× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 HealthServ.net
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 HealthServ.net

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล e-mail : pdpc@mdes.go.th

 

1.ขอบเขตการใช้บังคับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

1.ขอบเขตการใช้บังคับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
1.ขอบเขตการใช้บังคับ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

2.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

2.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

3.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ

3.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
3.ข้อยกเว้นการใช้บังคับ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

4.ข้อมูลส่วนบุคคล

4.ข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
4.ข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

5.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

5.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
5.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

6.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
6.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

7.ความยินยอม consent

7.ความยินยอม consent สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
7.ความยินยอม consent สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

8.ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

8.ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
8.ความยินยอมของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

9.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

9.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
9.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

10.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data)

10.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
10.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

11.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

11.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
11.การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

12.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

12.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
12.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

13.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

13.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
13.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

14.การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

14.การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
14.การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

15.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

15.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
15.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

16.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

16.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
16.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

17.หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

17.หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
17.หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

18.หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

18.หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
18.หน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

19.การร้องเรียน

19.การร้องเรียน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
19.การร้องเรียน สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

20.ความรับผิดทางแพ่ง

20.ความรับผิดทางแพ่ง สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
20.ความรับผิดทางแพ่ง สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

21.ความรับผิดทางแพ่ง

21.ความรับผิดทางแพ่ง สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
21.ความรับผิดทางแพ่ง สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

22.โทษอาญา

22.โทษอาญา สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
22.โทษอาญา สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

23.โทษอาญา

23.โทษอาญา สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
23.โทษอาญา สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

24.โทษทางปกครอง

24.โทษทางปกครอง สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
24.โทษทางปกครอง สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 

25.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พรบ.ใช้บังคับ

25.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พรบ.ใช้บังคับ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
25.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พรบ.ใช้บังคับ สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 1. ผุ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
2.ต้องกำหนดวิธีการยกเลิกความยินยอมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้โดยง่าย
3.การเปิดเผยและการดำเนินกการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฏหมายนี้
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง