Home : ข่าว COVID-19

เชียงใหม่ Sandbox นำร่องเปิดท่องเที่ยว 4 อำเภอ เริ่ม 1 สิงหานี้

เปิดรับนักท่องเที่ยว 2 ระบบ ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศ และสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้ระบบ Sealed Route ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า
Date: 12/06/2564 View: 591
เชียงใหม่ Sandbox นำร่องเปิดท่องเที่ยว 4 อำเภอ เริ่ม 1 สิงหานี้  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
9 มิ.ย. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมโครงการนำร่องเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว Sand Box ในพื้นที่ 4 อำเภอ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด รับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ มุ่งเปิดให้ได้ 1 สิงหาคม 2564 นี้ พร้อมกระตุ้นให้ประชาชน เข้ารับการวัคซีนให้ได้มากกว่า 70% 
 
นายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุน We Love Chiangmai  กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของโครงการ Charming Chiang Mai Sand Box มีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ได้แก่

1. กำหนดการเปิดในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอท่องเที่ยวหลัก ของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า 

2. ด้านการจัดการ มุ่งเป้ารองรับนักท่องเที่ยว 2 กลุ่ม คือ ทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายใต้ระบบ Sealed Route - การควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ท่องเที่ยวตามเส้นทางที่กำหนด โดยไม่ให้ท่องเที่ยวอิสระ มีมาตรการ SOP (Standard Operation Procedures) กำกับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
3. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จะร่วมโครงการ ต้องได้รับมาตรฐาน SHA หรือ SHA PLUS ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการมาตรฐานนี้แล้วกว่า 800 แห่ง
 
4. ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนใน 4 อำเภอ 
กำหนดเป้าหมายให้ประชากรในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ ที่จะเริ่มทำ Sand box นี้ จะต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้พร้อมเปิดพื้นที่  1 สิงหาคม 2564

ส่วนในพื้นที่อื่นๆ อีก 21 อำเภอ จะต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใน 15 ตุลาคม 2564

เป้าหมายความสำเร็จ

หากจังหวัดสามารถดำเนินการเปิดโครงการได้ตามแผน คาดว่า จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100,000 – 600,000 คน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ได้กว่า 27,116 ล้านบาท ในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2564 

ทั้งนี้ แผนทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. ก่อน

ภาพ ททท เชียงใหม่
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า...
ราคา 229,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com