× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลลำปาง

Lampang Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลลำปาง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลเกาะคา 
ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร.0 5428 1992
 
โรงพยาบาลงาว 
ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง โทร.0 5426 4055
 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม
 ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร.0 5427 1010
 
โรงพยาบาลเถิน 
ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โทร.0 5429 1585
 
โรงพยาบาลเมืองปาน 
ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทร.0 5427 6020
 
โรงพยาบาลแม่ทะ 
ม.2 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทร.0 5433 1549
 
โรงพยาบาลแม่พริก 
ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทร.0 5429 9323
 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 
ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทร.0 5426 6032
 
โรงพยาบาลวังเหนือ 
ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทร.0 5427 9100
 
โรงพยาบาลสบปราบ 
ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทร.0 5429 6260
 
โรงพยาบาลเสริมงาม 
ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทร.0 5428 6117
 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 
ม.7 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร.0 5426 8700
 
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520 – 2524 เพื่อสกัดกั้นผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดมิให้ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นในการขอรับบริการที่มีคุณภาพจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นๆ ที่มีอยู่โดยรอบ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการสร้างและยกฐานะโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 15 แห่ง โรงพยาบาลลำปางได้รับการปรับเป็น “โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง” รับผิดชอบเขต 5 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งในตอนนั้นมีจังหวัดในเครือข่ายรวม 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน
 
“จาก โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง
สู่ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง”
 
โรงพยาบาลลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง มีการขยายศักยภาพ เพิ่มมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 มีบุคลากรทั้งสิ้น 2,329 คน จำนวนเตียงผู้ป่วยในสามัญ 743 เตียง เตียง ICU 74 เตียง ซึ่งดูแลประชากรภายในจังหวัดลำปาง และรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนใน จังหวัดเขตล้านนา 2 (จ.แพร่ และ จ.น่าน)
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลลำปาง มีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาและเป็น ศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent center) 5 สาขา ได้แก่
  1. สาขาหัวใจและหลอดเลือด มีศูนย์โรคหัวใจสามารถทำการผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ
  2. สาขาการบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma Fast Track การ ผ่าตัดสมอง
  3. สาขามะเร็ง มีการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ผ่าตัด ให้ยาเคมีบำบัด และรังสีรักษา
  4. สาขาทารกแรกเกิด มีการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต
  5. สาขาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ มีการผ่าตัดตาและเรติน่า
อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกขึ้นในโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้น คลินิก ให้กับนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ สาขากุมารเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา โรงพยาบาลลำปางได้มีการสร้างอาคารใหม่และขยายพื้นที่บริการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการสาธารณสุข เช่น อาคารนวมินทรราชประชา ภักดี อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น อาคารทันตกรรม อาคารเภสัชกรรม อาคารโภชนศาสตร์อาคารนิติเวช มีการ ขยายพื้นที่การบริการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา มีการจัดระบบกำจัดขยะติดเชื้อ อัตโนมัติชนิดบดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกัน (Autoclave) และมีศูนย์สุขภาพชุมชนม่อนกระทิง ในการ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ของประชากรใน เขตชุมชนเมือง เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับ บริการที่โรงพยาบาลลำปาง อีกทั้งโรงพยาบาลลำปางยังมีแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง