Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

การศึกษาทางคลินิกผลของสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) และเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) ที่ได้จากการสูดดมไอระเหย ต่อประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์*

Date: 30/05/2564 View: 167
 การศึกษาทางคลินิกผลของสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) และเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) ที่ได้จากการสูดดมไอระเหย ต่อประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์*
 
 
Thomas R Arkell*, Frederick Vinckenbosch, Richard C Kevin* t3, Eef L Theunissen
Iain S McGregor*, Johannes G Ramaekers
Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, The University of Sydney, Sydney, New South Wales,
Australia
Brain and Mind Centre, The University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia.
Central Clinical School, Faculty of Medicine, The University of Sydney, Sydney, New South Wales,
Australia.
Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands.
Faculty of Science, The University of Sydney School of Psychology, Sydney, New South Wales, Australia
JAMA. 2020 Dec 13324(21):2177-86. doi 10.1001/jama.2020.21218.
 
 
มีข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยามากมายที่ชี้ชัดว่าการใช้และการเสพกัญชา จะลดประสิทธิภาพการขับขี่ยวดยานลง และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งผลิตภัณฑ์กัญชาในปัจจุบันมีทั้งที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) เป็นหลัก ที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) เป็นหลัก และที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยยังไม่มีการศึกษาผลของสารแคนนาบิไดออล ที่มีต่อประสิทธิผลการขับบี่รถยนต์ ทั้งที่มีเพียงหลักฐานที่พบว่าสารแคนนาบิไดออลมีผลต่อการรับรู้ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้ง่วงซึม ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่ อีกทั้งการใช้กัญชาและสาระสำคัญจากกัญชามีทั้งที่ให้ โตยการรับประทาน การสูบ (smoking) และการสูดดมไอระเหย (vaporization) โดยเฉพาะการสูดดมไอระเหยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการให้กัญชาที่มีส่วนประกอบของสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล โดยการสูดดมไอระเหย ที่มีต่อประสิทธิผลการขับขี่รถยนต์ บนท้องถนน โดยทำการศึกษากับผู้เข้าร่วมวิจัยสุขภาพดีที่มีประวัติการใช้กัญชาเป็นครั้งคราว โดยขนาดของสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออลที่ให้กับผู้เข้าร่วมวิจัย เท่ากับ 13.75 มิลลิกรัม ผลการศึกษาพบว่า หลังการให้สาร 40-100 นาที กัญชาที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล เป็นหลัก และที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล ในสัดส่วนที่เท่ากันจะมีผลต่อการเปลี่ยนเลนวิ่ง ส่วนกัญชาที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นหลัก จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเลนวิ่ง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารกัญชาสำหรับในช่วง 240-300 นาที หลังการให้กัญชาทางการสูดดมไอระเหย พบว่า ไม่มีความแตกต่างในทุกกลุ่ม เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารกัญชา อย่างไรก็ตามขนาดยาที่ให้นี้อาจต่ำกว่าการใช้จริง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีของกัญชาที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นหลักต่อไป
 
Arkell TR, Vinckenbosch F, Kevin RC, Theunissen EL, McGregor IS, Ramaekers JG. Effect of cannabidiol and Delta 9-Tetrahydrocannabinol on driving performance: a randomized clinical trial. JAMA. 2020 Dec 1;324(21):2177-86.doi:10.1001/jama.2020.21218

ธงชัย สุขเศวต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนี จันทร์เกษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
มกราคม-เมษายน 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]