News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สบส.แจ้งรพ.เปิดระบบโครงการ AHQ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 64 ย้ำปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กักตัวเคร่งครัด HealthServ.net
สบส.แจ้งรพ.เปิดระบบโครงการ AHQ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 64 ย้ำปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กักตัวเคร่งครัด HealthServ.net

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกหนังสือประกาศ เปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ) และแจ้งสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มเปิดรับและให้บริการผู้ป่วยได้แล้ว โดยต้องปฏิบัติมาตราการกักตัวที่ศบค.และสธ.กำหนด

7 ตุลาคม 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งต่อผู้รับใบอนุญาตสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หมายถึง โรงพยาบาลต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)  พร้อมคำสั่งและประกาศ สบค. โดยระบุว่า ได้ สบค.ได้ "อนุญาตให้ทำการเปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการดังกล่าวได้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564"  โดยสถานพยาบาล "จะต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด พร้อมกับการรักษาพยาบาลตามกลุ่มโรค/ อาการ / หัตถการที่นัดหมาย"  โดยระยะเวลากักตัว เป็นไปตามที่ สบค. หรือ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังนี้
 
1. กรณีเดินทางเข้าราชอาณาจักร
1.1 กรณีที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร "มี" เอกสารหรือหลักฐานรับรอง ว่าผู้เดินทางได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาราชอาณาจักร ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน
 
1.2. กรณีที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรที่ "ไม่มี" เอกสารหรือหลักฐานรับรองว่าผู้เดินทางได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ครบตามเกณฑ์ และระยะเวลาการได้รับวัคซีนน้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร ให้เข้ารับการกักกัน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
 
     1.2.1 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศ "ทางอากาศและทางน้ำ" ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย "10 วัน"
 
     1.2.2 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ "ทางบก" ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย "14 วัน"
 
1.3 เฉพาะกรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ "ทางน้ำ" ในกรณีที่ผู้เดินทางได้รับวัคซีน (Certifcate of Vaccination) "ครบ" ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวัคซีนดังกล่าว ต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักร ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน 
 
     ในกรณีที่ผู้เดินทาง "คนหนึ่งคนใด" "ไม่มี" เอกสารหรือหลักฐานการรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination) ให้ผู้เดินทาง"ทุกคน" บนยานพาหนะเข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน
 
1.4 กรณีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน โดยได้เดินทางมาพร้อมบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ให้เข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลา  เช่นเดียวกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล
 
 
2. กรณีการเข้ารับการกักกัน และให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
 
2.1 กรณีที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วัน ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน
 
2.2 กรณีที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน ให้มีการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน
 
2.3 กรณีที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน ให้มีการ
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน
 
 
ทั้งนี้ ขอให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
สบส.แจ้งรพ.เปิดระบบโครงการ AHQ ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 64 ย้ำปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กักตัวเคร่งครัด HealthServ

เปิดรับพิจารณารพ.เข้าร่วม AHQ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ออกคำแนะนำ สำหรับสถานพยาบาลที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ Alternative Hospital Quarantine (AHQ)  เป็นแนวทางการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ยื่นผ่านทาง E-mail : AHQ.HSS65@gmail.com
2. ยื่นเอกสารแบบ On Site โดยการจองคิวที่ https://docs.google.com/.../13ROr4RkYEgPIpvpO.../viewform...

ทั้งนี้ กรมได้ จำกัดจำนวนการรับยื่นเอกสาร ตามช่วงเวลา ไม่เกิน 20 แห่งต่อวัน

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง