News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อนุทิน ลงนาม "ควบคุมช่อดอกกัญชา" พร้อมคำสั่ง ห้ามขายและห้ามสูบ HealthServ.net
อนุทิน ลงนาม "ควบคุมช่อดอกกัญชา" พร้อมคำสั่ง ห้ามขายและห้ามสูบ HealthServ.net

อนุทิน ลงนามประกาศสธ. ปรับปรุงจากประกาศสธ.เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เนื้อหาสาระสำคัญคือ เป็นคำสั่งควบคุมไม่ให้นำส่วน "ช่อดอกกัญชา" ไปใช้ในทาง "ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร" และกำหนดชัดเจนถึงข้อห้ามการใช้กัญชาในกลุ่มบุคคล สถานที่ สถานประกอบการ ช่องทางรูปการขาย คำสั่งจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจาฯ

 
    ประกาศฉบับนี้ สั่งให้
   
     "กัญชา" เป็น "สมุนไพรควบคุม"
 
    ใครจะใช้กัญชาเพื่อศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย แปรรูปเพื่อการค้า ต้องมีใบอนุญาต 
 
    สำหรับ ผู้ที่ได้รับอนุญาต 
 
    - หากจะดำเนินการ "ศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย แปรรูปเพื่อการค้า" ต้อง "ทำข้อมูลแหล่งที่มา การนำไปใช้ จำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ"  และรายงานต่อนายทะเบียน
 
   - หากจะส่งออก ต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกทุกครั้ง
 
 
   และมีข้อห้ามขาย "สมุนไพรควบคุม" หรือ "แปรรูปเพื่อการค้า" ได้แก่
 
  - ห้ามขายให้คนอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และ นักเรียน นิสิตนักศึกษา
  - ห้ามขายเพื่อการสูบในสถานประกอบการ  เว้นแต่จำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  - ห้ามขายผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ Vending Machine ตู้หยอดเหรียญ 
  - ห้ามขายผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  - ห้ามขายใน วัด สถานพิธีทางศาสนา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก
  
   
   ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   
   ประกาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
   ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
พิจารณาจากเนื้อหาในประกาศ เสมือนเป็นการยกเอาสาระสำคัญที่อยู่ใน ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง... ที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภาในห้วงเวลานี้ โดยเฉพาะประเด็นด้านการควบคุมที่ ร่างพ.ร.บ. ให้ความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายต้องห้าม (คนอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และ นักเรียน นิสิตนักศึกษา) สถานที่ต้องห้าม (วัด สถานพิธีทางศาสนา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก) วิธีการและช่องต้องห้าม (ผ่านเครื่องขายอัตโนมัติ Vending Machine ตู้หยอดเหรียญ ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์) รวมถึงการห้ามสูบในสถานประกอบการ ได้นำมาบรรจุในประกาศฉบับนี้ไว้ทั้งหมด ทำให้สามารถใช้บังคับได้ทันที ไม่ต้องรอ พ.ร.บ. ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผ่านเมื่อใด  ส่วนประเด็นการใช้กัญชาเพื่อศึกษา วิจัย ส่งออก จำหน่าย แปรรูปเพื่อการค้า ผู้ที่จะทำการดังกล่าวได้ ต้องมีใบอนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ทั้งนี้ ประกาศระบุเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด
อนุทิน ลงนาม "ควบคุมช่อดอกกัญชา" พร้อมคำสั่ง ห้ามขายและห้ามสูบ HealthServ
อนุทิน ลงนาม "ควบคุมช่อดอกกัญชา" พร้อมคำสั่ง ห้ามขายและห้ามสูบ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง