ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สมาคมจิตแพทย์ เสนอทบทวนปลดกัญชาออกจากยาเสพติด

สมาคมจิตแพทย์ เสนอทบทวนปลดกัญชาออกจากยาเสพติด HealthServ.net
สมาคมจิตแพทย์ เสนอทบทวนปลดกัญชาออกจากยาเสพติด HealthServ.net

สมาคมจิตแพทย์ แสดงความกังวลโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งต่อผู้เลพและผู้ไม่เสพ อันเป็นผลจากภาวะสุญญากาศการใช้กัญชา ในห้วงเวลาที่พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ยังไม่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน เสนอทบทวนการปลดกัญชาออกจากยาเสพติด

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

 
7 เมษายน 2566 สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (สจท.)  เผยแพร่หนังสือ ที่ สจท.56/2566 เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนการปลดกัญชาออกจากเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565
 
มีสาระสำคัญของประกาศ  แสดงความกังวลผลกระทบจากสุญญากาศการใช้กัญชา ในห้วงเวลาที่พระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ยังไม่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 
 
เนื้อหาระบุดังนี้
 
      ด้วยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.... และต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีมติเห็นชอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ต้นกัญชาและช่อดอกไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 และ United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดที่ถอดต้นกัญชาหรือช่อดอกออกจากยาเสพติด
 
 
    กรณีที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดได้ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ข้างต้น อาจเข้าข่ายเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด และเป็นการละเมิดต่อพันธกรณีตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ....ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะตกไปตามตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ เมื่ออายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใกล้จะสิ้นสุดลงและเมื่อมีการยุบสภาในเดือนมีนาคม 2566 และคาดว่ารัฐสภาจะใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ..... อีกหลายเดือนหรือไม่น้อยกว่า 2 - 3 ปี เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีสมาชิกรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาบทบัญญัติต่างๆ ค่อนข้างมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชนในวงกว้าง ทำให้มีการซื้อขาย ปลูก เสพ หรือบริโภคภัญชาอย่างเสริโดยไม่มีการควบคุม เด็ก เยาวชน และประซาชนสามารถซื้อและบริโภคกัญชาเพื่อนันทนาการเป็นเวลาอีกหลายปี
 
      สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศทย ตระหนักคำนึงถึงผลกระทบของการใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสมของประชาชนในภาวะขาดมาตรการควบคมนี้ จนส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งต่อผู้เลพและผู้ไม่เสพ (ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากผู้ เสพ) ตลอดจนสร้างภาระงบประมาณด้านสุขภาพและส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขในระยะยาว จึงใคร่ขอให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด โปรดพิจารณาทบทวนแก้ไขเนื้อหาของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 โดยด่วน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรีของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งทำให้มีการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท 5
 
ลงนามโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชวนันท์ ชาญศิลป์
นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
7 เมษายน 2566

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด