× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน HealthServ.net
สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน HealthServ.net

สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน HealthServ
สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

สศช. และจังหวัดลำปาง ร่วมจัด การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC) และสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) (ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน)
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC) จังหวัดลำปางซึ่งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบซูม (Zoom)
 
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันนำเสนอสาระสำคัญของโครงการและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (2) การนำเสนอวีดิทัศน์แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือ LSFC Guideline (Planning Guideline for Livable and Sustainable Future City) (3) การวางแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปางตามแนวทาง LSFC Guideline (4) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566-2570 และ (5) กลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ (ร่าง) แผนฯ และให้ความสำคัญเรื่องความสามารถของเมืองในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilient) และการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม  ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง จัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการร่วมกับคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลนครลำปางในขั้นตอนต่อไป 
 
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านทาง Facebook โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง