ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test) วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก

Dec 29, 2020 1,525

การตรวจมะเร็งปากลูกมดลูกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ปากมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญหากตรวจพบรักษาแต่เนิ่นๆ โอกาสหายขาด 100% ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้ลุกลามไปโอกาสหายก็ลดลง(จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย)

การตรวจมะเร็งปากลูกมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ปากมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญ หากตรวจพบรักษาแต่เนิ่นๆโอกาสหายขาด100% ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้ลุกลามไป โอกาสหายก็ลดลง (จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย)

ตินเพร็พ(ThinPrep) เป็นมาตราฐานใหม่ของวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูลการศึกษาวิจัยจากสถาบันทั่วโลกพบว่าจากการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี “ตินเพร็พ” นั้นให้ผลละเอียดกว่าการตรวจแบบเก่าประมาณ 65 % ใครควรได้รับการตรวจหามะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่มีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตามที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเก่าเป็นวิธีการที่ใช้ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกหรือตรวจหาเซลล์ที่อาจจะกลายเป็นมะเร็ง โดยแพทย์ผู้ตรวจจะใช้อุปกรณ์ทำจากไม้แผ่นบาง ๆ ป้ายเซลล์จากปากมดลูกแล้วนำมาป้ายบนแผ่นสไลด์แก้ว ส่งไปย้อมสีและส่องชันสูตรด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งการตรวจชนิดนี้ถูกค้นพบมานานกว่า 50 ปี ซึ่งมีข้อเสียคือจะมีการปนเปื้อนของมูกและเซลล์เม็ดเลือด หรือการซ้อนทับกันของเซลล์หนาแน่นเกินไปซึ่งปัจจัยจะปิดบังเซลล์ที่มีความผิดปกติ

นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์ที่เก็บโดยวิธีเก่านั้นจะหลุดหายไปกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นข้อจำกัดของการตรวจแบบเก่า ทำให้ไม่พบความผิดปกติที่มีอยู่แล้ว ตินเพร็พ(ThinPrep) เป็นมาตราฐานใหม่ของวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูลการศึกษาวิจัยจากสถาบันทั่วโลกพบว่าจากการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี “ตินเพร็พ” นั้นให้ผลละเอียดกว่าการตรวจแบบเก่าประมาณ 65 % 

การตรวจวิธีนี้สำหรับในประเทศไทยเริ่มใช้มาประมาณ 1 ปี ข้อเสีย คือมีราคาสูงกว่าวิธีเก่า แต่มีข้อดีมากกว่าหลายอย่ารวมทั้งผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมาตรวจซ้ำหลายครั้งในระยะเวลา 1 ปี

วิธีนี้ใช้อุปกรณ์เฉพาะเก็บตัวอย่าง ป้ายนำเยื่อบุผิวจากบริเวณปากมดลูกเช่นเดิม แต่จะนำเซลล์ตัวอย่างครบถ้วน แล้วนำเข้าเครื่องอัตโนมัติในการเตรียมเซลล์บนสไลด์แก้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนของมูก เซลล์เม็ดเลือด หรือลดการซ้อนทับกันของเซลล์ที่หนาแน่นเกินไป ทำให้เพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น
ร.พ.วิภาวดี มีบริการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี “ตินเพร็พ” 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร 0-2941-2800 กด 1

 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com