Home : ข่าว COVID-19

รัฐบาลปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19

ครอบคลุมถึงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19
Date: 04/07/2564 View: 188
ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด-19 
 
การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและทันท่วงที เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 
 
ล่าสุด รัฐบาลได้เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ กำหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด -19 ฉบับที่ 4 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น และให้ครอบคลุมถึงบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายบางรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด -19
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
• ค่าห้องและค่าอาหารทั้งหอผู้ป่วยวิกฤตและห้องแยกโรควันละ 6,250 บาท
• ค่าบริการพยาบาลทั่วไปไอซียูวันละ 7,400 บาท
• ค่าบริการแพทย์ขณะส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลครั้งละ 2,000 บาท
• ค่ารถยนต์รับส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านหรือโรงแรมไป - กลับครั้งละ 875 บาท
• ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรคชุดละ 13,750 บาท

นอกจากนี้ ยังเพิ่มข้อความ “ยา Remdesivir 100 mg inj. ให้เบิกจากกระทรวงสาธารณสุข” เป็นต้น

เพจไทยคู่ฟ้า
3 กรกฎาคม 64
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
แพ็คเกจคลอดเหมาจ่าย...
ราคา 34,500
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
ล้ม/เจ็บ จากรถชน มี พ.ร.บ....
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com