Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

ปลดล็อก ใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงในเครื่องสำอางได้แล้ว

สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่มี THC เกิน 0.2% ห้ามใช้ยอดหรือช่อดอก หากมี THC เกิน 0.2% หรือ มีส่วนของยอดหรือช่อดอก ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
Date: 20/05/2564 View: 345
ปลดล็อก ใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงในเครื่องสำอางได้แล้ว กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
17 พฤษภาคม 2564 ราชกิจจาลงประกาศ 2 ฉบับ อันเป็นการปลดล็อกการใช้กัญชา กัญชง ในเครื่องสำอาง ได้ โดยทั้ง 2 กรณี มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

การใช้กัญชาในเครื่องสำอาง

 • สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่มี THC เกิน 0.2% 
 • ห้ามใช้ยอดหรือช่อดอก
 • ส่วนของกัญชาที่ใช้ได้คือ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย รวมถึง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชา
 • ส่วนของกัญชาต้องทำให้แห้งแล้ว
 • ส่วนของกัญชาต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น
 • หากมี THC เกิน 0.2% หรือ มีส่วนของยอดหรือช่อดอก ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
 • ห้ามนำเข้าวัตถุดิบส่วนของกัญชาและเครื่องสำอาง ที่มีส่วนของกัญชา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอาง
 • ไม่ใช้บังคับกับเครื่องสำอางที่ผลิตเพื่อการส่งออก แต่ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อย. กำหนดไว้ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
 • มีผลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง

 • สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่มี THC เกิน 0.2% เหมือนกัญชา
 • ห้ามใช้ยอดหรือช่อดอก
 • ส่วนของกัญชงที่ใช้ได้คือ เมล็ด (hemp seed) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย รวมถึง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชง
 • ส่วนของกัญชงต้องทำให้แห้งแล้ว
 • ส่วนของกัญชงต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น
 • หากมี THC เกิน 0.2% หรือ มีส่วนของยอดหรือช่อดอก ถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
 • ห้ามนำเข้าวัตถุดิบส่วนของกัญชงและเครื่องสำอาง ที่มีส่วนของกัญชง เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอาง
 • ไม่ใช้บังคับกับเครื่องสำอางที่ผลิตเพื่อการส่งออก แต่ผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อย. กำหนดไว้ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
 • มีผลตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ปลดล็อก ใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงในเครื่องสำอางได้แล้ว กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
 
ปลดล็อก ใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงในเครื่องสำอางได้แล้ว กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ปลดล็อก ใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงในเครื่องสำอางได้แล้ว กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ปลดล็อก ใช้ส่วนของกัญชา-กัญชงในเครื่องสำอางได้แล้ว กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังห
Basic Program (สำหรับอายุ 45 ปีขึ้นไป) โรงพยาบาลอง...
ราคา 3,100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com