Home : ข่าวสารสุขภาพ

ม.ขอนแก่น แนะนำหลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

หลักสูตร 30 ชั่วโมง ภาคทฤษฎี 81 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 49 ชั่วโมง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้จัดอบรมโดย สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น รับประกาศนียบัตรจากม.ขอนแก่น
Date: 08/06/2564 View: 210
image1 size: 678x960px
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง (Health Care Manager for Older or Dependent Persons) รุ่นที่ 1 

  • หลักสูตร 30 ชั่วโมง  ภาคทฤษฎี 81 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 49 ชั่วโมง 
  • หลักสูตรรับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากองค์กรภาครัฐและเอกชน
  • ผู้จัดอบรมโดย สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น
  • รับประกาศนียบัตรจากม.ขอนแก่น
(การจัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามเหมาะสม)

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ trainuac.kku.ac.th/course
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.083-3587272
 

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาการอบรม ภาคทฤษฎี 89 ชั่วโมง
WORKSHOP ภาคปฏิบัติ 41 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน 40 คน
 
ระยะเวลาอบรม 14 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564
 
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
วิทยากร ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 20,000 บาท
 
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณลลดา สินธุพันธ์ และคุณณัฐพล หีบแก้ว
โทร. 083-3587272
แฟกซ์. 043-202408
 
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายรวม อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / เอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]