Home : ข่าวสารสุขภาพ

ยูนนาน กับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ก้าวข้ามช่องว่างดิจิทัล ไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกัน

มณฑลยูนนาน เร่งดำเนินการรับประกันสิทธิและผลประโยชน์ของผู้สูงอายุในเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเพิ่มทักษะ เพื่อปิดช่องว่างดิจิทัล ของประชาชนกลุ่มนี้ ผ่าน 4 มาตรการ
Date: 16/06/2564 View: 168

ยูนนาน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ช่วยเหลือผู้สูงอายุก้าวข้าม “ช่องว่างดิจิทัล” ไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกัน

ปัจจุบัน ระบบดิจิทัลนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า ซึ่งสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา กลับมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถได้รับผลเชิงบวกจากพัฒนาการดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาก้าวตามเทคโนโลยี “ไม่ทัน”
 
สำหรับมณฑลยูนนานที่มุ่งดำเนินนโยบาย “ดิจิทัลยูนนาน” เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลไปสู่อนาคต โดยเริ่มจากการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบบริการภาครัฐและการบริการของภาคธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล ก็จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกับประชากรผู้สูงอายุในมณฑล ซึ่งจากประมาณการทางสถิติล่าสุด พบว่า ยูนนานมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 6,500,000 คน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 49.1 ล้านคน ดังนั้น มณฑลจึงเร่งดำเนินการรับประกันสิทธิและผลประโยชน์ของผู้สูงอายุในเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเพิ่ม “ทักษะ” เพื่อปิด “ช่องว่างดิจิทัล” ของประชาชนกลุ่มนี้ ผ่านมาตรการดังต่อไปนี้
 
1.การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
โดยสำนักงานคณะทำงานด้านกิจการผู้สูงอายุมณฑลยูนนานได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์มณฑลยูนนานจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตชุมชนขนาดใหญ่ 10 แห่ง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้รับชมประมาณ 800,000 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดรหัสสุขภาพ (Health Code) ก่อนเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 การสแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารประจำทาง และการนัดเวลาพบแพทย์ เป็นต้น
 
2.บริการ “บ้านพักคนชราสมมติ”
โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทันสมัย มาพัฒนาบริการรูปแบบใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังและไม่ประสงค์ใช้บริการ “บ้านพักคนชราแบบดั้งเดิม” ที่ต้องพักอาศัยร่วมกับผู้อื่นในสถานที่เดียวกัน โดยผู้สูงอายุยังสามารถอาศัยในบ้านเดิมของตน และสามารถเรียกเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงบ้านเมื่อต้องการใช้บริการหรือขอความช่วยเหลือ
 
3.ปรับปรุงบริการและอำนวยความสะดวกการใช้บริการตรวจโรค
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ก่อนการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ จำเป็นต้องสแกนคิวอาร์โค้ดรหัสสุขภาพหรือกรอกข้อมูลลงทะเบียนด้วยมือ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลบางแห่งได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กรมหลักประกันสุขภาพมณฑลยูนนานยังอำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างมณฑลอีกด้วย
 
4.อำนวยความสะดวกการเดินทางที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
โดยจัดให้มีช่องทางสีเขียวสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดใช้เดินทางเข้า-ออกสถานีรถโดยสารทางไกล สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลด้วยมือ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการซื้อบัตรโดยสารและรับชำระค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสด
 
ทั้งนี้ มาตรการข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนปฏิบัติการระบบอัจฉริยะช่วยผู้สูงอายุมณฑลยูนนาน” ของคณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลยูนนานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคการใช้เทคโนโลนีอัจฉริยะของผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการจัดแบ่งภารกิจที่ชัดเจนของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ThaiBizChina
20 FEB 2021
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com