ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

The Future of Healthcare for All ประชุมวิชาการคุณภาพโรงพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

The Future of Healthcare for All ประชุมวิชาการคุณภาพโรงพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ฯ Thumb HealthServ.net
The Future of Healthcare for All ประชุมวิชาการคุณภาพโรงพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล 36th Anniversary of TUH proud to present “The Future of Healthcare for All” ครั้งที่ 16 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 ประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 16
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
36th Anniversary of TUH proud to present
“The Future of Healthcare for All”
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566
 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ลงทะเบียนร่วมงาน hospital.tu.ac.th/qualityfair

 ช่องทางสอบถามทางไลน์ https://shorturl.asia/piPNB
 งานพัฒนาคุณภาพการบริการ 02 926 9151 วันเวลาราชการ
The Future of Healthcare for All ประชุมวิชาการคุณภาพโรงพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ฯ HealthServ
The Future of Healthcare for All ประชุมวิชาการคุณภาพโรงพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ฯ HealthServ

ผลงานวิจัย (Oral)

RES-001 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินแบบผู้ป่วยใน
ในโรงพยาบาลชุมชน
นางสาวฟูรียา เบ็ญฮาวัน
(โรงพยาบาลรามัน)
 
RES-002 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลรามัน พว.อาฟีฟะ เจะโด
(โรงพยาบาลรามัน)
 
RES-003 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการกดเต้านมด้วยตนเอง
และเทคนิคมาตรฐานในการตรวจแมมโมแกรม
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
นางประพีพรรณ ถิรสุนทร
นางสุพรรณิการ์ พูนธนานิวัฒน์กูล
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
 
 
 
 

ผลงานนวัตกรรม (Oral)

INQ-001
การให้บริการตรวจสุขภาพออนไลน์และจ่ายยาผ่านตู้จ่ายยาอัจฉริยะ
นางอาภาภรณ์ คูทองกุล
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
INQ-002
ลดภาวะ Hypothermia ในทารกแรกเกิดที่ได้รับการทา
Delayed cord clamping
คุณชนัดดา ระดาฤทธิ์
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)
 
INQ-003
I-GREEN น วัตก ร รม รถขนมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นมิต รต่อ
สิ่งแวดล้อม
นายสุนทร ปานเม่า
(โรงพยาบาลขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช)
 
INQ-004 การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบแอปพลิเคชัน MAMI นางสาวพัฒน์นรี เปี่ยมธนันปภัค
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
INQ-005
ระบบฝึกอบรมออนไลน์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
(วัดไร่ขิง) หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น
นายวัชรธฤต ภาทันณ์
(โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))
 
 

ผลงานพัฒนาระบบงาน (Oral)

SD-001
พัฒนา app TUH for ALL ในการเลื่อนนัดหมายและรับยาเดิม
ต่อเนื่องกลุ่มผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวเกศินี อินทรา
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
SD-002
จัดรูปแบบการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยอ บ ัติเหตุ ESI level
1-2
นางสาวพรกรัญย์ ทำนา
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย)
 
SD-003
การพัฒนาคุณภาพการบริการโดยมุ่งลดปัญหาการร้องเรียนมุ่งสร้างความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้า
นายบุญมี คลองรั้ว
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
 
SD-004 การบริหารจัดการระบบน้ำภายในโรงพยาบาลดีบุกอย่างยั่งยืน นายนิติพงศ์ รักมาก
(โรงพยาบาลดีบุก)
 
SD-005 ระบบไฟนำทางเพื่อความปลอดภัยทางเภสัชกรรม นางสาวรัตติยาพร แก้วสุ
(โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
 
SD-006
3-1-1 รู้เร็ว ควบคุมโรคเร็วประชาชนรามันลดป่วยตาย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
นางสาวซากีนะ ดอละ
(โรงพยาบาลรามัน)
 
SD-007
MEC Management บริหารจัดการข้อมูลศูนย์เครื่องมือแพทย์
ภายใต้สโลแกนWTU
นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ
(โรงพยาบาลรามัน)
 
SD-008 ยุติเอดส์ด้วยเพื่อนร่วมทาง แพทย์หญิงอัยดา หะยีบากา
(โรงพยาบาลรามัน)
 
SD-009 สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ทันเวลาด้วย KPI Web
นางสาวซูไรนี หะยีอาซา
(โรงพยาบาลรามัน)
 
SD-010 Zero Defects Zero MALA
เภสัชกรหญิงฟารีดา ปฐบริรักษ
(โรงพยาบาลรามัน)
 
SD-011 พัฒนาระบบสำรองข้อมูลที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นายมูฮัมหมัด ฮิแต
(โรงพยาบาลรามัน)
 
SD-012 Telemedicine เข้าถึงง่าย ผู้ป่วยปลอดภัย แพทย์หญิงเกสกาญจน์ นงรัตน์
(โรงพยาบาลรามัน)
 

ผลงานวิจัย/ ผลงานนวัตกรรม/ ผลงานพัฒนาระบบงาน (Poster)


 
POI_001
NFC (N: New Innovation F: For our C: clients) MR.Konstantin Polovnikov
MR.Savanai Nilwan
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
 
POI_002
สมาร์ท คอนเซ้นส์_ความยินยอมที่พร้อมใช้ ค ณศิวัชญา สุขใส
ค ณพรชนก ทองตัน
ค ณวลันต์ บุญเจริญ
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
 
POI_003
Thepha Doctor เทคโนโลยีให้บริการสาธารณสุขเพื่อชุมชน
และการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียม อำเภอเทพา
นายภูริพัฒน์ กะมิง
(โรงพยาบาลเทพา)
 
POI_004
รองเท้าสเก็ต คุณนงลักษณ์ พิทักษ์วงศ์
คุณรัฐวุฒิ สุดสงวน
คุณจารุวรรณ ศุขพิทัก
คุณอุมาพร ชูขจร
คุณวีณา วงศ์เอกอักษร
(โรงพยาบาลพญาไท 3)
 
POI_005
นวัตกรรมแบบบันทึกการประเมินการเจริญเติบโตและ
ภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิดถึง 19 ปี
พว.คณัสนันท์ ผลตัน
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POI_006
แชทบอทบอกทาง คุณมณีรัตน์ กวานเหียน
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POI_007
การพัฒนาการให้คำแนะนำในการดูแลตนเองที่บ้าน ของผู้สูงอายุ:
คู มือ“สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” ด้วยคิวอาร์โค้ด
คุณสุนทรา เชื้อบ้านเกาะ
(โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศีรวราราม (สมุทรสาคร2))
 
POI_008
โครงการลดร้อยละของผู้ป่วย Colorectal cancer ที่ได้รับยา
Oxaliplatin ที่มีอาการปวด บริเวณ Exit site ระดับ
Moderate ขึ้นไป
นายเจตพงศ์ สดสุข ,
นางสาวสุภาภรณ์ วิสุวงษ์
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย)
 
POI_009
ลดการเกิดภาวะผมร วงระด ับ 4-5 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ที่ได้รับยาเคมีบำบัดสูตรที่เกิดผมร่วงร่วมกับการใส่ Scalp
cooling
คุณสมฤดี คำกลาง
คุณชุติกาญจน์ ไกรสุวรรณสาร
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย)
 
 
POD_001
โครงการเพิ่มร้อยละของผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายใหม่
ที่มีความปวดจากการคั่งค้างของปัสสาวะขณะคาสายสวน
ปัสสาวะ ลดลงจากเดิม 1 ระดับ
คุณปุณณ์ชิสา ยมกวาง
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 
POD_002
FTE Dashboard เ ค รื่ อ ง มื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ อั ต ร า กำ ลั ง
ด้านภาระงาน
นางสาวธัญชนก มณีศรี
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
 
POD_003
โครงการรักษาลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เทียมโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายวินิตย์ หลงละเลิง
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POD_004
การพัฒนาระบบการจ่ายยาด่วนด้วยเครื่องจัดยากึ่งอัตโนมัติ
บนหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลธรรมศาตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวปัทมนันท์ รุ่งเรือง
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POD_005
บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคหืด นางสาวนันทิกา ขอดเตชะ
นางสาวฐิตินันท์ ไมตรี
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POD_006
นับแล้ว นับอยู่ นับต่อไป แก้ไขทันที นายธนบูลย์ ชอบธรรม
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POD_007
MDD CARE ดี ไม่มี SUICIDE นางสาวฟัตมาวาตี หะยีมูซอ
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_008
การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะช็อคจากการตกเลือด
หลังคลอด
นางรุสนี สาแม็ง
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_009
การพัฒนาระบบการเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาคนไข้
Raman-PHR
นายนิอาบัส เจ๊ะโอ๊ะห์
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_010
การพัฒนาระบบการส่งตรวจและการรายงานผล CD4 Viral
load ในผู้ป่วยคลินิกเอื้ออาทร โรงพยาบาลรามัน
จังหวัดยะลา
นางสาวมาเรีย ดือราปู
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_011
ปรับระบบ ลดขั้นตอน ได้ผล Out lab รวดเร็ว นางรุสนี วาอายีตา
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_012
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อลดการเกิด
stroke
นางรสนานี วานิ
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_013
พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (IMC)
โรงพยาบาลรามันอย่างครบวงจร
นางสาวนูรไอนี แวสะมะแอ
(โรงพยาบาลรามัน)
 
 
POD_014 ยูนิตทันตกรรมพร้อมใช้ ประชาชนได้รับบริการ นายมาลีกี เกษธิมา
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POD_015
โครงการเภสัชกรรมทางไกล Telepharmacy ภญ.ภาวิณี ลิขิตวรกุล
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
POD_016
ความสำเร็จการปลูกถ่ายหัวใจผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
รายแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายวินิตย์ หลงละเลิง
(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
 
 POR_001
ผลของการพัฒนา RAMAN PPH Model ต่อประสิทธิผล
การป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด โรงพยาบาลรามัน
นางสาวรานีย์ ยุมิง
นางรอมือล๊ะ เจ๊ะแว
นางสาวนลินา วารี
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POR_002
ผลของการฟื้นฟูทางไกลด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อความ
สามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยาะ
นางสาวหัสมะ มะสากา
(โรงพยาบาลรามัน)
 
POR_003
ผลการนวดรักษาแบบราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพร
ใ น ผู้ ป่ ว ย อ อ ฟ ฟิ ศ ซิ น โ ด ร ม ที่ มี อ า ก า ร ป ว ด ต้ น ค อ
โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
นางสาวนูรูลฮูดา เจ๊ะเต๊ะ
นายอัมรัน ปาเนาะ
(โรงพยาบาลกะพ้อ)
 
POR_004
พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
นางสุพรรณิการ์ พูนธนานิวัฒน์กุล
ค ณนามชนก สีหยาตรา
ค ณการุณ รามการุณ
(โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต)
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด