News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เผยรายชื่อ 4 ผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชคนใหม่ ปี 2566 HealthServ.net
เผยรายชื่อ 4 ผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชคนใหม่ ปี 2566 HealthServ.net

10 ม.ค. 2566 องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม แทนนายแพทย์ วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ที่จะครบวาระในเดือนเมษายน 2566 นี้ โดยมีจำนวน 4 ท่าน

เผยรายชื่อ 4 ผู้สมัคร ชิงตำแหน่ง ผอ.องค์การเภสัชคนใหม่ ปี 2566 HealthServ
ผู้สมัคร 4 ท่าน ได้แก่ 
 
1. นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ
 
2. นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค
 
3. นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 
4. แพทย์หญิง มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
 
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณา
 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและให้คะแนนด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ 20 คะแนน
(2) วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 20 คะแนน
(3) ความสามารถในการสื่อสาร 10 คะแนน
(4) กรอบความคิด (Mindset) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) 20 คะแนน
(5) จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 10 คะแนน
(6) ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 20 คะแนน

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 6 หัวข้อที่กล่าวมา จะมีคะแน่นรวม 100 คะแนน โดยจะพิจารณาจาก
เอกสารการสมัครเข้ารับการสรรหา การแสดงวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์วัน เวลา และสถานที่

กำหนดให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดเวลาให้ท่านละไม่เกิน 45 นาที แบ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ ไม่เกิน 25 นาที และรับการสัมภาษณ์หรือตอบคำถามของคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่เกิน 20 นาที
 
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง