News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
การศึกษาทางคลินิกผลของสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) และเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) ที่ได้จากการสูดดมไอระเหย ต่อประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์* HealthServ.net
การศึกษาทางคลินิกผลของสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) และเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) ที่ได้จากการสูดดมไอระเหย ต่อประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์* HealthServ.net

ยังไม่มีการศึกษาผลของสารแคนนาบิไดออล ที่มีต่อประสิทธิผลการขับบี่รถยนต์ ทั้งที่มีเพียงหลักฐานที่พบว่าสารแคนนาบิไดออลมีผลต่อการรับรู้ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้ง่วงซึม ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่


การศึกษาทางคลินิกผลของสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) และเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) ที่ได้จากการสูดดมไอระเหย ต่อประสิทธิภาพในการขับขี่รถยนต์*
 
 
Thomas R Arkell*, Frederick Vinckenbosch, Richard C Kevin* t3, Eef L Theunissen
Iain S McGregor*, Johannes G Ramaekers
Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, The University of Sydney, Sydney, New South Wales,
Australia
Brain and Mind Centre, The University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia.
Central Clinical School, Faculty of Medicine, The University of Sydney, Sydney, New South Wales,
Australia.
Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands.
Faculty of Science, The University of Sydney School of Psychology, Sydney, New South Wales, Australia
JAMA. 2020 Dec 13324(21):2177-86. doi 10.1001/jama.2020.21218.
 
 
มีข้อมูลการศึกษาทางระบาดวิทยามากมายที่ชี้ชัดว่าการใช้และการเสพกัญชา จะลดประสิทธิภาพการขับขี่ยวดยานลง และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งผลิตภัณฑ์กัญชาในปัจจุบันมีทั้งที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (delta-9-Tetrahydrocannabinol) เป็นหลัก ที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol) เป็นหลัก และที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยยังไม่มีการศึกษาผลของสารแคนนาบิไดออล ที่มีต่อประสิทธิผลการขับบี่รถยนต์ ทั้งที่มีเพียงหลักฐานที่พบว่าสารแคนนาบิไดออลมีผลต่อการรับรู้ การเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้ง่วงซึม ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่

อีกทั้งการใช้กัญชาและสาระสำคัญจากกัญชามีทั้งที่ให้ โตยการรับประทาน การสูบ (smoking) และการสูดดมไอระเหย (vaporization) โดยเฉพาะการสูดดมไอระเหยเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการให้กัญชาที่มีส่วนประกอบของสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล โดยการสูดดมไอระเหย ที่มีต่อประสิทธิผลการขับขี่รถยนต์ บนท้องถนน

โดยทำการศึกษากับผู้เข้าร่วมวิจัยสุขภาพดีที่มีประวัติการใช้กัญชาเป็นครั้งคราว โดยขนาดของสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออลที่ให้กับผู้เข้าร่วมวิจัย เท่ากับ 13.75 มิลลิกรัม

ผลการศึกษาพบว่า หลังการให้สาร 40-100 นาที กัญชาที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล เป็นหลัก และที่มีสารเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และสารแคนนาบิไดออล ในสัดส่วนที่เท่ากันจะมีผลต่อการเปลี่ยนเลนวิ่ง

ส่วนกัญชาที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นหลัก จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนเลนวิ่ง

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารกัญชาสำหรับในช่วง 240-300 นาที หลังการให้กัญชาทางการสูดดมไอระเหย พบว่า ไม่มีความแตกต่างในทุกกลุ่ม เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารกัญชา อย่างไรก็ตามขนาดยาที่ให้นี้อาจต่ำกว่าการใช้จริง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีของกัญชาที่มีสารแคนนาบิไดออลเป็นหลักต่อไป
 
 
Arkell TR, Vinckenbosch F, Kevin RC, Theunissen EL, McGregor IS, Ramaekers JG. Effect of cannabidiol and Delta 9-Tetrahydrocannabinol on driving performance: a randomized clinical trial. JAMA. 2020 Dec 1;324(21):2177-86.doi:10.1001/jama.2020.21218

ธงชัย สุขเศวต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชนี จันทร์เกษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
มกราคม-เมษายน 2564

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง