News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา กรมวิชาการเกษตร (พร้อมลิงค์ดาวน์โหลด) HealthServ.net
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา กรมวิชาการเกษตร (พร้อมลิงค์ดาวน์โหลด) HealthServ.net

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร มิถุนายน 2564

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา กรมวิชาการเกษตร (พร้อมลิงค์ดาวน์โหลด) HealthServ
คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
กรมวิชาการเกษตร มิถุนายน 2564
จำนวน 164 หน้า 

ดาวน์โหลดได้ 3 เวอร์ชั่น 

1. รูปเล่ม PDF ความละเอียดสูง (ขนาดไฟล์ 178 MB) ดาวน์โหลด


2. รูปเล่ม PDF ความละเอียดทั่วไป (ขนาดไฟล์ 25 MB) ดาวน์โหลด


3. รูปแบบภาพ JPG (Zip ไฟล์ 54.8 MB) ดาวน์โหลด

คำนำ

การผลิตพืชสกุลกัญชา ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการผลิต ซึ่งองค์ความรู้จาก "คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม" เล่มนี้ สามารถเป็นแนวทางในการผลิตพืชสกุลกัญชาให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมในพื้นที่ของตนเองโดยภายในคู่มือ ประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ 1. ประวัติและความเป็นมาของพืชสกุลกัญชา 2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และองค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุลกัญชา 3. วงจรชีวิตของกัญชา 4. พันธุ์และการผลิตกล้าพันธุ์กัญชา 5. ระบบปลูกกัญชาในรูปแบบต่างๆ 6. การเก็บเกี่ยว และ 7. อาการผิดปกติที่เกิดกับต้นกัญชา

สารบัญ

1. ประวัติและความเป็นมาของพืชสกุลกัญชา
1.1 พีชสกุลกัญชาในประเทศไทย
1.2 การใช้ประโยชน์จากพืซสกุลกัญชา
1.3 การใช้ประโยชน์ของพืชสกุลกัญขาทางการแพทย์
 
2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และองค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุลภัญชา
2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุลกัญชา
2.2 องค์ประกอบทางเศมีของพืซสกุลกัญชา
 
3. วงจรชีวิตของพืชสกุลกัญชา
3.1 การเจริญทางลำต้นและใบ (vegetative growth)
3.2 การเจริญทางการแพร่ขยายพันธุ์ (reproductive growth)
 
4.พันธุ์และการผลิตกล้าพันธุ์พืชสกุลภัญชา
4.1 พันธุ์พืชสกุลกัญชา
4.2 การผลิตกล้าพันธุ์พืชสกุลกัญชา
4.3 ต้นกล้าจากการตัดชำ
 
5. ระบบปลูกพืชสกุลกัญชาในรูปแบบต่างๆ
5.1 การปลูกในระบบเปิด/สภาพแปลง (outdoor)
5.2 การปลูกในระบบปิดและระบบกึ่งปิด (indoor & semi-indoor)
 
6. การเก็บเกี่ยว
6.1 ผลิตเส้นใย
6.2 ผลิตเมล็ด
6.3 ผลิตซ่อดอก
 
7. อาการผิดปกติที่พบในการปลูกพืชสกุลกัญชา
7.1 อาการผิดปกติที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
1.2 อาการผิดปกติที่เกิดจากธาตุอาหาร
7.3 อาการผิดปกติที่เกิดจากโรคและแมลง

คำปรารภ

พืชสกุลกัญชา เป็นพืชที่มีศักยภาพในการเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งสามารถสร้างรายได้โดยตรงและต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ปลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยที่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน่วยต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิต จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ในการผลิตตั้งแต่เรื่องพันธุ์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผสิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเห็นได้จากผลงานในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรได้สร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกร สามารถช่วยยกระดับการผลิตของเกษตรกร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจากกระแสความตื่นตัวของภาคประชาชน เกษตรกร และภาคธุรกิจ ที่ให้ความสนใจในการปลูกพืชสกุลกัญชาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ให้ความสนใจในการปลูกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แต่ด้วยข้อจำกัดของเอกสารทางวิชาการและความชัดเจนขององค์ความรู้ในการผลิตพืชสกุลกัญชาตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการผสิตพืชสกุลกัญชาอันเป็นความหวังของพี่น้องเกษตรกรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวจากการปลูกพืชสกุลกัญชา ดังนั้น ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดิฉันเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ในการผลิตพืชสกุลกัญชา ประกอบกับบทบาทหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำ "คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa 1..) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม" ฉบับนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการผลิตกัญชาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ และนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคง รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับห่วงโซ่การผลิตพืชสกุลกัญชาอีกด้วย
 
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตรที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตคู่มือที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศมา ณ โอกาสนี้
 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง