× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

10 มาตรการเข้มคุมสถานศึกษาในปทุมธานี

10 มาตรการเข้มคุมสถานศึกษาในปทุมธานี - HealthServ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ออกประกาศ 10 มาตรการเข้มข้น เพื่อควบคุมดูแลสถานศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ให้ปลอดภัยจากการระบาดของโควิด ต่อทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง

article image1 - HealthServ


10 มาตรการ ดังนี้

1. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมิน

2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน

3. บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4.จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ

5. จัดให้มี School Isolation และแผนเผชิญเหตุ โดยมีการชักซ้อมอย่างเคร่งครัด
 
article image2 - HealthServ
 6. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) ทั้งกรณีรถรับ-ส่งนักเรียน และรถส่วนบุคคล

7. โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยมีแผนจัดหาเตียงแอดมิดให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนใน small bubble ของแต่ละโรงเรียน

8. คุณครูระดับอนุบาลและประถมศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคซีนร้อยละ 100 ส่วนคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาต้องได้รับการฉีดวัคชีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

9. สมาชิกร่วมบ้านของนักเรียนที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปของเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนออนไซด์ (on site) จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนในบ้าน

10.สุ่มตรวจนักเรียน คุณครูและบุคลากรในสถานศึกษา ทุกๆ 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยโดยโรงเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์นี้จะมีการยื่นหลักฐานรวบรวมผ่านตัวแทนของทางศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนำเข้ากรรมการโรคติดต่ออนุมัติเป็นรายโรงเรียนต่อไป
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)