ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566

สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ.net
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ.net

รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 เป็นรางวัลเลิศรัฐระดับสูงสุด ที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบที่สร้างคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานปฏิบัติราชการ จนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน สำหรับปี 2566 มี 3 หน่วยงานได้รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ 3 รางวัล คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสรรพสามิต และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีนี้ สป.สธ.ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล ขณะที่หน่วยงานในสังกัด สธ.ได้รับรางวัล รวม 33 รางวัล

สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) รับมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ต้นแบบองค์กรสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ สร้างสรรค์ผลงานราชการจนมีผลสำเร็จอย่างยั่งยืน                
                7 กันยายน 2566 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเสวนา หัวข้อ "จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ จากความสำเร็จ สู่ความยั่งยืน" และเป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับมอบรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี  2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี
 
                  นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสรรพสามิต ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) มอบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่น เป็นองค์การต้นแบบสร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ สร้างสรรค์ผลงานจนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากร สป.สธ.ทุกคน แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร บุคลากรและภาคีเครือข่าย ที่ได้แสดงพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 
                  นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า นอกจาก รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรางวัลเลิศรัฐแล้ว สป.สธ.ยังได้รับรางวัลด้านคุณภาพบริการ อีก 11รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จากผลงาน "ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง : หนึ่งเดียว ทุกคนเข้าถึงได้ ในนวัตกรรมและมาตรฐานเดียวกัน" โดย รพ.ระยอง และรางวัลบริการภาครัฐ อีก 10 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 2 รางวัล ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี 1 รางวัล  และประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี 6 รางวัล ขณะที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น 4 รางวัล ระดับดี 14 รางวัล รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 4 รางวัล ระดับดี 4 รางวัล และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวม 7 รางวัล
 
 
 
 
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คว้า "รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือ รางวัล Super เลิศรัฐ" รางวัลเกียรติยศสูงสุด ประจำปี 2566

 
 
              นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566  และร่วมเสวนาเรื่อง “จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ จากความสำเร็จ สู่ความยั่งยืน” ในงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน
 
 
              นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือ รางวัล Super เลิศรัฐ เป็นรางวัลสูงสุดของสำนักงาน ก.พ.ร. และรางวัล PMQA 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น และระดับดี และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 ผลงาน แบ่งตามประเภทรางวัล ดังนี้
 
 
 
1) รางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ หรือ รางวัล Super เลิศรัฐ  โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รางวัล  เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง เป็นตันแบบที่สร้างคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานการปฏิบัติราชการจนมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 
 
2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ การพัฒนาระบบ e-Service การตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 
 
3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นวัตกรรมชุดตรวจดีเอ็นเออย่างง่ายกับการพัฒนาบริการการตรวจวัณโรค โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และเขียงมะหาดจาก 100 บาท สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร 100 ล้านโดย สถาบันวิจัยสมุนไพร
 
 
4) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการวินิจฉัยโรคดาวน์ชินโดรมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ แบบไร้รอยต่อของประเทศไทย โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 
5) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ชุมชนต้านภัยสุขภาพ บ้านนาม่วงโมเดล โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
 
6) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) จำนวน 1 รางวัล
 
 
 
              นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ที่มาแห่งความสำเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งทุกผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการด้วยความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริการและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
 
 

กรมควบคุมโรค รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 

 
 
          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี 2566 จำนวน 6 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลงานที่โดดเด่น สร้างคุณค่าต่อสังคมและประเทศ
 
          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ในปีนี้ กรมควบคุมโรคได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น และระดับดี จำนวน 6 รางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการให้บริการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
 
          รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ (ระดับดีเด่น) ชื่อผลงาน ต้นแบบการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid 19 ในภาวะวิกฤต โดยสถาบันบำราศนราดูร

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดี) ชื่อผลงาน สานพลังทีม พลังเครือข่าย ร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 9 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ (ระดับดี) ชื่อผลงาน ระบบการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลผู้มารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (FIRST) โดยกองโรคติดต่อทั่วไป

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ (ระดับดี) ชื่อผลงาน  “Phuket Tourism Sandbox” สร้างสมดุลสุขภาพ และเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย      (ระดับดีเด่น) ชื่อผลงาน ขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม   (ระดับดี) ชื่อผลงาน มอโกรทะโมเดล : นวัตกรรมชุมชนโรคหนอนพยาธิ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป

 
          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวว่า ทุกรางวัลที่กรมควบคุมโรคได้รับ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทำงาน การให้บริการประชาชน จนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกรมควบคุมโรคจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

 
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ
 

อย. คว้ารางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐดีเด่น

 
          อย. คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จาก ก.พ.ร. 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับดีเด่น รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) และรางวัลบริการภาครัฐ พัฒนาการบริการ ระดับดี สุดปลื้ม ได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบทุกหมวดแล้ว พร้อมขับเคลื่อนองค์กรต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
 
          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการนำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรภายในองค์กร ทำให้ อย. ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2566 นี้  อย. สุดภาคภูมิใจที่สามารถคว้ารางวัลคุณภาพดังกล่าวได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับดีเด่น และ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) รวมทั้ง รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “อย. ของ่ายได้ที่บ้าน (FDA Smart Licensing)” ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการทำงานที่ อย. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ  
 
          ทั้งนี้ อย. ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครบทุกหมวดแล้ว ได้แก่ 1. การนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การวางแผนยุทธศาสตร์ฯ 3. การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6. กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม โดย อย. ยังคงยึดมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านกลไก “BETTER” (BCG Model, E-service, Technology for Life, Team Thailand, Empowerment และ Rapid Response) ซึ่งประกอบด้วยแนวทางหลัก เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย การอนุญาตผลิตภัณฑ์ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ได้มาตรฐานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างทีมประเทศไทยด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค รวมทั้งการยกระดับการเฝ้าระวัง การจัดการความเสี่ยงและการเตือนภัยที่ทันเหตุการณ์ เป็นต้น เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จสูงสุดในการทำให้ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
 

 
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ
สำนักปลัด สธ. และ กรมวิทย์ฯ รับรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ประจำปี 2566 HealthServ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด