News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ.net
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ.net

แพทยสภาประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568

13 มกราคม 2566 เวลา 19.59 น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2568 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2568 มีมติรับรองผลการเลือกตั้ง
 

การลงคะแนน


มี 2 วิธี ดังนี้
  1.การลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566 - 2568 ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง จากจำนวนบัตรที่ส่งไปทั้งหมด 57,656 บัตร ส่งกลับมา 8,276 บัตร ตรวจสอบแล้ว เป็นบัตรดี 8,066 บัตร บัตรเสีย 210 บัตร
 
2.การลงคะแนนแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการเปิดผลการเลือกตั้งแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงผลผ่าน LCD PROJECTOR / TV โดยมีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ จำนวน 8,980 คน และใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง 4,662 คน
 
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาทั้ง 2 วิธี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเวลา 18.45 น. คณะอนุกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ. 2566 - 2568 ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา สามสิบสองคนแรก เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แพทยสภา ในวาระ พ.ศ.2566 - 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 

คณะกรรมการแพทยสภาพ


ประกอบด้วย

1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทางอากาศ นายแพทย์ใหญ่กรมตำรวจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และ

2. กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกอีกจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งในขณะเลือกตั้งแต่ละวาระ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

สมาชิกที่ได้รับเลือก จำนวน 30 ท่าน 
 
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ
ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2566-2568 HealthServ

กำหนดการเลือกตั้ง

กำหนดตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 
การลงคะแนน

มี 2 วิธี
 
1. E-Vote (สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงแล้ว)
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ปิดรับลงคะแนน 12 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
โทร. 02-590-1887 , 099-498-4509
 
2. ทางไปรษณีย์ (วิธีเดิม) เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2565
ส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งมายัง สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ชั้น 12 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
ปิดรับบัตรลงคะแนน 12 มกราคม 2566 เวลา 16.30 น.
 

คณะกรรมการแพทยสภา

มาตรา 14 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแพทยสภา” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทางอากาศ นายแพทย์ใหญ่กรมตำรวจ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชกอีกจำนวนเท่ากับจำนวนกรรมการโดยตำแหน่งในขณะเลือกต้งแต่ละวาระ และให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
 
มาตรา 15 ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยการเลือกตั้งประชุมกันเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ตำแหน่งละหนึ่งคน
 
ให้นายกแพทยสภาเลือกสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 17 เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการหนึ่งคนและเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ และเหรัญญิกอีกตำแหน่งละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการ นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง และอุปนายกแพทยสภาคนที่สอง ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้ง และเลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ให้พ้นจากตำแหน่งตามนายกแพทยสภา 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง