ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.จับมือ สกพอ.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ EEC เสริมเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนักลงทุน

สธ.จับมือ สกพอ.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ EEC เสริมเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนักลงทุน Thumb HealthServ.net
สธ.จับมือ สกพอ.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ EEC เสริมเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนักลงทุน ThumbMobile HealthServ.net

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC ลดการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและนักลงทุน


 
        1 มิถุนายน 2566 ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกล่าวว่า รัฐบาลต้องการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC ให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและ
ความพิการจากอุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ตลอดจนอุบัติภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระบบลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน เรือ และพาหนะทางบก อย่างครบวงจร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการให้บริการทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของพื้นที่ EEC ต่อไป
 
สธ.จับมือ สกพอ.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ EEC เสริมเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนักลงทุน HealthServ
 
         ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. ร่วมมือกับ สกพอ. และภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จัดทำโครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ EEC โดยพัฒนาระบบที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึงบริการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มีหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล รองรับการให้บริการที่รวดเร็ว ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้ สพฉ. จะสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน ทั้งระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ


 
         ด้าน ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สกพอ. กล่าวว่า สกพอ. จะมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดแนวทางการร่วมลงทุนในธุรกิจบริการ การพัฒนาต้นแบบรูปแบบการร่วมลงทุนและสิทธิประโยชน์การแพทย์ฉุกเฉินด้านอากาศยานในพื้นที่ EEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยในพื้นที่
สธ.จับมือ สกพอ.ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ EEC เสริมเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวนักลงทุน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด