Home : ข่าว COVID-19

ตาย พิการ จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 รัฐจ่ายเท่าไหร่

กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบ จากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้
Date: 27/05/2564 View: 170
image1 size: 800x600px
จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 พ.ค. 2564 ได้กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบ จากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้

ที่มาของเงิน

 • เป็นเงินที่ได้รับตาม พรก.กู้เงิน สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไม่ใช่เงินกองทุน มาตรา 41)
 • วงเงิน 100.32 ล้านบาท
 • เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ คนไทยทุกสิทธิ ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีน
 • เป็นวัคซีนที่ฉีดตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่รวม วัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานบริการเอกชนที่เรียกเก็บเงินจากผู้รับบริการ

การพิจารณาและดำเนินการ

กระบวนการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1. ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการได้รับวัคซีน ยื่นคำร้องกับหน่วยรับคำร้อง ได้แก่
 • หน่วยบริการ
 • สสจ.
 • สปสช.เขตพื้นที่
2. เรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการเขต 13 คณะ
เป็นการวินิจฉัยขั้นต้น
 
3. ส่งเลขาธิการ สปสช. (กก.กลั่นกรอง)

4. หากไม่เห็นด้วย จะส่งเรื่องต่อยังกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งผลวินิจฉัยอุทธรณ์กับผู้รับบริการ
ผู้รับบริการสามารถยื่นอุทธรณ์กับเลขาธิการ สปสช.ได้

ผลการพิจารณา

ผลการพิจารณา 2 กรณี 
1. กรณีพบเป็นความเสียหายจากวัคซีน
 • เสียชีวิต จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท
 • พิการ จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท
 • เจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
2. กรณีไม่ใช่ความเสียหายจากวัคซีน
ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือ

ที่มา: จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 พ.ค. 2564
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายงาน
ตาย พิการ จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 รัฐจ่ายเท่าไหร่ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x600 px
 
ตาย พิการ จากการฉีดวัคซีนโควิด-19 รัฐจ่ายเท่าไหร่ (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 800x600 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]