× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ช่องทางบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ขอเชิอญทุกท่านร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อนำมาพัฒนาโรงพยาบาล สนับสุนนการดูแลผู้ป่วยและปรับปรุงหอผู้ป่วย


บริจาคผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี"
ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก
เลขที่บัญชี 692-0-36974-5


article image1 - HealthServ
ประวัติ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ภายใต้โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง
 
- มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 โดยนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการในโรงพยาบาล ให้ได้รับบริการที่มีความทันสมัย มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้า และได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สนับสนุนด้านการศึกษา งานทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
- เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ในการจัดบริการและให้ความรู้กับประชาชนให้เข้าถึงบริการและเข้าใจเรื่องโรคมะเร็ง ด้านการศึกษารวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งสนับสนุนในด้านการค้นหาคัดกรองโรคมะเร็งในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งอื่น ๆที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ
 
- สนับสนุนทุนให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ในการศึกษาต่อเนื่องการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง
 
- สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีเมื่อจำเป็น
 
- มีการเพิ่มทุนด้วยการรับบริจาคหรือดำเนินกิจกรรมอื่นๆของมูลนิธิ เพื่อให้มูลนิธิมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
 
- สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาช่วยสนับสนุนในด้านการรักษาพยาบาล และการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
 
- มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มิได้กระทำการเรี่ยไรเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 แต่อย่างใด ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินกิจการของมูลนิธิฯ จะไม่ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน ให้กับกรรมการหรือสมาชิกของมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
- เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
 
- เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
 
- ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
 
- รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ 
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง