News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลนครธน

Nakornthon Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลนครธนมี 12 ชั้น เปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในด้านการออกแบบเน้นการให้ความสําคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยมีหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศ และทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • 1 ถนนพระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูลโรงพยาบาลนครธน

แพคเกจสุขภาพ

 

โรงพยาบาลนครธน

 ศูนย์บริการทางการแพทย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สุขภาพเด็ก
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์สุขภาพนครธน
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู
ศูนย์จักษุ
ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ศูนย์รักษ์เต้านม
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ภูมิแพ้
คลินิกนมแม่
แผนกไตเทียม
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

  ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลนครธน เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาล โรงพยาบาลนครธน มีจุดกําเนิดจากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดําเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรดังกล่าว ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนได้ยืนหยัดรับใช้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก และทุกระดับในความสําเร็จที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลนครธนเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และได้พัฒนาศกัยภาพให้รุดหน้าทั้งในเชิงคณุภาพ และปริมาณควบคู่กันไป สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนองนโยบายของภาครัฐบาลได้อย่างลงตัว ที่สําคัญ คือ การธํารงรักษาเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้แต่เริ่มแรกได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ในระดับดี ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาครัฐบาลอย่างสมบูรณ์ สมกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ว่า มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare)
 
ปัจจุบันตัวอาคารของโรงพยาบาลมี 12 ชั้น เปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในด้านการออกแบบเน้นการให้ความสําคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยมีหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศ และทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
 
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 
 
พันธกิจ
  พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล
 
  พัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 
  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 
ระบบคุณภาพโรงพยาบาลนครธน
ระบบ คุณภาพ
ปี พ.ศ. 2552
 
  รับการรับรอง จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
  รับการรับรอง จากสมาคมไตเทียมแห่งประเทศไทย
 
  รับการรับรอง จากสภาเทคนิคการแพทย์
 
  รับการรับรอง จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 
  รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ปี พ.ศ. 2553
 
  รับการรับรองประกันสังคม จากกองประสานการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
  รับการรับรอง จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 
  รับการรับรองมาตรฐาน HA&HPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบา

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง