× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลสำรวจ "กัญชาเพื่อใคร" จัดทำโดย ซูเปอร์โพล

ผลสำรวจ "กัญชาเพื่อใคร" จัดทำโดย ซูเปอร์โพล HealthServ.net
ผลสำรวจ "กัญชาเพื่อใคร" จัดทำโดย ซูเปอร์โพล HealthServ.net

เสนอผลสำรวจ เรื่อง กัญชาเพื่อใคร ในหลายประเด็นเกี่ยวกับกัญชา อาทิ การรับรู้ของประชาชนต่อกัญชา ใครจะได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกัญชา การสนับสนุนต่อนโยบายกัญชาในอนาคต ซึ่งผลการสำรวจมีตัวเลขน่าสนใจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง กัญชาเพื่อใคร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,250 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.7 รับรู้ว่า นโยบายกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ให้สามารถศึกษาค้นคว้า ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย ลดการพึ่งพานำเข้ายาจากต่างประเทศ

ในขณะที่ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.4 รับรู้ว่า กัญชามีประโยชน์สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ปลูกให้ถูกประเภท ปลูกแล้วมีคนซื้อ ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย
 
 

กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกัญชา


เมื่อถามถึงกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายกัญชาทำเพื่อใคร พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.7 ระบุ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ที่กัญชารักษาโรคได้ เช่น อาการปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ ซึมเศร้า เบื่ออาหาร และโรคกล้ามเนื้อ เป็นต้น

ร้อยละ 54.1 ระบุ บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ทำได้อย่างถูกกฎหมายและเปิดเผย

และร้อยละ 53.5 ระบุ ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเกษตรกร ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกฎหมายกัญชา ทำให้สามารถปลูกและใช้เป็นยาประจำบ้านรักษาโรคและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชาติ
 
 

ความเห็นการสนับสนุน นโยบายกัญชา


ด้านความเห็นต่อการสนับสนุนนโยบายกัญชา  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.8 สนับสนุน  ด้วยเหตุผลว่า
  • เป็นนโยบายที่กล้าเปลี่ยนแปลงมาถูกทาง
  • แก้ปัญหากัญชาใต้ดิน
  • ลดอำนาจรัฐเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  • ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ป่วยยากไร้มียาประจำบ้านรักษาโรคต่าง ๆ
  • ให้ชาวบ้านเกษตรกรได้ปลูกได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อสุขภาพอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่ให้นายทุนกอบโกย
  • ช่วยทำให้การศึกษาค้นคว้าใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์พื้นบ้านเป็นไปได้ไม่ผิดกฎหมาย สร้างความมั่นคงทางยา สร้างรายได้เข้าประเทศ เป็นต้น
 
 
 

ให้คุมการใช้ที่เป็นโทษ


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า กัญชามีทั้งคุณและโทษ ให้เลือกใช้คุณที่เป็นประโยชน์ ให้คุมการใช้ที่เป็นโทษ เดินหน้านโยบายกัญชาไทยอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นต่อนโยบายกัญชาของรัฐบาล ที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งทางการแพทย์รักษาโรคและเศรษฐกิจ ปากท้องของชาวบ้าน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดอำนาจรัฐที่เคยใช้กฎหมายปิดกั้นโอกาสของประชาชนและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ควรเร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันการใช้ประโยชน์ต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านกัญชาของคนไทยทั้งการเตรียมดินที่ปลอดสารพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่ดีกระบวนการผลิตและการตลาด รณรงค์กัญชาที่เป็นคุณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 
 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า การเลือกใช้ประโยชน์จากนโยบายกัญชาที่ดีจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ควรจะรู้จักกัญชา ใช้กัญชา ให้เหมือนกับการใช้มีด ที่ทุกคนรู้จักใช้ประโยชน์และป้องกันไม่ให้มีดบาดมือ และน่าจะช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความภูมิใจในกัญชาให้เป็นสมบัติชาติและสมบัติของประชาชนที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาช้านาน หมอยาพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยเป็นภาพสะท้อนได้ดีว่า กัญชาเพื่อใคร เพื่อชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อย หรือผู้มีอำนาจทุน อำนาจรัฐ ที่ควรหันมาร่วมมือกันผลักดันนโยบายกัญชาที่ดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
 

“ที่น่าห่วงคือ การเตะตัดขากันทางการเมืองของนักการเมืองและกลุ่มนายทุนใหญ่มุ่งทำลายนโยบายกัญชาที่ดีของประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยของสังคมไม่ให้ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกัญชาตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทย ยิ่งไปกว่านั้นคือ ทุนต่างชาติที่เข้ามุ่งฉกฉวยกัญชาสมบัติชาติไทย ไม่ต้องการให้คนไทยพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางยา จากกัญชาของคนไทยเอง แต่ต้องการให้คนไทยพึ่งพานำเข้ายาจากกัญชาที่ต่างชาติหรือบรรษัทข้ามชาติเป็นเจ้าของที่คนไทยคนตัวเล็กตัวน้อยต้องตกเป็นทาสหรือเบี้ยล่างใช้ยาแพงเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้

ดังนั้น มองเหรียญสองด้านของนโยบายกัญชาของรัฐบาลอย่างเข้าใจ เลือกใช้ด้านที่เป็นคุณเพื่อประโยชน์สำหรับชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อยได้พึ่งพาตนเองเพราะแต่เดิมในอดีตอันช้านานมา กัญชา คือสมุนไพรที่คนไทยและหมอยาพื้นบ้านในชุมชนชนบท ปลูกและใช้และรู้ว่าใช้อย่างไรจึงเหมาะสมพอดี” ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าว
 
 
ผลสำรวจ "กัญชาเพื่อใคร" จัดทำโดย ซูเปอร์โพล HealthServ
 


ผลซูเปอร์โพล

 
การรับรู้ของประชาชน ต่อ ประโยชน์ของนโยบายกัญชาที่เพิ่มมากขึ้น
 
1. 86.7% นโยบายกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ให้สามารถศึกษาค้นคว้า ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย ลดการพึ่งพานำเข้ายาจากต่างประเทศ 

2. 65.4% กัญชามีประโยชน์สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ปลูกให้ถูกประเภท ปลูกแล้วมีคนซื้อ ทำให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย 
 
 
 

นโยบายกัญชา เพื่อใคร
 

1. 56.7% ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ที่กัญชารักษาโรคได้ เช่น อาการปวดเรื้อรัง นอนไม่หลับ ซึมเศร้า เบื่ออาหาร และโรคกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
 
2. 54.1% บุคลากรทางการแพทย์ที่ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ทำได้อย่างถูกกฎหมายและเปิดเผย 

3. 53.5% ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเกษตรกร ได้ประโยชน์จากการปลดล็อกกฎหมายกัญชา ทำให้สามารถปลูกและใช้เป็นยาประจำบ้าน รักษาโรคและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจชาติ 
 

 

การสนับสนุนต่อ นโยบายกัญชา

1.65.8% สนับสนุน นโยบายกัญชา เพราะ เป็นนโยบายที่กล้าเปลี่ยนแปลง มาถูกทาง แก้ปัญหากัญชาใต้ดิน ลดอำนาจรัฐเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ป่วยยากไร้มียาประจำบ้านรักษาโรคต่าง ๆ ให้ชาวบ้านเกษตรกรได้ปลูกได้ใช้ในครัวเรือนเพื่อสุขภาพอย่างถูกกฎหมายไม่ใช่ให้นายทุนกอบโกย ช่วยทำให้การศึกษาค้นคว้าใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์พื้นบ้านเป็นไปได้ไม่ผิดกฎหมาย สร้างความมั่นคงทางยา สร้างรายได้เข้าประเทศ เป็นต้น 
 
2. 63.7% สนับสนุน พรรคภูมิใจไทย รัฐบาลและทุกภาคส่วน ร่วมเดินหน้า ผลักดันนโยบายกัญชาที่ดีกล้าเปลี่ยนแปลงช่วยแก้ปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนจากกฎหมายยาเสพติดที่เคยมีมาช้านาน เข้าใจแก้ปัญหายึดชาวบ้าน คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นศูนย์กลาง ให้ได้ปลูกได้ใช้ในครัวเรือน ไม่หนุนกลุ่มนายทุนกอบโกย ลดอำนาจรัฐ สกัดกั้นเจ้าหน้าที่รัฐนอกลู่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่เคยทำกันในอดีตก่อนปลดล็อกกัญชา ช่วยฟื้นคืนภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้านที่เคยมีมาช้านานในชุมชนชนบท กล้านำกัญชาที่เคยอยู่ใต้ดินมาไว้บนดินให้ได้ศึกษาได้ใช้อย่างเปิดเผยภายใต้ความรู้ความเข้าใจและกำกับดูแลอย่างเหมาะสม เป็นต้น 
 
 
ส ำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร02.051.5928โทร 064.224.2646 www.superpollthailand.net
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง