ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ถาม-ตอบ เรื่องประกันสังคม (ตอน 1) ผู้ประกันตนถาม ประกันสังคมตอบ

ถาม-ตอบ เรื่องประกันสังคม (ตอน 1) ผู้ประกันตนถาม ประกันสังคมตอบ HealthServ.net

หน้าที่หลักของประกันสังคม คือมุ่งให้บริการตอบสนองผู้ประกันตนทุกคน คำถามในประเด็นต่างๆ จากผู้ประกันตน ล้วนมีความสำคัญ ต้องการคำตอบและหาทางออกหาพบปัญหา คำถาม-คำตอบที่รวบรวมมาไว้ ผู้ประกันตนถาม-ประกันสังคมตอบ จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้รับผลตามประสงค์

ถาม-ตอบ เรื่องประกันสังคม (ตอน 1) ผู้ประกันตนถาม ประกันสังคมตอบ ThumbMobile HealthServ.net
 
ติดต่อสอบถาม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 • สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

**************

ถาม - แจ้งว่างงานครบกำหนด3เดือนแล้วยังไม่ได้ทำงานต้องทำอย่างไรต่อคะ

ประกันสังคมตอบ - สิทธิที่จะได้รับกรณีว่างงาน 

ปัจจุบัน

1.กรณีถูกเลิกจ้าง กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันใน 1 ปีปฏิทิน (เริ่ม 1 มีนาคม 2565เป็นต้นไป)
 
2.กรณีลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงาน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ใน
1 ปีปฏิทิน ( เริ่ม 1 มีนาคม 2565เป็นต้นไป)

เดิม

(สิทธิที่จะได้รับกรณีว่างงาน ซึ่งบังคับใช้ 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 )
1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปีปฏิทินค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ระบบสนทนาออนไลน์ ( facebook inbox , live chat )
- สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เพื่อนตอบ - ไปแจ้งประกันตนเองเลยค่ะ ม39


ถาม - คุณแม่ อายุ 56 ปีแล้ว ยังทำงานอยู่ เป็นผู้ประกันตน ม33 สามารถไปรับเงินสะสมได้ไหมคะ หรือต้องรอให้ สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก่อน

ประกันสังคมตอบ - หลักเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิกรณีชราภาพ
1. ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 (สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th > web chat , face book inbox หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อนตอบ - เท่าที่รู้ต้องลาออกจากงานค่ะ

 
 
ถาม - ขอถามหน่อยค่ะเราทำประกันตนมาตรา39. แล้วติดโควิด.แต่หมอไห้มากักตัวที่บ้านโดนให้ยาตามอาการ10วัน.. ได้ไบรับรองแพทย์​มายื่นที่ประกันสังคม.. เราจะได้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่ค่ะ

ประกันสังคมตอบ - สำหรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะมีสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลังมีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว

- จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน ค่ะ
เอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้
 
กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาบัตรประกันสังคม (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (เฉพาะต่างชาติ/ต่างด้าว)

5. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ที่ระบุวันหยุดงาน
 
     กรณีผู้ประกันตนติดโควิดเบิกเงินขาดรายได้ แต่ใบรับรองแพทย์ตัวจริงนำไปเบิกกับ บริษัทประกันแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
     5.1 ให้บริษัทประกันรับรองสำเนาใบรับรองแพทย์ โดยระบุว่า รับรองสำเนาถูกต้อง ต้นฉบับนำเบิกกับบริษัท.............. และให้บริษัทประกันลงชื่อ ประทับตราบริษัท
     5.2 ถ่ายสำเนาพร้อมกับนำใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาแสดงและให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมรับรองสำเนาว่า ตรวจต้นฉบับแล้ว ผู้ประกันตนขอต้นฉบับนำไปเบิกกับบริษัท........... แล้วเจ้าหน้าที่รับรองและผู้ประกันตนรับรอง


6. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
ใช้ได้ 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม คือ
 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTB
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BBL
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SCB
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KBANK
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TTB
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) CIMB เดิมคือ ไทยธนาคาร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ค่ะ

สปส.2-01 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sso.go.th/file.pdf หรือขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ

*** หมายเหตุ เอกสารอื่นๆ ที่สปส.กทม.พท./จังหวัด/สาขา อาจมีการเรียกขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสิทธิค่ะ ***
 
ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง
สำหรับผู้ประกันตนที่มีการใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ค่ะ


 
เพื่อนตอบ - ได้วันละ80บาทค่ะ ในใบรับรองแพทย์ระบุว่าวันที่เท่าไรถึงวันไหนจะได้ตามใบระบรองแพทย์จ้า
- ทำไม่เราเสียเดือน432บาทได้แค่นี้น้อยมากแบบนี้เปลี่ยนเป็น40ดีกว่าได้2000จา่ยปะกันเดื่อน100
 
 
 
ถาม - เดือนเมย 65 จ่ายประกัน39 เท่าไหร่ค่ะ
ประกันสังคมตอบ - มาตรา 39 งวดเดือนเมษายน 2565 อัตรา 432 บาทค่ะ
มาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ พ.ค.-ก.ค.65
ปรับลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 39 ส่งเงินสมทบ เหลือ 91บาท/เดือน (จากปกติเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3เดือน (ตั้งแต่เดือนพ.ค.- ก.ค. 2565) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ค่ะ

เพื่อนตอบ - 432ค่ะเตมเอี้ยดดดค่ะ
จ่ายเต็มค้ะ หักไปเมื่อวาน
432บาทหักตรงวันเวลาเปะๆ
 


ถาม - การฝากครรภ์ สามารถเบิกได้ไหม
 
ประกันสังคมตอบ - หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ สำนักงานประกันสังคม เพิ่มปรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์ จากเดิมรวมทั้งสิ้น 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดังนี้ค่ะ
(1) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท (<12 สัปดาห์)
(2) อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท (>12 สัปดาห์ ถึง <20 สัปดาห์)
(3) อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท (>20 สัปดาห์ ถึง <28 สัปดาห์)
(4) อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท (> 28 สัปดาห์ ถึง < 32 สัปดาห์)
(5) อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท (> 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป)ค่ะ
เอกสารประกอบการยื่นขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส (กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิเบิก)
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสูตินารีแพทย์ หรือหนังสือรับรองการรักษาซึ่งออกโดยพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ (ต้องมีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ) โดยต้องมีข้อความระบุอายุครรภ์ของผู้ประกันตนที่มารับการตรวจและฝากครรภ์ หรือกรณีไม่มีใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการรักษาอนุโลมให้ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ที่ปรากฏรายละเอียด ชื่อ-สกุลของหญิงตั้งครรภ์และรายละเอียดผลการบันทึกการตรวจครรภ์ตามช่วงอายุครรภ์ประกอบการยื่นขอรับค่าตรวจและรับฝากครรภ์ **ที่มีการระบุวันที่ฝากครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป**
- ใบเสร็จรับเงิน โดยวันที่ออกใบเสร็จรับเงินต้องตรงกับใบรับรองแพทย์ หรือ หนังสือรับรองการรักษาซึ่งออกโดยพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติการ ค่าบริการทางการพยาบาล เป็นต้น กรณีที่ไม่สามารถแยกรายการในใบเสร็จรับเงินได้ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานพยาบาลรับรองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์ **ที่มีการระบุวันที่ฝากครรภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป**
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ระบบสนทนาออนไลน์ ( facebook inbox , live chat )
- สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ 
 
เพื่อนตอบ - เหมาจ่ายตอนคลอดค่ะ


 
ถาม - สอบถามหน่อยคร่ ยื่นเบิกเงินทดแทนไปที่รักษาตัวโควิค ม.40 เป็นเดือนแล้วยังไม่ได้ตังเลยค่ะ ต้องติดต่อที่ไหนค่ะ 
 
ประกันสังคมตอบ - ระยะเวลาการอนุมัติสิทธิกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ หากได้รับการอนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีประมาณ 7 – 10 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ(ไม่รวมระยะเวลาการยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่)ค่ะ
 
 
ถาม - เสียค่าตรวจ PCR ไป 1,300 สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้มั้ยค่ะ
 
ประกันสังคมตอบ - เรียน ท่านผู้ประกันตน 
กรณีที่ผู้ประกันตนมีผลตรวจ ATK แต่ต้องการตรวจ RT-PCR ในกรณีนี้แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้ประเมินอาการของผู้ป่วยเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 หากผู้ประกันตนมีผลตรวจ ATK แล้ว ทางร.พ. สามารถรับผู้ประกันตนเข้าระบบเพื่อทำการรักษาได้โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR และสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการตรวจ RT-Pcr เพื่อจะเบิกประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายในการตรวจผู้ประกันตนจะต้องเสียค่าใช้จ่าpเอง โดยไม่สามารถเบิกคืนได้เนื่องจากการตรวจ RT-PCR ไม่ใช่คำสั่งของแพทย์แต่หากแพทย์มีการประเมินอาการผู้ป่วยแล้วสั่งให้ตรวจ RT-PCR ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ ขอบคุณที่ใช้บริการ ค่ะ
 
 
 
 
ถาม - มีม.40 ทางเลือก3 สงเคราะห์บุตรต้องเลือกของพ่อหรือของแม่อย่างใดอย่างนึงใช่ไหมคะ
 
ประกันสังคมตอบ - สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร หากเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ การใช้สิทธิให้เลือกใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (สามี-ภรรยา มีบุตรคนเดียวไม่สามารถใช้สิทธิพร้อมกันได้ เลือกใช้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) ขอบคุณที่ใช้บริการ ค่ะ
 
 
 
ถาม - ผมลงทะเบียนว่างงานทางอินเตอร์เน็ต แนบสมุดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว คือ เสร็จสิ้นแล้ว รอรายงานตัวทุกเดือนใช่มั้ยครับ

แล้วผมต้องเข้าไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีกมั้ยครับ ผมโทรไปสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทางสำนักงานประกันสังคมไม่ได้รับเรื่องการยื่นเอกสารว่างงานแล้ว ให้ติดต่อกรมการจัดหางาน แต่ผมโทรไปก็ไม่มีใครรับครับ สายหลุดตลอด ส่งอีเมลไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ไม่ตอบ ผมจึงต้องการคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่กรมการจัดหางานอีกแล้วใช่มั้ยครับ ตอบด้วยนะครับ ถามทุกช่องถาม ไม่ได้คำตอบเลย
 
ประกันสังคมตอบ - ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th โดยผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่จะขึ้นทะเบียนที่ระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวจนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตามนัดหมาย โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดแบบ สปส.2-01/7 ตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารแบบ สปส.2-01/7 กับทางสำนักงานประกันสังคมค่ะ
 
 

ถาม - ขอวิธีคิดเงินชราภาพ ม.39 จะคิดว่าจะจ่ายต่อหรือรับเงินชราภาพดี อายุได้แล้ว
 
ประกันสังคมตอบ -  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิกรณีชราภาพ
กรณีเงินบำนาญชราภาพ
1. ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
3. ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
 
กรณีบำเหน็จชราภาพ
1. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
3. จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ค่ะ
 
สิทธิที่จะได้รับ
กรณีเงินบำนาญชราภาพ
1. หากจ่ายเงินสมทบครบ 180 งวดเดือน จะได้รับเป็นบำนาญรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 20 ของฐานค่าจ้าง (แต่ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
2. หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพ จากอัตราร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
3. กรณีผู้ประกันตนรับบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่รับบำนาญชราภาพ ทายาทจะได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่า ของบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
 
กรณีบำเหน็จชราภาพ
เป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้ค่ะ
1. หากจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพมาไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนจ่าย
2. หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับส่วนของผู้ประกันตน ส่วนของนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- ระบบสนทนาออนไลน์ ( facebook inbox , live chat )
- สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ะ 
 
 
 
 
ถาม - ตอนนี้ (เมษา 65) ลดเงินค่าส่งสมทบยังค่ะเริ่มเมือ่ไรค่ะม.40 
 
ประกันสังคมตอบ - กรณีที่มีการปรับลดอัตราเงินสมทบมาตรา40งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2565-31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว หากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะประกาศให้ทราบทันที ทั้งนี้จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 หากท่านใดได้จ่ายเงินสมทบไว้แล้วท่านสามารถขอคืนเงินสมทบได้ในภายหลังค่ะ
โดยสามารถ Download แบบฟอร์มการขอรับเงินคืนเงินสนมทบได้ทาง Website : www.sso.go.th และยื่นขอรับเงินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือท่านสามารถส่งเอกสารขอรับคืนเงินสมทบทางไปรษณีย์ พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรละสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน) โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สำนักงานประกันสังคมค่ะ
 
 
ถาม - รายงายตัวว่างงานครั้งที่2ไปแล้ว อีก 5-7วัน เงินค่อยจะเข้า ใช่รึป่าวคับ
 
ประกันสังคมตอบ - ระยะเวลาในการอนุมัติสิทธิกรณีว่างงาน
กรณียื่นเอกสารครบถ้วน คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข มีการรายงานตัวตามกำหนด และไม่ติดสถานะเรียกเงินคืน(เช่นสำนักงานประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนเกินให้แก่ผู้ประกันตน)เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนประมาณ 5-7 วันทำการโดยนับจากวันที่ได้รับอนุมัติไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
หากผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติสิทธิกรณีว่างงาน สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะ
- สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม
- ระบบสนทนาออนไลน์ ( live chat ) www.sso.go.th
- facebook inbox 
 
 
 
ถาม - สอบถามครับผมส่งมา 20 ปีแล้วถ้าออกจากงานก่อน 55 ยังได้สิทธิ์บำนาญชราภาพไหม
 
ประกันสังคมตอบ - กรณีออกจากมาตรา33ก่อนอายุครบ55ปีบริบรูณ์และไม่ได้สมัครประกันตนเองต่อในมาตรา39 เมื่ออายุครบ 55ปีบริบรูณ์สามารถยื่นเรื่องเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่ะ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิกรณีชราภาพ
กรณีเงินบำนาญชราภาพ
1. ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
3. ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
กรณีบำเหน็จชราภาพ
1. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
2. ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39
3. จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ค่ะ
สิทธิที่จะได้รับ
กรณีเงินบำนาญชราภาพ
1. หากจ่ายเงินสมทบครบ 180 งวดเดือน จะได้รับเป็นบำนาญรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 20 ของฐานค่าจ้าง
(แต่ไม่เกิน 15,000 บาท) เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
2. หากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน จะปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพ จากอัตราร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน 3. กรณีผู้ประกันตนรับบำนาญชราภาพ ต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่รับบำนาญชราภาพ ทายาทจะได้รับ
เงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่า ของบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต
กรณีบำเหน็จชราภาพ
เป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้ค่ะ
1. หากจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพมาไม่ครบ 12 เดือน จะได้รับเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนจ่าย
2. หากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับส่วนของผู้ประกันตน ส่วนของนายจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีค่ะ
 
 
 
 
ถาม - ม.39 ขาดส่งกี่เดือนตัดสิทธิค่ะแล้วไปส่งต่อส่งได้ไหมยุ่ไหม 
 
ประกันสังคมตอบ - สาเหตุการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39
1. ตาย
2. กลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
3. ลาออก
4. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่นำส่งเงินสมทบ
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนครับ


 
ถาม -  เป็นโควิดหายคะ จะชดเชยใช้อีกสารตัวไหนคะ จะปริ้นค่ะของมี.40
 
ประกันสังคมตอบ - การยื่นเรื่องเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40) พร้อมลงนามในแบบฟอร์มด้วยตนเอง
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง หรือ สำเนาเวชระเบียน (ให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ สามารถใช้ได้ 4 ธนาคารดังนี้
-ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) KTB
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BAY
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ครับ
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40) ครับ
 
 
 
 
ถาม - สอบถามคะขึ้นทะเบียนว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างแล้วเมื่อวันที่ 1/4/65 เงินประกันสังคมได้ 70% ใช่ไหมคะ แล้วจะได้เมื่อไหร่คะ ?
 
ประกันสังคมตอบ - สิทธิที่จะได้รับกรณีว่างงาน ปัจจุบัน
1.กรณีถูกเลิกจ้าง กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันใน 1 ปีปฏิทิน (เริ่ม 1 มีนาคม 2565เป็นต้นไป)

2.กรณีลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงาน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน ( เริ่ม 1 มีนาคม 2565เป็นต้นไป)
กรณีผู้ประกันตนต้องการตรวจสอบการอนุมัติสิทธิว่างงาน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แนะนำติดต่อตรวจสอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ครับ
- Inbox facebook (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- live chat (ตลอด 24 ชั่วโมง)
- หรือ โทรสายด่วน 1506 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- สำนักงานประกันสังคมที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข 
 
เพื่อนถามต่อ - ทำไมในเน็ทบอก 70% อะคะ 
เพื่อนตอบ - 70% อันนั้นก่อน 1 มีค ครับ ช่วงโควิด
 
 
 
ถาม - กรณีลาออกแล้ว..อยากได้เงินคืน..โดยไม่ต้องรออายุ55ปีคะ
 
ประกันสังคมตอบ - เบื้องต้นต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ ณ ปัจจุบันกรณีชราภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีชราภาพโดยจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ครับ จึงจะยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ครับ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
 
 

ถาม - ม.40​ ส่งเดือน​ ธ.ค​ 64​ แล้วก็มาส่งเดือน​ ก.พ​ มี.ค​ 65​ เลย​ แต่ติดโควิดเดือน เม.ย​ 65​ เบิกได้ไหมคะ​ ถ้าดูย้อนหลัง​ 4​ เดือน
 
ประกันสังคมตอบ - เงื่อนไขการรับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้มาตรา40
จะได้รับสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบครบ3เดือนติดต่อกัน หรือภายใน4เดือนย้อนหลัง มีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า3เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยค่ะ
 
 
 
ถาม - ม.40​ ถ้าขาดส่งมา 3ปีแล้ว สามารถส่งต่อได้อีกไหมคะ 
 
ประกันสังคมตอบ - ระยะเวลาในการนำส่งเงินสมทบ มาตรา 40
1. การนำส่งเงินสมทบจ่ายได้เป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นจนถึงวันสุดท้ายของเดือน โดยไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้
2. กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง จะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน แต่การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณี
3. เมื่อขาดส่งเงินสมทบ แล้วประสงค์จะส่งต่อ ให้นำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไป จะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้ครับ
มาตรา 40 จะไม่มีการตัดสิทธิผู้ประกันตนครับ หากขาดส่งเงินสมทบและไม่ได้มีการลาออกจากมาตรา 40 จะสามารถนำส่งเงินสมทบในงวดเดือนปัจจุบันได้เลยครับ
มาตรา 40 นำส่งเงินสมทบย้อนหลังไม่ได้ครับ ให้เริ่มนำส่งเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน และสามารถนำส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ไม่เกิน 12 เดือนครับ
 
เพื่อนช่วยตอบ - ได้ครับ ผมขาดส่ง มค65 เดือนเดียว เบิกได้ครับ
 
 
 
 
ถาม - ค่าทดแทน ม.39 ได้แค่วันหละ80เองเหรอค่ะได้น่อยมาก
 
ประกันสังคมตอบ - สำหรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะมีสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลังมีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว และต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
- จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน ค่ะ
 
 
 
ถาม - หากขาดส่ง 1 เดือนสามารถเบิกได้ไหมคะ..แล้วพอเช็คในระบบขึ้นจ่ายแค่เดือน ม.ค 65 แต่จริงๆแล้วจ่ายของเดือน มี.ค เม.ย.แล้วค่ะแต่จ่ายผ่านแอฟ
 
ประกันสังคมตอบ - เงินทดแทนการขาดรายได้มาตรา 40 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
จะได้รับสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือ ภายใน 4 เดือนย้อนหลัง มีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนเดือนที่จะประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย

ทางเลือกที่1,2 : เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันละ 300 บาท และกรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งเเต่ 3 วัน ขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ปีละไม่เกิน 30 วัน กรณีไปพบแพทย์(ผู้ป่วยนอก)และแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน 2 วัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท และมีใบรับรองแพทย์
 
ทางเลือกที่ 3 :
1.เมื่อนอนโรงพยาบาลตั้งเเต่ 1 วันขึ้นไป หรือ แพทย์ระบุให้หยุดงานตั้งเเต่ 3 วันขึ้นไปในอัตราวันละ 300 บาท
2.ไม่ได้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล แต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งเเต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (เงื่อนไขการเกิดสิทธิยังคงเดิม)ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ตามข้อ1 และข้อ 2เมื่อรวมกันเเล้วต้องไม่เกิน 90 วันต่อปี ครับ 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด