Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่ติดโรคโควิด-19 ในศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home) กรมการแพทย์

การใช้วิธีการแยกตัวในศูนย์ (organization isolation) ในกรณีที่เตียงในโรงพยาบาลเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Update: 11/07/2564 View: 323

แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่ติดโรคโควิด-19 ในศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home)

ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ที่มาและความจำเป็น

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้พบมีการระบาดเข้าไปในศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home) หลายแห่ง และยังมีโอกาสจะเกิดขึ้นซ้ำอีกแม้จะมีมาตรการและความพยายามป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อแล้วก็ตาม และ ผู้ที่ใช้บริการศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงมักจะเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมากไม่ว่าทางกายหรือทางสมองซึ่งต้องการการดูแลใกล้ชิดเกือบตลอดเวลา เมื่อมีการติดเชื้อเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวจึงเป็นการยากที่จะหาโรงพยาบาลรองรับผู้ติดเชื้อที่มีภาวะพึ่งพิงได้พร้อมๆ กันจำนวนมากด้วยข้อจำกัดของสถานที่และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบระบบการดูแลผู้ที่ติดโรคโควิด-19 ในศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกรณีพิเศษ ในกรณีที่เตียงในโรงพยาบาลเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยการใช้วิธีการแยกตัวในศูนย์ (organization isolation)
 

แนวทางพิจารณาความเหมาะสมในการใช้วิธี organization isolation

โดยการประเมินสถานการณ์ และ ความพร้อมของศูนย์ในประเด็นต่อไปนี้
 • จำนวน และ ระดับอาการของผู้ติดเชื้อ (ทั้งผู้ที่ภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแล และ เจ้าหน้าที่)
 • จำนวน และ ระดับอาการของผู้ป่วยPUI (ทั้งผู้ที่ภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแล และ เจ้าหน้าที่)
 • จำนวนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ทั้งผู้ที่ภาวะพึ่งพิง ผู้ดูแล และ เจ้าหน้าที่)
 • จำนวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแยกระดับความพึ่งพิง (partially dependent vs. totally dependent)
 • ที่ตั้ง
 • สภาพแวดล้อมภายในศูนย์
เกณฑ์การพิจารณา
1. สามารถจัดแยกโซนดูแลออกเป็น
     1) ผู้ติดเชื้อ
     2) ผู้ป่วยPUI
     3) ผู้พึ่งพิงอื่นๆที่นอกเหนือจากข้อ 1) และ 2)

2. มีจำนวนผู้พึ่งพิงที่เป็นผู้ติดเชื้อ : จำนวนผู้ดูแลที่เป็นผู้ติดเชื้ออาการสีเขียว หรือ ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว หรือ ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนครบคอร์สแล้วอย่างน้อย 5:1

3. มีจำนวนผู้พึ่งพิงที่เป็นผู้ป่วยPUI : จำนวนผู้ดูแลที่เป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อและไม่มีอาการ อย่างน้อย 5:1

4. มีจำนวนผู้พึ่งพิงอื่นๆที่ยังไม่ติดเชื้อหรือเป็น PUI : จำนวนผู้ดูแลที่เป็นผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อและไม่มีอาการ ที่นอกเหนือจากที่ดูแลผู้ที่เป็นผู้ป่วย PUIอย่างน้อย 5:1

5. มีการระบายและหมุนเวียนอากาศ และ ระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม

6. สามารถจัดการระบบป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานการควบคุมโรคได้

7. มีระบบและอุปกรณ์ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงอาการ(อุณหภูมิกาย, ความดันโลหิต, O2 sat.) ของผู้ติดเชื้อ และ PUI ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

8. สามารถประสานนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหากผู้ป่วยมีอาการแย่ลง

9. สามารถปิดกั้นแยกบริเวณออกจากชุมชนได้

พิจารณาทำ organization isolationในกรณีที่เตียงในโรงพยาบาลเหลือน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ สามารถทำตามเกณฑ์การพิจารณาได้ทุกข้อ หากไม่สามารถทำได้ให้ปิดศูนย์ในโซนที่มีการติดเชื้อและ ดำเนินการจัดหาเตียงให้ผู้ติดเชื้อและ PUIและเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคตามระบบปกติ
 

แนวทางการดูแลผู้ที่อยู่ใน organization isolation

 1. แยกโซนดูแล ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย PUI และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังไม่มีอาการ ออกจากกัน
 2. ผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเชื้อให้ดูแลโดยผู้ดูแลที่ติดเชื้อแต่อาการยังเป็นสีเขียว (หากไม่สามารถหาได้หรือมีไม่เพียงพอ สามารถใช้ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้ว หรือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบคอร์สแล้วแทนได้โดยใส่PPE ที่เหมาะสม)ส่วนผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นผู้ป่วยPUI หรือ สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังไม่มีอาการให้ดูแลโดยผู้ที่ไม่ติดเชื้อโดยใส่ PPE ที่เหมาะสม
 3. ให้การดูแลทั่วไปตามปกติ
 4. มีการวัดอุณหภูมิกาย, ความดันโลหิต, อัตราการหายใจ, O2 sat. ของผู้ติดเชื้อ และ PUIอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง หรือถี่กว่านั้นตามความเหมาะสม
 5. มีการติดตามอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน
 6. รายงานแพทย์หรือพยาบาลทันทีเมื่อ ความดันโลหิตต่ำกว่า 100/60 mmHg, อัตราการหายใจ >26 ครั้ง/นาทีหรือ O2 sat. =< 96%
 7. พิจารณาทำ swab เคส PUI และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามความเหมาะสม
 8. พิจารณาให้ยา Favipiravir หรือยาตามอาการอื่นๆเมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบดำเนินการและหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่
• เขตที่รับผิดชอบ (ในกรณีของ กทม.)
• จังหวัด(ในกรณีนอก กทม.)
• ประเมินและตัดสินใจใช้วิธี organization isolation
• กำกับติดตามการทำ organization isolationให้เป็นไป ตามมาตการด้านสาธารณสุขสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home) • ให้การดูแลทั่วไป
• วัดอุณหภูมิกาย, ความดันโลหิต, อัตราการหายใจ, O2 sat. ของผู้ติดเชื้อ และ PUI แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและเจ้าหน้าที่ที่ติด เชื้อภายใน organization isolation
• ศูนย์บริการสาธารณสุข/รพ.สังกัด สำนักการแพทย์ (ในกรณีของ กทม.)
• รพ.สต/รพช. (ในกรณีนอก กทม.)
• ติดตามอาการของผู้ติดเชื้อ และ PUI ทุกวัน
• พิจารณา refer case ออกจาก ศูนย์ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงและ ประสาน refer
• ให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขและการควบคุมโรคแก่ศูนย์ดูแล ผู้มีภาวะพึ่งพิง
• ทำ swab เคส PUI และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามความเหมาะสม
• สนับสนุนอุปกรณ์ส่วนขาดในการติดตามการเปลี่ยนแปลง อาการของผู้ติดเชื้อ และ PUI
• สนับสนุนอุปกรณ์ส่วนขาดในจัดการระบบป้องกันการติดเชื้อ
• พิจารณาการให้และจัดหายา Favipiravir ให้กับผู้ติดเชื้อที่มี อาการ
• โรงพยาบาลรับ refer • รับ refer เคสสีเหลืองหรือแดง (เป็นไปตามระบบ refer 6 โซน สำหรับกรณีใน กทม.)
• ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนขาดในการติดตามการเปลี่ยนแปลง อาการของผู้ติดเชื้อ และ PUI
• ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนขาดในจัดการระบบป้องกันการติด เชื้อ
• ร่วมจัดหายา Favipiravir ให้กับผู้ติดเชื้อที่มีอาการ

ลิงค์ เอกสารกรมการแพทย์

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)