2) มาตรฐานรถโดยสาร
(2.1) รถโดยสารทุกประเภท ต้องจดทะเบียนและพนักงานขับรถมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
(2.2) หากใช้รถพยาบาล (Ambulance) ตามข้อ (1.1) ต้องมีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกำหนด
(2.3) รถโดยสารตามข้อ (1.2 - 1.4) ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(2.4) รถโดยสารตามข้อ (1.4) ต้องมีพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน
(2.5) รถโดยสารตามข้อ (1.4) สามารถจอดเติมน้ำมัน/ จอดพักรถได้โดยต้องแจ้งจุดพักรถมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้รับทราบด้วย
(2.6) มีประกันอุบัติเหตุตามที่กฎหมายกำหนด รวมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
(2.7) มีอุปกรณ์ติดตามรถโดยสาร


 
(3) บุคลากร
(3.1) พนักงานขับรถและผู้ให้บริการบนรถต้องมีความรู้ในหลักสูตรที่จัดโดยกรมควบคุมโรคและหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
(3.2) สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 


 
(4) ระบบ
(4.1) มีฉากกั้นมิดชิดระหว่างพื้นที่พนักงานขับรถและผู้โดยสาร
(4.2) ระบบปรับอากาศภายในรถโดยสารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกำหนด
(4.3) พนักงานขับรถและผู้ให้บริการบนรถต้องสวมชุด Semi-PPE (ชุดกันเปื้อน ชุดกันฝน หมวก ถุงมือ และรองเท้าบูท) และมีผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นลบ (Undetectable) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
(4.4) จัดเตรียมเจล แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับการทำความสะอาดรถโดยสาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพร้อมให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(4.5) ถุงขยะภายในรถโดยสารให้ใช้ถุงขยะสีแดงตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค
(4.6) จัดที่นั่งให้รักษาระยะห่าง (Distancing) หรือจัดที่นั่งติดกันได้แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย
(4.7) ผู้ป่วยและผู้ติดตามจัดเตรียมอาหารมาเอง หากไม่สามารถเตรียมได้บริษัทจะต้องจัดเตรียมอาหารว่างให้พร้อมและต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง
(4.8) กรณีเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินจากตัวรถ ผู้โดยสารสามารถลงจากรถได้ตามแนวปฏิบัติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งสามารถติดต่อฉุกเฉินได้ที่สายด่วน 1669 และพร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2563
(นายเกียรติภูมิวงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 
 

หลักเกณฑ์แนวทาง 3 กรณี

หลักเกณฑ์แนวทาง 3 กรณี หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
หลักเกณฑ์แนวทาง 3 กรณี หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
 

กรณีที่ 1 ด่านพรมแดนทางบก (ไม่แวะพัก)

กรณีที่ 1 ด่านพรมแดนทางบก (ไม่แวะพัก) หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
กรณีที่ 1 ด่านพรมแดนทางบก (ไม่แวะพัก) หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
 หมายเหตุ 
  1. รถพยาบาล (Ambulance) ต้องมีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกำหนด หรือ
  2. รถตู้ผลิตจากโรงงาน ไม่เกิน 11 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรณีที่ 2 ด่านพรมแดนทางบก (แวะพัก)

กรณีที่ 2 ด่านพรมแดนทางบก (แวะพัก) หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
กรณีที่ 2 ด่านพรมแดนทางบก (แวะพัก) หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
หมายเหตุ
  1. รถมินิบัส/ รถบัสมีห้องน้ำ (วิ่งระยะทางไกล) ต้องมี 2 ประตู
  2.  แยกพนักงานขับรถกับผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  3. ต้องมีพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 คน
  4. รถโดยสารสามารถจอดเติมน้ำมัน/ จอดพักรถได้โดยต้องแจ้งจุดพักรถมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้รับทราบด้วย

กรณีที่ 3 ด่านพรมแดนทางบก ประเภทเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight)

กรณีที่ 3 ด่านพรมแดนทางบก ประเภทเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
กรณีที่ 3 ด่านพรมแดนทางบก ประเภทเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) หลักเกณฑ์แนวทาง การเดินทางทางบก ของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล Alternative Hospital Quarantine (AHQ)
หมายเหตุ
  1. รถพยาบาล (Ambulance) ต้องมีมาตรฐานตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรคกำหนด หรือ
  2. รถตู้ผลิตจากโรงงาน ไม่เกิน 11 ที่นั่ง ไม่มีห้องน้ำ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  3. เครื่องบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง