× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Regional Health Promotion Center 7 Khonkaen

ภาพโลโก้ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  • 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
    โทรศัพท์ : 043-235902,043-235905,043-222038,043-222041,043-235415 (ภายในเวลาราชการ)
    โทรสาร : (043)243416
  • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

 

ข้อมูลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

 
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 
     -พ.ศ. 2505 กรมอนามัย ได้จัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น เพื่อผลิตเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์อนามัย ออกไปปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชนตามสถานีอนามัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
     -พ.ศ. 2509 ได้ก่อตั้ง ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 4 ขอนแก่น ขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อ ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 4 ขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ คือ ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ด้านอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว โดยมีโรงพยาบาลแม่และเด็ก ขนาด 200 เตียง เป็นสถานที่ฝึกด้านปฏิบัติการและหน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของศูนย์ฯ คือ การสนับสนุนวิชาการด้านอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว ใน 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี
 
 
 
     ศูนย์อนามัยที่ 6 มีบทบาทรับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 และ 12 ครอบคลุม 9 จังหวัด ดังนี้
 
เขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 ได้แก่
 
จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และ บึงกาฬ (แยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554)
 
เขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
 
     โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา โรงเรียน และชมรมต่างๆ ในท้องถิ่น
 
     -พ.ศ. 2558 กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนลำดับที่จังหวัดที่ตั้ง และการปรับปรุงพื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 13 เขต ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น” ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1138/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
มีพื้นที่เขตจังหวัดรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่
 
-กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
 
จำนวนประชากร 5,055,979 คน (สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์ 985,203 คน
จังหวัดขอนแก่น 1,798,014 คน
จังหวัดมหาสารคาม 964,596 คน
จังหวัดร้อยเอ็ด 1,308,166 คน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง