× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ยูนนาน กับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ก้าวข้ามช่องว่างดิจิทัล ไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกัน

ยูนนาน กับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ก้าวข้ามช่องว่างดิจิทัล ไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกัน - HealthServ

มณฑลยูนนาน เร่งดำเนินการรับประกันสิทธิและผลประโยชน์ของผู้สูงอายุในเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเพิ่มทักษะ เพื่อปิดช่องว่างดิจิทัล ของประชาชนกลุ่มนี้ ผ่าน 4 มาตรการ

ยูนนาน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ช่วยเหลือผู้สูงอายุก้าวข้าม “ช่องว่างดิจิทัล” ไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยกัน

ปัจจุบัน ระบบดิจิทัลนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้ก้าวหน้า ซึ่งสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา กลับมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่สามารถได้รับผลเชิงบวกจากพัฒนาการดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาก้าวตามเทคโนโลยี “ไม่ทัน”
 
สำหรับมณฑลยูนนานที่มุ่งดำเนินนโยบาย “ดิจิทัลยูนนาน” เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลไปสู่อนาคต โดยเริ่มจากการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบบริการภาครัฐและการบริการของภาคธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล ก็จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกับประชากรผู้สูงอายุในมณฑล ซึ่งจากประมาณการทางสถิติล่าสุด พบว่า ยูนนานมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 6,500,000 คน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 49.1 ล้านคน ดังนั้น มณฑลจึงเร่งดำเนินการรับประกันสิทธิและผลประโยชน์ของผู้สูงอายุในเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเพิ่ม “ทักษะ” เพื่อปิด “ช่องว่างดิจิทัล” ของประชาชนกลุ่มนี้ ผ่านมาตรการดังต่อไปนี้
 
1.การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
โดยสำนักงานคณะทำงานด้านกิจการผู้สูงอายุมณฑลยูนนานได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์มณฑลยูนนานจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตชุมชนขนาดใหญ่ 10 แห่ง พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้รับชมประมาณ 800,000 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ดรหัสสุขภาพ (Health Code) ก่อนเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 การสแกนคิวอาร์โค้ดชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินและรถโดยสารประจำทาง และการนัดเวลาพบแพทย์ เป็นต้น
 
2.บริการ “บ้านพักคนชราสมมติ”
โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ทันสมัย มาพัฒนาบริการรูปแบบใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังและไม่ประสงค์ใช้บริการ “บ้านพักคนชราแบบดั้งเดิม” ที่ต้องพักอาศัยร่วมกับผู้อื่นในสถานที่เดียวกัน โดยผู้สูงอายุยังสามารถอาศัยในบ้านเดิมของตน และสามารถเรียกเจ้าหน้าที่มาให้บริการถึงบ้านเมื่อต้องการใช้บริการหรือขอความช่วยเหลือ
 
3.ปรับปรุงบริการและอำนวยความสะดวกการใช้บริการตรวจโรค
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด ก่อนการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ จำเป็นต้องสแกนคิวอาร์โค้ดรหัสสุขภาพหรือกรอกข้อมูลลงทะเบียนด้วยมือ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลบางแห่งได้ติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กรมหลักประกันสุขภาพมณฑลยูนนานยังอำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่ไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างมณฑลอีกด้วย
 
4.อำนวยความสะดวกการเดินทางที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
โดยจัดให้มีช่องทางสีเขียวสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดใช้เดินทางเข้า-ออกสถานีรถโดยสารทางไกล สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลด้วยมือ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการซื้อบัตรโดยสารและรับชำระค่าบัตรโดยสารด้วยเงินสด
 
ทั้งนี้ มาตรการข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนปฏิบัติการระบบอัจฉริยะช่วยผู้สูงอายุมณฑลยูนนาน” ของคณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลยูนนานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานเพื่อแก้ไขอุปสรรคการใช้เทคโนโลนีอัจฉริยะของผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการจัดแบ่งภารกิจที่ชัดเจนของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

ThaiBizChina
20 FEB 2021
 
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)