News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ชู อสม.เป็นจิตอาสาช่วยประชาชน HealthServ.net
งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ชู อสม.เป็นจิตอาสาช่วยประชาชน HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยกย่องความเป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข มอบรางวัล อสม.ดีเด่น 12 สาขา ย้ำให้พัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของระบบบริการ และช่วยขับเคลื่อนปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ชู อสม.เป็นจิตอาสาช่วยประชาชน HealthServ
 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
             นายอนุทิน กล่าวว่า อสม. หรือ “นักรบชุดเทา” เป็นจิตอาสาด้านสาธารณสุขที่ทำงานเคียงข้างแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทย มากว่า 45 ปี ช่วยขับเคลื่อนงาน เสริมรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความแข็งแกร่ง จนเป็นที่ชื่นชมขององค์การอนามัยโลก (WHO) และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ปัจจุบัน อสม. ได้ทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 ตามนโยบาย 3 หมอ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเข้ารับบริการในระบบสาธารณสุขประเทศ จึงต้องพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ และความก้าวหน้าของระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการเข้ารับบริการ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ด้วยการช่วยคัดกรองกรองสุขภาพ 9 ด้าน ให้กับผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ
งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ชู อสม.เป็นจิตอาสาช่วยประชาชน HealthServ

 
            ดร.สาธิต กล่าวว่า ในฐานะที่ อสม. อยู่ใกล้ชิดชุมชน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนมากที่สุด จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสื่อสารความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ และช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ถือเป็นผู้จัดการสุขภาพของชุมชน ดังนั้น ขอให้ อสม.ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ด้วยการดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อทำให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะลดภาระของระบบสาธารณสุข และลดความแออัดของสถานพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง
 
งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ชู อสม.เป็นจิตอาสาช่วยประชาชน HealthServ
 
               ด้าน นพ.สุระ กล่าวว่า บทบาทหลักของ อสม. คือ “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของ อสม. อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก จัดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 3,000 อัตรา เพื่อให้ อสม. หรือบุตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้เข้าศึกษาต่อ เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้ช่วยบุคลากรการแพทย์ทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานอีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งดูแลด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตอบแทนความเสียสละในการทำงาน โดยมีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ใน 12 สาขา ประกอบด้วย 1.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.การส่งเสริมสุขภาพ 3.สุขภาพจิตชุมชน 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5.การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7.ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 9.การจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 10.นมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 11.ทันตสุขภาพ และ 12.ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง