Home : ข่าว COVID-19

วัคซีนใบยา วัคซีนฝีมือไทย เตรียมเปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน สิงหาคม 64 นี้

Date: 18/05/2564 View: 252
image1 size: 1041x731px

วัคซีนฝีมือไทย โดยใบยา ไฟโตฟาร์ม

“บริษัทผลิตชีววัตถุจากใบพืชเจ้าแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด มุ่งหวังจะเป็นบริษัทที่สามารถผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้เทคโนโลยี BaiyaPharming™ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้พืช เพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศไทยในการพัฒนายาให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้
 
บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเอกชน ก่อตั้งเมื่อปี 2561 โดยรศ. ดร.วรัญญู พูลเจริญ และ ผศ. ภญ. ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตโมเลกุลโปรตีน ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตโมเลกุลโปรตีนโดยใช้พืชของบริษัทที่เรียกว่า BaiyaPharmingTM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตโมเลกุลโปรตีนด้วยพืชของ รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านนี้มามากว่า 20 ปี ซึ่งโมเลกุลโปรตีนดังกล่าว หรือ recombinant protein นี้ได้มาจากเทคนิคดีเอ็มเอสายผสมที่ทำการเพิ่มจำนวนในสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงง่าย แล้วจึงสกัดเอาโปรตีนที่ต้องการออกมา ซึ่งโปรตีนที่ได้นี้มีความบริสุทธิ์สูง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกาย จึงมีการนำโมเลกุลโปรตีนนี้มาใช้เป็นยารักษาโรคมากขึ้น
 
BaiyaPharming™ เป็นแพลตฟอร์มการผลิตโปรตีนที่สามารผลิตโปรตีนได้อย่างรวดเร็ว สามารถต่อยอดในการผลิตโมเลกุลโปรตีนระดับอุตสาหกรรม และสามารถแทนที่วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมได้ โดยในปัจจุบัน ใบยา ไฟโตฟาร์ม สามารถผลิตโมเลกุลโปรตีนได้หลายชนิด อันได้แก่ Epidermal Growth Factor และ Fibroblast Growth Factor ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมความงามและเครื่องสำอาง รวมถึงมีการพัฒนา Prototype ชุดตรวจไวรัส มือ เท้า ปาก สายพันธุ์ EV 71 ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ และเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนด้วยพืชเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้ง่าย ในขณะนี้บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด จึงเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตแอนติเจนของไวรัส COVID-19 และแอนติบอดีต่อไวรัส COVID-19 ได้

อัพเดตความคืบหน้า "วัคซีนใบยา"

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดชิ้นส่วนของโปรตีน (Subunit vaccine) ที่ผลิตจากพืช โดยวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำภายในประเทศไทย จากบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด 
 
มีผลการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองเรียบร้อยเพื่อมุ่งสู่การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในมนุษย์ ระยะที่ 1 เป็นครั้งแรกของวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตจากพืชในประเทศไทยและในเอเซีย เพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีการผลิตยาและวัคซีนในประเทศรับมือกับการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต
 
นอกจากนี้ ใบยา ไฟโตฟาร์ม ยังไม่หยุดวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้เทคโนโลยีของเราในการผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ ที่มีการระบาดทั่วโลกอีกด้วย
วัคซีนใบยา วัคซีนฝีมือไทย เตรียมเปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน สิงหาคม 64 นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 1228x793 px

 “โรงงานต้นแบบการผลิตวัคซีน และ ยาชีววัตถุด้วยพืช”

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคารจุฬาพัฒน์ 14 (ภาพบน) ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นพื้นที่การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับมนุษย์โดยใช้พืชแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
  • ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical farming) และสกัดชิ้นส่วนโปรตีนที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพในการใช้ต้นไม้เป็นตัวกลางผลิตชิ้นส่วนโปรตีนของไวรัส เพื่อนำไปผลิตเป็นวัคซีนต่อไป โดยแผนของการปรับปรุงสถานที่พร้อมกับการทดสอบระบบการผลิตได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อ ตุลาคม 2563 และคาดว่าจะเสร็จภายในมิถุนายน 2564 นี้
  • แบบของโรงงานต้นแบบดังกล่าวผ่านการเข้าหารือ ปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำและมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการอนุมัติแบบเรียบร้อยก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว

“ผลิตตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสำหรับทดสอบในมนุษย์”

การผลิตวัคซีนเพื่อทดสอบในมนุษย์นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการขออนุญาตผลิตเพื่อทดสอบในมนุษย์ตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ อย. อนุมัติจึงจะทำการทดสอบในมนุษย์ได้ โดยทีมวิจัยได้มีการใช้ระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าวัคซีนที่จะไปทดสอบ รวมถึงนำไปใช้ในอนาคตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ
 
โดยจะเริ่มดำเนินการผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 หลังจากการปรับปรุงโรงงานเสร็จสิ้น ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2564
**หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วัคซีนใบยา วัคซีนฝีมือไทย เตรียมเปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน สิงหาคม 64 นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 940x788 px

 “อาสาสมัครเพื่อทดสอบวัคซีนจากพืชครั้งแรกในประเทศไทย”

หลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว “วัคซีนใบยา” จะเปิดรับอาสาสมัครเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่ผลิตจากพืชในมนุษย์ระยะที่ 1 เพื่อดูการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อการทดสอบระยะต่อไปด้วย
 
โดยเงื่อนไขและการเปิดรับอาสาสมัครจะแจ้งให้ทราบในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ต่อไป
 

รู้จักใบยา ไฟโตฟาร์ม

1. บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด คือใคร
ตอบ :
บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทสตาร์ตอัพที่ก่อตั้งโดยนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ. ดร. วรัญญู พูลเจริญ และ ผศ. ภญ. ดร. สุธีรา เตชคุณวุฒิ และถูกบ่มเพาะโดยศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) มุ่งเน้นการสร้างความมั่งคงทางด้านสุขภาพให้กับประเทศด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ โดยใช้ใบพืชเป็นตัวกลางในการผลิตสารชีววัตถุที่สามารถนำไปใช้ผลิตเครื่องสำอาง ยา และวัคซีนได้ แห่งแรกในประเทศไทย
 
2. เทคโนโลยีของ ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด คืออะไร
ตอบ :
ใบยา ไฟโตฟาร์ม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพ “Baiyapharming (ใบยาฟาร์มมิง) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตสารชีวโมเลกุลโดยใช้ใบพืชชนิด N. benthamiana ที่มีงานวิจัยสนับสนุนในการใช้เป็นตัวกลางของการผลิตที่สามารถผลิตได้รวดเร็ว และขยายขนาดการผลิตได้ง่าย
 
3. ก่อนหน้านี้ ใบยา ไฟโตฟาร์ม มีผลงานอะไรบ้าง?
ตอบ :
ก่อนหน้านี้ ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ได้วิจัยและพัฒนา ผลิตสารโกรทแฟคเตอร์ชนิด basic Fibroblast Growth factor (bFGF) ด้วยพืช ซึ่งเป็นสารที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวหนัง สามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสำอางได้ รวมถึงมีการพัฒนา Prototype ชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัส มือ เท้า ปาก สายพันธุ์ EV 71 ที่อยู่ระหว่างการรอทดสอบ และเมื่อต้นปี 2563 ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ได้ผลิตชิ้นส่วนของเชื้อไวรัส SARs-CoV-2 ได้ และนำไปต่อยอดเป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ล่าสุดกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยใบพืชตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำในประเทศไทย
 
เพิ่มเติม: baiyaphytopharm.com
Facebook: baiya phytopharm
 บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด
มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารชีววัตถุด้วยพืช เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย 
สามารถร่วมบริจาคโดยการสแกน QR code ผ่าน "Mobile Banking App" ได้แล้ววันนี้
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Line official: @ CUEnterprise
Facebook: CUEnterprise 
โทร 02 576 5500
วัคซีนใบยา วัคซีนฝีมือไทย เตรียมเปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน สิงหาคม 64 นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 940x788 px
วัคซีนใบยา วัคซีนฝีมือไทย เตรียมเปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน สิงหาคม 64 นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 940x788 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]