5 ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่าไม่เป็นโรคหัวใจ

Feb 16, 2021 280
5 ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่าไม่เป็นโรคหัวใจ  (ความรู้สุขภาพ )

5 ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่าไม่เป็นโรคหัวใจ

ตรวจสอบกันว่าจริงหรือไม่

1. จริงหรือไม่ ? ออกกำลังกายแล้ว ไม่เป็นโรคหัวใจ...

ไขข้อเท็จจริง
การออกกำลังกาย จะช่วยลดการเกิดโคหัวใจ ช่วยให้หัวใจแข็งแรง เลือดสูบฉีดได้ดี แต่ไม่ได้ปลอดภัยจากการเป็นโรคหัวใจ ยังมีผู้ป่วยกหลายคนเสียชีวิตในขณะออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนัก ในผู้ป่วยที่เคยป็นโรคหัวใจมาก่อน โอกาสในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ขณะออกกำลังกาย ก็เป็นไปได้สูง
 
คำแนะนำ
ยิ่งออกกำลังกายหนัก ออกกำลังกายบ่อยๆ ยิ่งต้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการเดินบนสายพาน (EST) เพื่อหโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

2. จริงหรือไม่ ? ไขมันในเลือดก็ไม่สูง ไม่เป็นโรคหัวใจ...

ไขข้อเท็จจริง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่จำเป็นจะต้องไขมันในเลือดสูงทุกราย โรคหลอดเลือดหัวใจนั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ เช่น ผนังหลอดเลือดหัวใจหด ตีบ ตัน แคลเซี่ยม หรือหินปูนในหลอดเลือด รวมทั้งไขมันในเลือดสูง แต่การที่มีไขมันในหลอดเลือดสูง จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้สูงกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเอง
 
คำแนะนำ
แม่ในตอนนี้รายังแข็งแรงดี ไขมันก็ไม่สูงเกินมาตรฐาน แต่ทาที่ดีแนะนำให้มาพบแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ เพื่อควบคุมไม่ให้ไขมันในเลือดสูงไปกว่นี้ หรือท่านใดที่มีระดับไขมันปกติ แต่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ควรตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการเดินบนสายพาน (EST) 1 ครั้ง ทุก 1 - 2 ปี เพื่อค้นหาอาการของโรคหัวใจที่อาจเกิดขึ้น

 

3 จริงหรือไม่ ? ผลตรวจคลิ่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ปกติไม่เป็นโรคหัวใจ

ไขข้อเท็จจริง
การตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นกาตรวจดูคลื่นไฟฟ้หัวใจขณะปกติ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ? ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้ว การงตรวจ EKG จะพบว่าปกติถึงร้อยละ 70 ทั้งๆ ที่เขาเหล่นั้นป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด
 
คำแนะนำ
EKG นั้นตรวจขณะที่ร่งกายพักอาจมีข้อผิดพลาดในการค้นหาโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่ การตรวจเช็คว่าหัวใจของเราขาตเลือดหรือไม่ ควรตรวจในขณะที่หัวใจได้ออกแรง หรือตอนที่ออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้หัวใจได้ทำงานหนัก นั่นคือการตรวจด้วยการเดินบนสายพาน (EST)
 

4. จริงหรือไม่ ? เลิกสูบบุหรี่แล้ว ห่างไกลโรคหัวใจ

ไขข้อเท็จจริง
กลุ่มผู้สูบหรี่จะมีโอกาส หรือความเสี่ยง ต่อการเป็นโรคหังใจขาดเลือด มากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ถึง 2.4 เท่า โดยเฉพาะย่างยิ่งในผู้สูบบุหรี่ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือมีไขมันในเลือดสูง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือตถึง 15 เท่า แต่หากผู้สูบบุหรี่นั้นเป็นทั้งความดันเลือดสูง และไขมันในเอด จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจถึง 8 เท่าของคนทั่วไป
 
คำแนะนำ
การเลิกสูบบุหรี่ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ การเลิกบุหรี่ลดอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 50 ในปีแรก แต่อัตราเสี่ยงจะลดลงเท่าคนปกติ เมื่อหยุดบุหรี่แล้ว 15 ปื ดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่ หรือคยสูบมาก่อน ควรได้รัการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินบนสายพาน (EST) เป็นประจำทุกปื
 

5. จริงหรือไม่ ? ไม่เคยเจ็บหน้ำอก ไม่เป็นโรคหัวใจ

ไขข้อเท็จจริง
อาการเจ็บหน้าอก เป็นอการชี้บ่งว่ากล้ามเนื้อหัวใจนั้นขาดเลือด สำหรับคนที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบแต่กล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ขาดเลือด ก็อาจจะยังไม่มีอาการให้เห็น ฉะนั้นแล้ว อย่ารอให้มีอคาร เพราะหากมีอการหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเมื่อไหร่ ก็จะทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ ทำให้มีอคาสเสียชีวิตจากโคนี้ได้สูง เช่นกัน โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวาน แม้กล้ามเนื้อหัวใจอาจมีเลือดมาเลี้ยงไม่พอ ก็อาจไม่มีอคารเพราะเส้นประสาทเสื่อมจนไม่มีอาการออกมาให้เห็น
 
คำแนะนำ
อย่ารอให้มีอคารเจ็บหน้าอก หรือความผิดปกติ ควรมาพบแพทย์โรคหัวใจเพื่อตรวจเช็ค สุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี ด้วยการตรวจสมรถภพหัวใดวยการเดินบนสายพาน (EST) โดยเฉพาะ ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com