× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลน่าน

Nan Hospital

ภาพโลโก้โรงพยาบาลน่าน
โทรศัพท์ 054-719-000 (30 คู่สาย) โทรสาร 054-719015
  • 1 ถ. วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
    โทรศัพท์ 054-719-000 (30 คู่สาย)
    โทรสาร 054-719015
  • ✅ รับบัตรทอง
    ✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลเชียงกลาง 
563 ม.5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน โทร.0 5479 7111
 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
ม.1 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติจ.น่าน
 
โรงพยาบาลท่าวังผา 
84 ม.6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
โรงพยาบาลทุ่งช้าง 
1 ม.2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร.0 5479 5100
 
โรงพยาบาลนาน้อย 
110 ม.6 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน โทร.0 5478 9089
 
โรงพยาบาลนาหมื่น 
78 ม.14 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน โทร.0 5478 7013
 
โรงพยาบาลบ่อเกลือ 
188 ม.3 ต.บ่อเกลือใต้อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โทร.0 5477 0866
 
โรงพยาบาลบ้านหลวง 
102 ม.5 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน โทร.0 5476 1060
 
โรงพยาบาลแม่จริม 
218 ม.4 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน โทร.0 5476 9036
 
โรงพยาบาลภูเพียง ต.ม่วงตี๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.08 9700 6073
 
โรงพยาบาลเวียงสา 131 ม.11 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โทร.0 5475 2012
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
70 ม.6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน โทร.0 5479 1104
 
โรงพยาบาลสองแคว 
99 ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 
โรงพยาบาลสันติสุข 
205 ม.4 ต.ดู่พงษ์อ.สันติสุข จ.น่าน โทร.0 5476 7045
 
 
เทศบาลเมืองน่าน
ศูนย์ทันตสุขภาพจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว 
ม.2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี 
ม.2 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด

ข้อมูลโรงพยาบาลน่าน

คลินิกทางการแพทย์
ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป
ห้องตรวจคลินิกพิเศษอายุรกรรม
ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ห้องตรวจจักษุ
คลินิกโรคเรื้อรัง
คลินิกตรวจสุขภาพและประกันสังคม
คลินิกฝากครรภ์
ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ห้องตรวจหูคอจมูก
ห้องตรวจจิตเวช
คลินิกโรคทั่วไป
ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
ห้องตรวจทันตกรรม
ศูนย์โรคหัวใจ
ศูนย์โรคไต
คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 

ประวัติโรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข บนเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 86 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ของ มณฑลทหารบกที่ 7 ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการจัดตั้ง โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านขนาด 25 เตียง
 
สถานที่ตั้งและขอบเขต
เลขที่ 1 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
ขนาดเตียง 502 เตียง (ไม่รวมเตียง ICU,ไม่รวมเตียงห้องคลอด )
เนื้อที่ 48 ไร่ 86 ตารางวา
โทรศัพท์. 054-719-000 (30 คู่สาย), 054-771-620-2 ต่อ 1100,1101,0 งานประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก
โทรสาร. 054-719015 อีเมล์ : nanhospital@nanhospital.go.th  
 
ประวัติโรงพยาบาลน่าน
    โรงพยาบาลน่าน เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2497  บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ซึ่งเป็นพื้นที่ของ มณฑลทหารบกที่ 7 (ในขณะนั้น) ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้กรมการแพทย์ดำเนินการจัดตั้ง โรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านขนาด 25 เตียงขึ้นด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เงินการกุศลเพื่อการศึกษาและสาธารณสุข (ก.ศ.ส.) ในจำนวนดังกล่าวให้ และทำการก่อสร้างเป็นระยะ เวลาประมาณ1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2499 ประกอบด้วย อาคารทำการ 3 หลัง บ้านพัก 4 หลังผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาล ประจำจังหวัดน่าน ประกอบด้วย....    พ.ต.นายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฐ    อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายแพทย์ หลวงสนั่น  วรเวช รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมจัดหา สถานที่ก่อสร้างกับนายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต อนามัยจังหวัดน่านในขณะนั้น ในการดำเนินกิจการของ โรงพยาบาลได้มีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบันนี้ จำนวน 8  ท่าน ดังนี้
 
    1.  นายแพทย์พัฒนา   ตระกูลดิษฐ์  
         ปฏิบัติงาน  ระหว่าง         พ.ศ. 2499-2500
    2.  นายแพทย์กิจชัย      ยิ่งเสรี
         ปฏิบัติงาน  ระหว่าง         พ.ศ. 2500-2507
    3.  นายแพทย์บุญยงค์     วงศ์รักมิตร
        ปฏิบัติงาน  ระหว่าง     พ.ศ. 2507-2537
    4. นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์
         ปฏิบัติงาน ระหว่าง พ.ศ. 2537-2551
     5. นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์
         ผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานในปี 2551 - 2555
     6. นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ์
         ผู้อำนวยการ ปฐิบัติงานในปี 2555 - 2557
     7. แพทยหญิณัฐภร ประกอบ
         ผู้อำนวยการ ปฐิบัติงานในปี 2557 - 2559
     8. นายแพทยภราดร มงคลจาตุรงค์
         ผู้อำนวยการ ปฐิบัติงานในปี 2559 - 2562
     9. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
         ผู้อำนวยการ ปฐิบัติงานในปี 2562 - ปัจจุบัน
 
    นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลน่านเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและเนื่องจาก จังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายของ ผกค. ทำให้พลเรือน ตำรวจ ทหารได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเป็นจำนวนมากในแต่ละปี   อีกทั้งการคมนาคมยังไม่สะดวกทั้งภายในจังหวัด  และติดต่อกับต่างจังหวัด ทำให้โรงพยาบาลน่านต้องพัฒนาตนเอง อย่างมาก ในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถรับกับภาระกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกระทั่ง การสู้รบได้สิ้นสุดลงในปี 2526 (การสู้รบอยู่ในระหว่างปี 2511ถึง2526 )ซึ่งเป็นยุคที่ นายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร เป็นผู้อำนวยการ  นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะมีการพัฒนา โรงพยาบาลน่าน จากการเป็นโรงพยาบาลขนาด
56 เตียง จนขยายเป็นโรงพยาบาล ทั่วไปขนาดใหญ่  430 เตียง มีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็นสถานที่สร้างสรรค์ นักบริหารและนักวิชาการ ด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขที่มีความสามารถ มีคุณธรรมจำนวนมาก ให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างของระบบสาธารณสุขหลายอย่างเช่นการให้บริการ แบบผสมผสานซึ่งรวมถึง การจัดตั้ง กลุ่มงานเวชกรรมสังคมงาน สาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง  งานโครงการบัตรสุขภาพ ระบบโรงพยาบาล พี่เลี้ยง  และระบบส่งต่อ (Referral System) ซึ่งมีส่วน เป็นจุดกำเนิดของโครงการพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขส่วนภูมิภาค (พบส.) ของกระทรวงสาธารณสุข  ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 3 หลัง  หลังแรกคืออาคารตึก 40 ปี เป็นอาคารรักษา พยาบาล 4 ชั้น ใต้ถุนสูง สำหรับผู้ป่วย สูติ - นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม ทำพิธีเปิดตึกเมื่อ 21 กุมภาพันธ์  2541 อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคารศูนย์จ่ายกลาง, ซักฟอก, โรงครัว, โรงอาหารได้ทำพิธี เปิดตึก เมื่อ 30 กันยายน 2541 อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใต้ถุนสูง สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  และศัลยกรรมได้ทำพิธีเปิดตึกเมื่อ กุมภาพันธ์ 2543 ในเดือนสิงหาคม 2547 โรงพยาบาลน่านได้เปิดตึก 120 เตียงใหม่ ตึกวันน่านสันติสุข ซึ่งจะทำให้รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น ละทำให้โรงพยาบาลน่านปรับเปลี่ยน 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 491 เตียง สำหรับการให้บริการในปี 2540 โรงพยาบาลน่านได้มีแพทย์ หู คอ  จมูกประจำคนแรก โดยเริ่มให้ บริการรักษา เดือน กรกฏาคม 2540 ในปี 2543 ได้มีแพทย์เพิ่มอีก 1 คน  และในปี 2542 ได้มีจักษุแพทย์ประจำคนแรก เริ่มให้บริการ รักษาเมื่อ กรกฏาคม  2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ ยังไม่มีจักษุแพทย์ โรงพยาบาลน่าน ได้รับความอนุเคราะห์  จากมูลนิธิพิทักษ์ ดวงตาลำปาง  และพยาบาลเคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางและโรงพยาบาลเอกชน มาช่วยทำการตรวจรักษา  และผ่าตัดโรคตาทุกปี ปีละ 2-3 ครั้ง  ครั้งละ  5-7 วัน โรงพยาบาลน่านมีจิตแพทย์มาให้บริการจิตเวช แก่ประชาชนในปี 2546 นี้ หลังจากขาดช่วงไปหลายปี จากการที่จิตแพทย์คนแรกโยกย้ายไปโดย ช่วงนี้ขาดแคลนจิตแพทย์ได้มีจิตแพทย์ จากโรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์ปริทรรศน์  ศิลปกิจ มาช่วยให้บริการ ผู้ช่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลน่านทุก 3 เดือน สำหรับการบริการในระบบเครือข่ายสืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ตามโครงการสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลน่านเป็นสถานบริการ ด้านสุขภาพแม่ข่าย(CUP ร.พ.น่าน)ประมาณปี 2544 ประกอบด้วย ร.พ.  น่าน,สถานีอนามัยและสสช.31แห่ง  โดยจัดตั้งหน่วยบริการ ปฐมภูมิ(PCU) 11 PCUดำเนินการโดยมีศูนย์ประสานงาน ,คณะทำงานโครงการ สุขภาพ ถ้วนหน้า และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานทุกฝ่ายและทุกงานของ CUP ร.พ.น่าน ดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง