× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ยุวประสาทฯ เปิดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่น 5 (การพยาบาลสุขภาพจิต-จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น)

รพ.ยุวประสาทฯ เปิดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง รุ่น 5 (การพยาบาลสุขภาพจิต-จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น) - HealthServ

ระยะเวลาอบรม 4 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฏาคม 2565
ค่าอบรม 40,000 บาท (ลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขที่ผู้จัดการอบรมกำหนด ส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เบิกตามระเบียบราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด)
จบแล้วรับประกาศฯ
ติดต่อสอบถาม โทร 02-3843381 ถึง 3 ต่อ72167 หรือ ไลน์ @553gncll

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(Training Program of nursing specialty in child andadolescent mental health and psychiatric nursing)


ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(Certificate of nursing specialty in child and adolescent mental health and psychiatric nursing)

 
กำหนดการอบรม
4 เดือน (16 สัปดาห์) ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฏาคม 2565

 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 
2. ปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนเข้ารับการอบรม
 
3. เป็นผู้มีความพร้อมในการเรียนในระบบ ออนไลน์
 
 
 
 
ความสำเร็จการศึกษา
1.ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีระยะเวลาของการฝึกภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง

2. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม:
ค่าลงทะเบียน 40,000บาท

(ลดหย่อนได้ตามเงื่อนไขที่ผู้จัดการอบรมกำหนด  ส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เบิกตามระเบียบราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด)
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลังจากที่สำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถ...
 1. อธิบายหลักการนโยบาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับระบบสุขภาพและการพยาบาลสุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 2. ประเมิน วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเด็กและวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวมได้
 3. ตรวจประเมินพัฒนาการ และคัดกรองพัฒนาการ รวมทั้งให้การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
 4. มีความรู้และมีทักษะการให้คำปรึกษาแก่เด็กและครอบครัว
 5. สร้างเสริมพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
 6. วิเคราะห์และตัดสินใจในประเด็นปัญหาของเด็กและครอบครัวภายใต้กฎหมายและจริยธรรมของวิชาชีพ
 7. ประสานความร่วมมือทีมสหวิชาชีพ เพื่อการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 8. การจัดการหน่วยบริการ เพื่อให้เด็กและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 

 
ขั้นตอนการรับสมัคร
 

*หมายเหตุ หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลใบสมัครในระบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีเอกสารยืนยันการสมัครส่งไปที่อีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้


ติดต่อสอบถามข้อมูล
งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เลขที่61 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 • โทรศัพท์ 02-384-3381 ถึง 3 ต่อ 72167
 • 02-380-5601 ถึง 3 ต่อ 72167
 • E-mail: PG.Yuwa@gmail.com
 • ID Line: e553gncl
 
article image2 - HealthServ
article image3 - HealthServ
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)