News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ครบรอบ 34 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ HealthServ.net
ครบรอบ 34 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ HealthServ.net

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2532 จุดประสงค์เพื่อให้บริการ ตรวจรักษาแก่ประชาชน ในพื้นที่เขตหนองแขม บางบอน รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ ปัจจุบัน ได้พัฒนาศักยภาพขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สามารถรองรับและให้บริการประชาชน ที่มีโรคซับซ้อนในทุกสาขาโรคด้วยเทคโนโลยี

ครบรอบ 34 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ HealthServ
19 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. : รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ครบรอบ 34 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและจิตอาสา มอบโล่แก่บุคลากรดีเด่นและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม
 
รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ได้มีความเจริญก้าวหน้า ตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพการให้บริการในด้านการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ได้มีการพัฒนาขยายการให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา


 
ครบรอบ 34 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ HealthServ
 

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2532 จุดประสงค์เพื่อให้บริการ ตรวจรักษาแก่ประชาชน ในพื้นที่เขตหนองแขม บางบอน รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล มุ่งมั่นในการพัฒนาโรงพยาบาล มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สามารถรองรับและให้บริการประชาชน ที่มีโรคซับซ้อนในทุกสาขาโรคแ


โรงพยาบาลนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นระบบ U App หมอ กทม. มาใช้เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงบริการ Smart OPD ,telemedicine และระบบ E refer มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลา 34 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกระดับทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้ ปัจจุบันผู้มารับบริการมากกว่าร้อยละ 60 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้ป่วย 1 ราย จะมีหลายโรค ทำให้มีผลต่อการรอตรวจที่นานขึ้น เกิดความแออัดในโรงพยาบาล ประกอบกับผู้มีอุปการคุณ ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล โดยการบริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู จึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูบนที่ดินที่ได้รับบริจาค เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้ขอจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในการก่อสร้างอาคาร 4 อาคาร เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรองรับผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้มารับบริการ

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง